...

Net als binnen een huwelijk of tussen samenwonende partners gebeurt het ook in vennootschappen of associaties wel eens dat de verschillende 'leden' niet meer door één deur kunnen en een einde willen maken aan de samenwerking met een of meer vennoten of associés.Het is altijd mogelijk om in onderling akkoord tot een oplossing te komen voor het probleem. In dat geval is het wel belangrijk goede afspraken te maken over de vergoedingen die in zo'n geval eventueel wederzijds verschuldigd zijn. Denk bv. aan uitkeringen die nog moeten gebeuren, kosten die gemaakt zijn en nog dienen verrekend, schadevergoedingen wegens bepaalde fouten, ... Maar ook afspraken over wat er gebeurt met bepaalde patiënten enzovoort zijn nodig. Is er sprake van een vennootschap, dan zal een oplossing moeten worden gezocht voor de aandelen van de vertrekkende vennoot. Daarbij kan bijvoorbeeld meteen een prijs worden overeengekomen die de andere vennoten voor deze aandelen zullen betalen. Het is eveneens van belang na te zien of de vertrekkende vennoot nog een rekening-courant heeft in de vennootschap en daar ook meteen een oplossing voor te vinden. Zorg alleszins dat de regeling die u uitwerkt ook op een correcte manier op papier wordt gezet. Hiervoor kunt u desgevallend een beroep doen op de diensten van een advocaat. Werkt u binnen een bv (ook de vroegere cvba wordt allicht een bv) of nv dan beschikt u over de mogelijkheid om een procedure te starten voor de rechtbank (lees: de voorzitter van de ondernemingsrechtbank) waarin de vennoot wordt verplicht om te vertrekken. Overweegt u om dat te doen, dan is het raadzaam een gespecialiseerd advocaat onder de arm te nemen.Hierbij is wel vereist dat de aandeelhouders die de uitsluiting van een vennoot vragen aandelen bezitten die 30% vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de bestaande effecten of waarvan de nominale waarde of de fractiewaarde 30% van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt (voor de nv) of waaraan 30% van de winstrechten zijn verbonden (voor de bv). Dat minimum van 30% kan ook worden gehaald door verschillende vennoten samen. Er moet bovendien een gegronde reden zijn. Er moet daarbij sprake zijn van feitelijkheden die het belang van de vennootschap in het gedrang brengen. Voorbeelden hiervan zijn handelingen waardoor er reputatieschade is voor de vennootschap, duurzame en onherroepelijke onenigheden waardoor u geen beslissingen meer kunt nemen en heel de vennootschap wordt lamgelegd, enz. Als de rechtbank de vordering inwilligt; zal die tevens de vergoeding bepalen die aan de vertrekkende vennoot moet worden betaald voor diens aandelen. Om deze vergoeding vast te stellen zal er vaak een beroep worden gedaan op een deskundige die dan de waarde zal becijferen volgens de door de rechter gegeven deskundigenopdracht. Bent u actief binnen een bv, dan kan het zijn dat de statuten van de vennootschap het mogelijk maken dat een aandeelhouder om een wettige of een andere in de statuten vermelde reden wordt uitgesloten. De wet geeft aan welke procedure hiervoor moet worden gevolgd. Zo is enkel de algemene vergadering bevoegd om een uitsluiting uit te spreken, mag de aandeelhouder wiens uitsluiting gevraagd wordt zijn opmerkingen hierover te kennen geven aan de algemene vergadering, moet de aandeelhouder die erom verzoekt gehoord worden en dies meer. Tenzij de statuten anders bepalen heeft de uitgesloten aandeelhouder dan recht op de uitkering van de waarde van zijn 'scheidingsaandeel'. Het is de vennootschap die daar het bedrag dan van betaalt. De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd. Het kan ook zijn dat u werkzaam bent in een assocatie die geen vennootschapsvorm heeft aangenomen maar een loutere 'contractuele' samenwerking is. Indien er zich dan problemen voordoen in de associatie, is het van belang in eerste instantie het associatiecontract erop na te lezen. Wellicht wordt daarin nu eenmaal een regeling uitgewerkt voor het geval er zich problemen voordoen tussen de associés. Er kan ook een zogenaamde uitsluitingsmogelijkheid worden opgenomen. De regeling die in het contract staat, zal vaak ook geldig zijn en bepalen wat eenieders rechten en plichten zijn. Hou er wel rekening mee dat bij uitsluiting van een associé er wellicht ook een vergoeding zal dienen te worden betaald en dat er allerlei proceduriële voorwaarden kunnen zijn overeengekomen. Ziet u een uitsluiting niet zitten, dan is het misschien ook een piste zelf te stoppen met de associatie. U zal allicht de mogelijkheid hebben om daar uit te stappen met naleving van een opzegtermijn.