Eind vorig jaar ging in België het Europese MyPeBS-onderzoek (My Personal Breast Cancer Screening) van start. De studie moet een nieuwe strategie evalueren voor de screening van borstkanker, op basis van het individuele risico van elke vrouw. De onderzoekers gaan op zoek naar 10.000 vrijwillige Belgische deelneemsters.

De Stichting tegen Kanker doet een oproep om nieuwe onderzoeksprojecten in te dienen voor 2020. In totaal trekt de Stichting 22 miljoen euro uit. Het budget voor de beurzen werd ook dit jaar opgetrokken.

De APBI IMRT-studie is een Italiaanse, gerandomiseerde fase 3-studie die een geaccelereerde partiële radiotherapie van de borst (APBI) door middel van intensity modulated radiotherapy (IMRT) heeft vergeleken met klassieke radiotherapie van de hele borst (WBI) bij 520 vrouwen met een borstkanker ≤ 25 mm stadium I of II.

De KEYNOTE-522-studie onderzoekt momenteel de waarde van pembrolizumab in combinatie met een neoadjuvante en adjuvante chemotherapie bij 1.174 patiënten met een drievoudig negatieve borstkanker in een vroeg stadium die nog geen behandeling hebben gekregen.

Sinds 1 januari 2020 werden de terugbetaalde verstrekkingen voor patiënten die een complexe tandherstelling nodig hebben ten gevolge van kanker uitgebreid. De terugbetaling geldt ook voor patiënten met een volledig gebrek aan tandontwikkeling (anodontie).

Joggen, al is het maar één keer per week, zou de gezondheid en de levensverwachting van de bevolking zeer ten goede komen. Lopen correleert met een lagere sterfte ongeacht de doodsoorzaak, en je hoeft daarom nog niet lang en snel te lopen, maar vermoedelijk is de relatie niet dosisafhankelijk.

In deze open-label, internationale, gerandomiseerde fase 3-studie werd voor de behandeling van CLL, het gebruik in de eerste lijn nagegaan van ibrutinib in vergelijking met chlorambucil bij 269 patiënten, ouder dan 65 jaar. Deze therapie bestond uit 420 mg ibrutinib continu bij 136 patiënten en chlorambucil 0,5-0,8 mg/kg gedurende ≤12 cycli bij 133 patiënten.

In deze open-label, multicentrische (87 centra in 16 landen) gerandomiseerde, gecontroleerde fase 3-studie werden 834 patiënten met gemetastaseerd melanoom behandeld met ofwel intraveneus pembrolizumab {10 mg/kg om de 2 weken (279 patiënten) of om de 3 weken (277 patiënten)) of met vier dosissen intraveneus ipilimumab (3 mg/kg om de 3 weken (278 patiënten)).

Een vroege verlaging van de dosering van een adjuvante chemotherapie met fluoro-uracil, epirubicine, cyclofosfamide en docetaxel (FEC-D) heeft negatieve invloed op de overleving. De resultaten waren echter niet slechter als de dosering later in het verloop van de behandeling werd verlaagd.

Bij een grondige analyse van de Britse medische archieven hebben vorsers ontdekt dat zelfs één behandeling met antibiotica het risico op ontwikkeling van colonkanker tien jaar later licht verhoogt, maar niet het risico op rectumkanker.

Een langetermijnfollow-up van de CheckMate 214-studie, een fase III-studie, bevestigt dat de overleving van patiënten met een gevorderd niercelcarcinoom beter is na een eerstelijnstherapie met nivolumab/ipilimumab dan met sunitinib. Er werden geen nieuwe toxiciteitssignalen waargenomen.