...

In België leven tussen 30.000 en 50.000 patiënten met de ziekte van Parkinson. Momenteel diagnosticeert men jaarlijks 2.000 à 3.000 nieuwe gevallen. Wereldwijd telt men vier tot zes miljoen patiënten. Verwacht wordt dat het cijfer tegen 2040 zal gestegen zijn naar 12 tot 17 miljoen. Daarom spreekt men momenteel van een ware pandemie.Het is dan ook belangrijk de ziekte vroegtijdig op te sporen. Ook complicaties moeten snel worden gedetecteerd. Betrokkenheid van zorgverleners in de brede zin is belangrijk om de behandeling en de follow-up van de patiënt te optimaliseren."De vrijwilligers van de vzw Together for the Brain (EplC) pleiten voor een brede multidisciplinaire synergie. Sinds een paar jaar ontwikkelen ze een sensibiliserings- en opleidingscampagne voor zorgverleners (artsen, apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, zorgkundigen, logopedisten, psychologen, familiehulp, maatschappelijk werkers, enz.) en het brede publiek, met de medewerking van patiëntenverenigingen. Daaraan ontsproot het 'EpIC Parkinson Care Sentinel Network'. Dit is een netwerk van 'competente bewakers'. We noemen ze bewakers, omdat ze een nauwlettend oogje in het zeil houden. En 'competent' omdat ze een opleiding gekregen hebben", zegt EplC-voorzitter dr. Gianni Franco. Het netwerk bouwt rond de patiënt een organigram op, dat voor en met hem werkt.Wat als de ziekte van Parkinson eenmaal gediagnosticeerd is? "Er bestaan momenteel geen aangepaste structuren voor de overgangsfase tussen het ziekenhuis, waar het diagnostische werk plaatsvindt, en de thuissituatie, die niet klaar is om de patiënt op te vangen. Dat is des te erger omdat de ziekte van Parkinson de zelfredzaamheid van de patiënt in het gedrang brengt. En ook omdat ze steeds vaker jongere mensen vóór de leeftijd van 40 jaar treft. Een mogelijke oplossing bestaat erin deze overgangsfase toe te vertrouwen aan woonzorgcentra waar de nodige competentie aanwezig is", geeft Gianni Franco aan.Competente bewakers spelen een sleutelrol bij het detecteren van complicaties zoals herhaaldelijk vallen, slikstoornissen, geneesmiddeleninteracties en minder opvallende symptomen (verwardheid, slaapstoornissen, apneu, enz.). Dat is de taak van het multidisciplinaire, in synergie werkende team dat de patiënt omringt.In de woonzorgcentra van Orpea heeft men oog voor deze problematiek. De organisatie heeft EplC gevraagd zichtbaarheid te geven aan 'Parkinson Friendly Rest and Care Homes'. "We moeten streven naar een betere sensibilisering voor de detectie van risico's die parkinsonpatiënten lopen, zoals vallen, zich verslikken, problemen met medicatie en medicamenteuze interacties, slaapstoornissen, enz. Als we dat tot stand brengen, zal de levenskwaliteit van parkinsonpatienten ook in woonzorgcentra verbeteren. Woonzorgcentra worden zodoende voor deze patiënten een thuis of een overgangsstructuur, waar ze indien nodig herhaaldelijk naartoe kunnen."