...

Het beste is natuurlijk dat u tracht te vermijden dat u dergelijke facturen betaalt. Krijgt u een factuur binnen voor prestaties of leveringen die volgens u nooit gebeurden, dan is het belangrijk de factuur niet te betalen. Om alle discussies te vermijden is het in dat geval aangewezen dat u de factuur protesteert. Doe dat via een aangetekende brief en binnen een korte termijn. Geef in uw protest meteen aan waarom u de factuur protesteert (en dit bv. omdat de prestaties of diensten nooit geleverd werden). Protesteert u de factuur niet omdat u ervan uitgaat dat het toch maar om een spookfactuur gaat, dan riskeert u dat men uiteindelijk zegt dat u de factuur aanvaardde. Om te vermijden dat u betaalt op een vervalst rekeningnummer kunt u nagaan of eerdere facturen van de dienstverlener of leverancier hetzelfde rekeningnummer vermelden. Gaat het om een gewijzigd rekeningnummer dan neemt u best contact met het bedrijf om te horen of het nummer in kwestie wel correct is. Gaat het om de eerste factuur van een welbepaalde leverancier van producten of diensten dan kunt u nagaan of het rekeningnummer op de factuur wel overeenstemt met dat op zijn website of op de bestelbon. U kunt eventueel ook hier telefonisch even navraag doen of het nummer wel klopt.Betaalde u een spookfactuur en hebt u dat vrij snel na de betaling door, neem dan contact met uw bank en met de bank waarnaar u het bedrag overschreef. Breng hen op de hoogte van de fraude. Indien het geld zich nog op de rekening van diegene die de spookfactuur stuurde bevindt, kan de bank dit bedrag mogelijks van deze rekening debiteren en uw rekening terug crediteren. Een andere denkpiste kan erin bestaan beslag te laten leggen op de rekening van de begunstigde. Weet wel dat dit allicht weinig zal uithalen als u met een oplichter te doen hebt. Bovendien zal u hiervoor een advocaat dienen te raadplegen met alle kosten van dien. U kunt daarnaast het probleem melden via meldpunt.belgie.be. De bevoegde diensten analyseren in dat geval uw melding en stellen mogelijk een onderzoek in. Los van deze melding legt u best ook een strafklacht neer. Dat kunt u doen bij de lokale politiediensten. Een dergelijke klacht is gratis. Vraag als u een dergelijke klacht neerlegt een kopie daarvan en hou die bij.U kunt ook op het secretariaat van het parket van de procureur des Konings een verklaring van benadeelde persoon neerleggen. Als benadeelde persoon wordt u op de hoogte gebracht van een seponering en de reden daarvan, het instellen van een gerechtelijk onderzoek of de vaststelling van een zittingsdag voor het onderzoeks- of vonnisgerecht. Hebt u een aanzienlijke schade geleden dan zou u er ook aan kunnen denken om via een advocaat een klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter neer te leggen. Weet overigens dat de kans klein is dat de dader gevonden wordt. Als die al wordt gevonden en wordt veroordeeld, is het ook hoogst onzeker of u wel iets zal kunnen recupereren. Betaalt u een factuur die wel betrekking heeft op diensten of prestaties die voor u werden geleverd, maar waarvan het rekeningnummer werd vervalst door een oplichter, dan geldt deze betaling in principe niet. De leverancier kan dan vragen dat u nogmaals betaalt. Er bestaat nu eenmaal een regel die zegt dat 'qui paie mal, paie deux fois'. Enkel als u kunt bewijzen dat uw leverancier zelf in de fout ging, kunt u aan de dubbele betaling ontsnappen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als uw leverancier wist dat een aantal van zijn facturen vervalst werden maar hij u daar niet van verwittigde. In de praktijk zal zo'n bewijs meestal niet gemakkelijk te leveren zijn en zal u wel degelijk twee keer moeten betalen. Ook in dit geval kunt u tegenover de 'dader' de stappen ondernemen die eerder al werden aangegeven inzake spookfacturen. Meer bepaald kunt u ook hier uw bank en die van de bestemmeling op de hoogte brengen en vragen dat ze de betaling 'tegendraaien'.U zou er ook aan kunnen denken uw bank aansprakelijk te stellen omdat die niet controleerde of het rekening- nummer dat op de factuur stond wel 'toebehoorde' aan uw leverancier. Weet dat een dergelijke actie allicht weinig succesvol zal zijn. De bank is nu eenmaal niet verplicht om te controleren of het rekeningnummer waarnaar u overschrijft overeenstemt met de naam van de begunstigde van de betaling. Iets anders wordt het eventueel als u zou kunnen aantonen dat uw bankier wist dat het betrokken rekeningnummer reeds eerder voor vervalste facturen gebruikt werd.