MONALEESA-3: eerstelijnstherapie met ribociclib plus hormoontherapie bij gevorderde borstkanker

Daniel M. Keller, PhD

Bij de behandeling van postmenopauzale vrouwen met een hormoonreceptorpositieve, HER2-negatieve gevorderde borstkanker was de totale overleving 28% beter met een combinatie van ribociclib, een cyclinedependentekinase 4/6 (CDK4/6)-remmer, plus fulvestrant dan met een placebo plus fulvestrant. Op het ogenblik van de analyse was de mediane totale overleving nog niet bereikt in de 'ribociclib + fulvestrant'-groep. In de 'placebo + fulvestrant'-groep bedroeg de mediane totale overleving 40,0 maanden (hazard ratio 0,724, p < 0,00455).

Neoadjuvante behandeling met pembrolizumab plus chemotherapie verhoogt percentage complete remissie bij drievoudig negatieve borstkanker

Daniel M. Keller, PhD

In een studie bij patiënten met een drievoudig negatieve borstkanker resulteerde een neoadjuvante behandeling met pembrolizumab, een PD-1-antagonist, in combinatie met een chemotherapie op basis van een platinaverbinding gevolgd door een adjuvante behandeling met pembrolizumab in een statisch significante en klinisch betekenisvolle stijging van het percentage complete pathologische respons (pCR).

MONARCH 2: betere totale overleving na 9 maanden met abemaciclib + fulvestrant bij een HR-positieve, HER2-negatieve gevorderde borstkanker

Christophe Vandenbussche

Bij vrouwen met een ER-positieve, HER2-negatieve gevorderde borstkanker die niet had gereageerd op een hormoontherapie, was de overleving in de MONARCH 2-studie 9,4 maanden beter met een combinatie van de CDK4/6-remmer abemaciclib en fulvestrant dan met een combinatie van een placebo plus fulvestrant. De totale overleving was 46,7 maanden met abemaciclib plus fulvestrant en 37,3 maanden met de placebo plus fulvestrant.

Toevoeging van veliparib aan carboplatine/paclitaxel verhoogt progressievrije overleving bij vrouwen met HER2-negatieve borstkanker met BRCA-mutatie

Christophe Vandenbussche

In een fase 3-studie bij vrouwen met een gevorderde HER2-negatieve borstkanker met een mutatie van het BRCA1- of het BRCA2-gen was de progressievrije overleving significant beter met de combinatie veliparib, een PARP-remmer, plus carboplatine/paclitaxel dan met een placebo plus carboplatine/paclitaxel. Dat gunstige effect hield lang aan: de progressievrije overleving na drie jaar bedroeg 26% in de veliparibgroep en 11% in de placebogroep.

Aangeboren hartziekte en risico op ontwikkeling van kanker

Zweedse auteurs hebben een cohortonderzoek uitgevoerd bij 21.982 kinderen en jongvolwassenen met een aangeboren hartziekte en 219.816 gezonde controlepersonen. Het risico op ontwikkeling van kanker was meer dan 2 keer hoger bij de patiënten met een aangeboren hartziekte dan in de controlegroep.

Trebananib biedt geen meerwaarde in eerstelijnsbehandeling geavanceerde ovariumkanker

In deze multicentrische (206 ziekenhuizen), multinationale (14 landen), dubbelblinde fase 3-studie (TRINOVA-3) werden 1.015 patiënten met een stadium III tot IV ovariumcarcinoom gerandomiseerd (2:1) om in de eerste lijn behandeld te worden met zes cycli van paclitaxel (175 mg/m2) en carboplatine om de 3 weken, aangevuld met een wekelijkse toediening van intraveneus trebananib 15 mg/kg (678 patiënten) of placebo (337 patiënten).

Toevoegen inductiechemotherapie verbetert effect klassieke chemoradiotherapie bij lokaal uitgebreid nasofaryngeaal carcinoom

Deze gerandomiseerde, open-label fase 3-studie vergeleek het gebruik van een inductiechemotherapie (IC) gevolgd door chemoradiotherapie (CRT) (238 patiënten) tegenover CRT (238 patiënten) alleen bij patiënten met stadium III-IVB (uitgezonderd T3N0-1) nasofaryngeaal carcinoom. De IC bestond uit twee cycli cisplatine (80 mg/m2) en fluorouracil (800 mg/m2) met een interval van 3 weken voor de CRT. De CRT bestond voor beide groepen uit 80 mg/m2 cisplatine om de drie weken gelijktijdig met de radiotherapie.

Totale overleving beter met atezolizumab in monotherapie dan met chemotherapie bij NSCLC met hoge PD-L1-expressie

Daniel M. Keller, PhD

Atezolizumab in monotherapie verbeterde de totale overleving significant in vergelijking met chemotherapie op basis van een platinaverbinding bij patiënten met een stadium IV spinocellulaire of andere niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met een hoge expressie van PD-L1, een immunologisch controlepunt, door de tumorcellen of de immuuncellen in de tumor. Ook de progressievrije overleving, het percentage objectieve respons en de duur van de respons waren klinisch significant beter met atezolizumab dan met chemotherapie.

CheckMate-studie over nivolumab in eerste lijn bij HCC: positief hoewel het primaire eindpunt van de totale overleving niet werd bereikt

Daniel M. Keller, PhD

In een vergelijkende studie met nivolumab versus sorafenib als eerstelijnstherapie bij patiënten met een gevorderd hepatocellulair carcinoom (HCC) werd geen verschil in de totale overleving, het primaire eindpunt, waargenomen. In de Checkmate 040-studie daarentegen werd een duurzame respons verkregen met nivolumab, werd nivolumab goed verdragen en verbeterde nivolumab de overleving op lange termijn bij patiënten met een gevorderd HCC. Aangezien er weinig effectieve therapeutische opties zijn voor patiënten met een HCC dat niet in aanmerking komt voor chirurgische resectie of lokale therapie, is er nood aan behandelingen die de overleving verbeteren en beter worden verdragen.

ENTRATA: langere progressievrije overleving met teleglenastat plus everolimus dan met everolimus alleen bij gevorderde niercelkanker

Christophe Vandenbussche

Bij nierkanker is het glucose- en glutaminemetabolisme verstoord. Glutaminase is zeer belangrijk bij de vermenigvuldiging van tumorcellen. De ENTRATA-studie heeft teleglenastat, een glutaminaseremmer, plus everolimus vergeleken met everolimus alleen bij patiënten met een gevorderd en gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom die al een zware behandeling hadden gekregen. De progressievrije overleving was een derde beter met de combinatie teleglenastat plus everolimus dan met everolimus alleen.

IVF en ICSI verhogen het risico op prostaatkanker

Volgens een Zweedse studie lopen mannen die een kind hebben verwekt via medisch geassisteerde voortplantingstechnieken, een significant hoger risico om prostaatkanker te krijgen dan andere mannen. Die vaststelling versterkt de hypothese die stelt dat beide gezondheidsproblemen gemeenschappelijke oorzaken zouden kunnen hebben.

Mediforum :

Grote sprongen voorwaarts bij de behandeling van melanoom

Tijdens een educatieve sessie, georganiseerd door Bristol-Myers Squibb in Leuven op 3 september, lichtte professor Bart Neyns, hoofd Medische Oncologie UZ Brussel, de vooruitgang toe die de laatste 10 jaar gemaakt werd bij de behandeling van melanoom.