Uit het magazine

Voor onze reeks 'Arts en kanker' gaan we in gesprek met artsen die zelf de strijd met kanker hebben moeten leveren of hier nog volop mee bezig zijn. We vragen naar hun ervaring als patiënt met deze ziekte, en welke invloed dit gehad heeft op hun kijk op de geneeskunde. Voor het derde nummer zijn we in gesprek gegaan met epidemioloog, prof. dr. Pierre Van Damme (UAntwerpen), die zo'n 15 à 16 jaar geleden getroffen werd met een zeldzame vorm van non-Hodgkinlymfoom.

Macht wordt gewoonlijk geassocieerd met dominantie en dwang, maar ook in de arts-patiëntrelatie bestaat er een soort van machtsdynamiek. Zo heeft prof. Edgard Eeckman, communicatiemanager in het UZ Brussel, in zijn doctoraat de afhankelijkheidsrelatie beschreven die een patiënt ervaart tot diens zorgverstrekker. Deze afhankelijkheid creëert een machtsrelatie, waarbij de patiënt (het gevoel van) de controle over zijn bestaan (deels) verliest. Door patient empowerment kan men dit echter tot het minimum beperken.

Sinds 1 juli worden een originele specialiteit en meerdere generische geneesmiddelen terugbetaald.

Patiënten met uitgezaaide longkanker hebben een hoge symptoomlast en een verminderde levenskwaliteit (QoL). Vroegtijdige palliatieve zorg (VPZ) kan bij deze patiënten de QoL, gemoedstoestand, maar ook de overleving significant verbeteren. Hierin zouden bepaalde copingstrategieën een belangrijke rol kunnen spelen.

Uit het magazine

Onderzoekers van de UCLouvain hebben een biochemisch mechanisme ontdekt waarmee het omega-3-vetzuur DHA en andere verwante vetzuren de groei van tumoren remmen.

In zijn laatste publicatie bespreekt het Kankerregister de overleving van patiënten met een van de zowat 150 maligne bloedziektes die momenteel geregistreerd zijn (1). De incidentie van maligne bloedziektes stijgt, maar ook de overleving in die mate zelfs dat er nu ook cijfers over de tienjaarsoverleving bestaan.

Uitgebreide analyses van de gegevens van de eerste 381 patiënten in het AURORA-onderzoeksprogramma hebben belangrijke moleculaire en klinische aspecten onthuld die meer licht werpen op metastatische borstkanker (MBC) en de manier waarop deze evolueert. De gedetailleerde resultaten werden net gepubliceerd in Cancer Discovery.

Het glioblastoom reageert niet op de huidige behandelingen en met name immunotherapie. De antitumorale immuniteit zou tekortschieten als gevolg van de werking van tumorinfiltrerende immuuncellen, waaronder vooral macrofagen.

In deze prospectieve, open label, gerandomiseerde, fase III-studie werden drie postoperatieve behandelschema's vergeleken wat resultaat en bijwerkingen betreft: zes cycli docetaxel en cyclofosfamide (TC, n = 524); drie cycli cyclofosfamide/epirubicine/fluorouracil gevolgd door drie cycli docetaxel (CEF-T, n = 523) of epirubicine en cyclofosfamide gedurende vier cycli gevolgd door paclitaxel gedurende 12 weken (EC-P, n = 524).

Het 'BrainStorm'-onderzoek - dat het Jules Bordet Instituut voert in samenwerking met het Oncodistinctnetwerk - zal CSF-monsters onderzoeken in de hoop biomarkers te identificeren voor prognose, voorspelling, behandeling en opvolging van uitzaaiingen in de hersenen.

Het aantal moleculaire markers voor de behandeling van maligne neoplasma's van het bovenste deel van het maag-darmkanaal neemt enorm toe. Pathologen moeten daarom steeds vaker testen uitvoeren. Het probleem is dat veel artsen niet precies weten om welke test ze moeten vragen. Dr. Pieter Demetter, Instituut Jules Bordet (Brussel), besprak het onderwerp op de BGDO-meeting op 5 mei.

Gynaecoloog-oncoloog dr. Ignace Vergote is inmiddels professor emeritus (UZ/KU Leuven), maar blijft nog zeer actief met wetenschappelijk onderzoek, zo blijkt uit twee recent gepubliceerde artikels in het toonaangevende vakblad The Lancet Oncology dit jaar, waaraan hij heeft meegewerkt.

Deze multicentrische (35 academische centra in Europa en de USA), open-label, eenarmige, fase II-studie behandelde 101 vrouwen met een recidief van gemetastaseerde plaveiselcel adenocarcinomateuze of adenosquameuze cervixkanker, die progressie vertoonden na twee systemische chemotherapiesessies met tisotumab vedotin (intraveneus 2,0 mg/kg tot een maximum van 200 mg eenmaal om de drie weken tot progressie van de aandoening of onaanvaardbare toxiciteit).

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.