Platinumresistent NSCLC: avelumab niet beter, maar wel veiliger dan docetaxel

Platinumresistent NSCLC: avelumab niet beter, maar wel veiliger dan docetaxel

In deze multicentrische (173 centra in 31 landen), open label gerandomiseerde fase 3-studie werden 792 patiënten met stadium IIIB of IV, na platinumtoediening recidiverend niet-kleincellig longcarcinoom, gerandomiseerd om ofwel behandeld te worden met avelumab (10 mg/kg om de twee weken) ofwel docetaxel (75 mg/m2 om de drie weken). 264 deelnemers in de avelumabgroep (n = 396) en 265 in de docetaxelgroep (n = 396) hadden PD-L1-positieve tumoren.

Synergetische effecten van radiotherapie en immunotherapie bij NSCLC

Synergetische effecten van radiotherapie en immunotherapie bij NSCLC

In een verkennende studie bij patiënten met een gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) die niet hadden gereageerd op een eerstelijnstherapie, kon met een combinatie van radiotherapie en de CTLA-4-antagonist ipilimumab een objectieve respons worden verkregen bij 18% van de patiënten en kon de tumor worden gestabiliseerd bij 31% van de patiënten.

Chronische ziekten bij overlevenden van kinderkanker

Chronische ziekten bij overlevenden van kinderkanker

De incidentie van chronische graad 3- tot graad 5-aandoeningen is gedaald van 33,2% in de periode 1970-1979 tot 29,3% in de periode 1980-1989 en 27,5% in de periode 1990-1999.In de loop van de jaren is vooral de incidentie van de volgende ziekten gedaald: endocriene aandoeningen, tweede kanker, spier- en botaandoeningen en maag-darmproblemen.

Cardiovasculaire toxiciteit van behandeling met checkpointremmers

Cardiovasculaire toxiciteit van behandeling met checkpointremmers

Volgens een farmacovigilantiestudie kunnen checkpointremmers ernstige en invaliderende inflammatoire cardiovasculaire bijwerkingen veroorzaken, waar je rekening mee moet houden bij de behandeling van patiënten en in klinische studies.

Complete pathologische respons en prognose van borstkanker

Complete pathologische respons en prognose van borstkanker

Volgens een meta-analyse van de gegevens van 52 klinische studies correleert een complete pathologische respons na neoadjuvante chemotherapie met een significant lager risico op recidief en een hogere totale overleving bij patiënten met borstkanker.

Follow-up na tien jaar bij borstkanker in een vroeg stadium

Follow-up na tien jaar bij borstkanker in een vroeg stadium

In de AMAROS-studie, een gerandomiseerde fase III-studie, waren de incidentie van recidief en de overleving na tien jaar bij vrouwen met een borstkanker in een vroeg stadium met een positieve schildwachtklierbiopsie vergelijkbaar na radiotherapie van de oksel en chirurgische okselklieruitruiming.