Acute graft-versus-host disease (GVHD) blijft een belangrijke beperking bij allogene stamceltransplantatie. Niet alle patiënten reageren op de standaardbehandeling met steroïden. Dr. Robert Zeiser (universitair ziekenhuis van Freiburg) presenteerde een nieuwe behandelingsoptie op het virtuele EHA-congres.

In deze multicentrische, gerandomiseerde fase 3-studie werden 451 (37%) patiënten behandeld met atezolizumab plus platinegebaseerde chemotherapie (groep A), 362 (30%) met atezolizumab in monotherapie (groep B), en 400 (33%) met placebo plus platinegebaseerde chemotherapie (groep C).

In dit multicentrisch onderzoek werden 345 patiënten met een recidief van ovariumcarcinoom behandeld met carboplatine-gepegyleerd liposomaal doxorubicine-bevacizumab (= de experimentele groep) en 337 met de klassieke carboplatine-gemcitabine-bevacizumabbehandeling (= de standaardgroep). De behandeling werd toegediend tot progressie van de aandoening of onaanvaardbare toxiciteit.

Het Universitair Ziekenhuis Brussel en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) zullen in de toekomst nauwer samenwerken voor de verzorging en behandeling van kinderen met kanker. Vorige week werd immers duidelijk dat het UZ Brussel kankerpatiëntjes zal moeten doorverwijzen omwille van een tekort aan kinderoncologen.

Het Integraal Kankercentrum in Nederland merkte in volle lockdownperiode een daling van het aantal kankerdiagnoses met 20-25%. Bij huidtumoren was de daling nog drastischer, tot 60% van wat je anders zou verwachten. "In België hebben we nog geen echt zicht op de daling van het aantal kankerdiagnoses tijdens de covid-19-epidemie", zegt dr. Liesbet Van Eycken van de Stichting Kankerregister, "maar we denken wel dat het dezelfde richting uitgaat als in Nederland."

In een internationale fase 3-studie werden 535 patiënten met behandelingsnaïeve chronische lymfatische leukemie ad random behandeld met ofwel acalabrutinib-obinutuzumab (179 patiënten), ofwel monotherapie van acalabrutinib (179 patiënten), ofwel obinutuzumab-chloorambucil (177 patiënten).

Onderzoekers van het UZ Leuven zijn gestart met een nieuwe klinische studie naar de reactie van het immuunsysteem bij kankerpatiënten die getroffen worden door het coronavirus. Ze willen weten of behandelingen even effectief blijven en of het ziekteverloop van de kanker in combinatie met covid-19 wijzigt.

Het management van incidenteel gedetecteerde longnodules van onbekende aard is een uitdaging en houdt het risico in van ofwel onnodige invasieve procedures of van een vertraging in diagnose en behandeling. Zowel subjectiviteit bij de evaluatie als de tijd om tot een diagnose te komen spelen daarbij een rol.

In deze internationale, multicentrische fase 2-studie werden 105 patiënten met een gemetastaseerd kleincellig longcarcinoom behandeld met lurbinectedin na falen van de eerstelijnsbehandeling. De behandeling bestond uit 3,2 mg/m2 lurbinectedin toegediend onder vorm van een één uur durend intraveneus infuus om de drie weken tot progressie van de aandoening of onaanvaardbare toxiciteit.

Prof. Gert De Meerleer (dienst radiotherapie-oncologie, UZ Leuven) besprak de door ESTRO ondersteunde richtlijnen met betrekking tot radiotherapie in deze coronatijden. Voor prostaatkanker met laag risico geniet uiteraard actieve opvolging de voorkeur.

Toevoeging van bevacizumab werd onderzocht bij patiënten met chemoresistente, gemetastaseerde colorectale kanker: 47 patiënten werden behandeld met TAS-102 (trifluridine-tipiracil 35 mg/m2 tweemaal per dag op dag 1-5 en 8-12 om de 28 dagen) en 46 met TAS-102 in combinatie met intraveneus bevacizumab (5 mg/kg op dag 1 en 15) tot progressie van de aandoening, niet te verdragen bijwerkingen of stopzetten op vraag van de patiënt.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.