Ibrutinib/rituximab vs. standaardchemo-immunotherapie bij nog niet behandelde CLL

Bij een tussentijdse analyse van de fase III-studie E1912 hebben vorsers vastgesteld dat de progressievrije overleving en de totale overleving beter waren met de combinatie ibrutinib/rituximab dan met de standaardchemo-immunotherapie bij patiënten van 70 jaar of jonger met een nog niet behandelde chronische lymfatische leukemie (CLL) zonder 17p13-deletie.

Kanker bij 85-plussers: frequentie, opsporing en overleving

Recentelijk werd in de Verenigde Staten een rapport gepubliceerd over de kankerstatistieken bij bejaarden van 85 jaar en ouder. De incidentie en de sterfte blijken over het algemeen vergelijkbaar te zijn met die bij mensen van 65-84 jaar, maar het screeningpercentage blijkt opvallend hoog te zijn en de overleving minder goed.

Abemaciclib plus fulvestrant verbetert overleving bij progressie

In deze wereldwijde, gerandomiseerde placebogecontroleerde dubbelblinde, fase 3-studie werd het toevoegen van abemaciclib aan fulvestrant vergeleken met placebo bij patiënten met hormoonreceptorpositieve, ERBB2-negatieve borstkanker die progressie vertoonden na endocriene therapie.

Ministerraad keurt nomenclatuur goed voor SBRT

De ministerraad keurde vrijdag een KB goed dat nomenclatuur invoert voor stereotactische radiotherapie buiten het centraal zenuwstelsel. Het proefproject binnen een Riziv-overeenkomst leverde positieve resultaten op.

WGO publiceerde rapport over wereldwijde 'tabaksepidemie'

Veel regeringen boeken vooruitgang bij het bestrijden van roken. Vijf miljard mensen wonen in landen die een rookverbod hebben ingesteld, die de producenten verplichten een waarschuwing op de verpakkingen te plaatsen en die andere doeltreffende maatregelen hebben genomen. Dat is viermaal meer dan tien jaar geleden. Volgens een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) voeren echter veel landen geen beleid dat levens zou kunnen redden.

Abdominaal vet en sterfte bij patiënten met colorectale kanker

Nieuw onderzoek wijst op een sterker verband tussen de hoeveelheid vetweefsel in bepaalde lichaamsdelen en een hogere sterfte ongeacht de doodsoorzaak binnen 7 jaar na het stellen van een diagnose van colorectale kanker dan wat in vroegere studies was waargenomen.

Pexidartinib mogelijkheid bij niet-reseceerbare gevorderde tenosynoviale reuzeceltumoren

Tot op heden is er geen chemotherapie gekend voor niet (volledig) reseceerbare TGCT. In deze gerandomiseerde fase 3-studie werd het gebruik van pexidartinib (oplaaddosis van 1.000 mg pexidartinib per dag per os (400 mg 's morgens; 600 mg 's avonds) gedurende de eerste 2 weken, gevolgd door 800 mg per dag (400 mg tweemaal daags) gedurende 22 weken nagegaan bij 61 patiënten en vergeleken met een placebogroep (59 patiënten).

Uitgebreid niercelcarcinoom: nivolumab in combinatie met ipilimumab efficiënter dan sunitinib

Deze internationale (175 centra in 28 landen), gerandomiseerde, gecontroleerde fase 3-studie vergeleek bij 1.096 patiënten met een onbehandeld, lokaal uitgebreid of gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom het gebruik van nivolumab plus ipilimumab (nivolumab 3 mg/kg intraveneus plus ipilimumab 1 mg/kg intraveneus om de 3 weken voor een totaal van 4 sessies, gevolgd door nivolumab 3 mg/kg intraveneus om de 2 weken) of sunitinib (50 mg per os eenmaal daags gedurende 4 weken in cycli van 6 weken).

Radiofrequentieablatie vs. mini-invasieve chirurgie bij klein HCC

Bij patiënten met een klein hepatocellulair carcinoom is de overleving langer en de incidentie van plaatselijk recidief lager na mini-invasieve chirurgie. Na radiofrequentieablatie is de duur van het ziekenhuisverblijf korter en treden er minder complicaties op.

Remt behandeling met antibiotica de maligne T-cellen bij cutaan T-cellymfoom?

Patiënten met een cutaan T-cellymfoom lopen vaak Staphylococcus aureus-infecties van de huid op. In een nieuwe studie hebben vorsers aangetoond dat een agressieve behandeling met antibiotica bij patiënten met dergelijke infecties niet enkel de vermenigvuldiging van de stafylokokken remde, maar ook die van de kankercellen.

Stress en kankersterfte bij patiënten met baarmoederhalskanker

Volgens een groot cohortonderzoek correleert psychische stress met een hogere kankersterfte bij vrouwen met baarmoederhalskanker, ongeacht de kenmerken van de tumor en de wijze van behandeling. Dat pleit voor een psychologische screening en interventie bij patiënten met baarmoederhalskanker, vooral op het ogenblik dat de diagnose wordt gesteld.

Microbiota baarmoederhals en vagina: BRCA1-mutatie en risico op ovariumkanker

Bij jonge vrouwen met ovariumkanker of een mutatie van het BRCA1-gen zonder kanker maken lactobacillen minder dan 50% uit van de species die aanwezig zijn in de cervicovaginale microbiota (community type O). Een hoger percentage lactobacillen correleert met een lage pH in de vagina, die een beschermende werking heeft.

Agenda :