...

Het initiatief gaat uit van de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen (Assuralia), Abefradoc (Association belge francophone du dommage corporel) en Benevermedex (Belgische Nederlandstalige Vereniging van Verzekeringsraadsgeneesheren en Medische Experten). Eerst wat meer duidelijkheid over de terminologie: een medisch expert (ME) is geen arts die voor een ziekenfonds werkt, noch een medisch/juridisch expert of een bijstandsarts. Het is een specialist met zowel klinische als juridische competenties die bepaalde patiënten of situaties evalueert voor een privé verzekeringsbedrijf.De officiële titel luidt 'arts-specialist in verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise'. Een ME of raadgevend arts kan zijn activiteiten als verzekeringsarts combineren met die van arts-juridisch expert. Hij kan als zelfstandige werken of in loondienst voor een verzekeringsbedrijf, een ziekenfonds, het Riziv, de rechtbank, enz. De opleiding van een medisch expert is dezelfde als die van een bijstandsarts.Een raadgevend arts werkt autonoom en zelfstandig voor een privéverzekeraar die geen enkele druk mag uitoefenen op de diagnose en de inhoud van het expertiseverslag. Ofwel komt de raadgevend arts tussenbeide bij de uitvoering van een verzekeringscontract door de patiënt te onderzoeken, ofwel stuurt hij, bij het afsluiten van een verzekeringscontract, een medische vragenlijst naar de verzekerde. Hij kan ook tussenkomen in het sturen van een vragenlijst gericht aan de behandelend arts en hij kan aanvullende medische onderzoeken uitvoeren.De raadgevende arts speelt dus een cruciale rol voor de verzekerde omdat hij de verzekeringnemer in staat stelt van zijn verzekeraar een aanbod te krijgen dat aangepast is aan zijn gezondheidstoestand. Om een vergoeding te verkrijgen, hangt de verzekerde ook af van de mening van de ME die zijn lichamelijk letsel, zijn verwondingen en de oorzaak-gevolg relatie tussen de schade en het ongeval zal beoordelen. De raadgevende arts verdedigt de slachtoffers ook bij medische betwistingen (vooral in het kader van de rechtsbeschermingsverzekering).Zijn interventie kan unilateraal (onderzoek van een slachtoffer van een arbeidsongeval of een ongeval van gemeen recht) of minnelijk zijn. De ME moet zich inschrijven bij de Orde der Artsen (maar moet niet over een Riziv-nummer beschikken) en is onder worpen aan de medische deontologische code. Als freelancer kan hij zijn missies combineren met bijvoorbeeld een praktijk als huisarts of specialist. Naast zijn medische vaardigheden, kent hij de verschillende verzekeringsregimes en kan hij zijn medische bevindingen vertalen in bruikbare conclusies voor de verzekering van een claim of het beheer ervan.Omdat de raadgevende arts geen therapeutische relatie met de patiënt heeft, heeft hij in principe een objectief en onafhankelijk beeld van de onderzochte patiënt. Tijdens het onderzoek kan de patiënt worden vergezeld door zijn arts. Voor gespecialiseerde onderwerpen kan de ME een beroep doen op gespecialiseerde collega-deskundigen. Hij baseert zich in elk geval op de huidige staat van de medische kennis (EBM) en stelt een rapport op voor de verzekeraar. Dat rapport doet dienst als advies voor het nemen van de definitieve beslissing.Het beroep van raadgevend arts is blijkbaar aangenaam als we de artsen op het terrein mogen geloven, maar het heeft geen al te beste reputatie ('verkocht aan verzekeraars'), en het is niet goed gekend bij studenten geneeskunde en artsen. Universitaire opleidingen zijn niet erg zichtbaar in de faculteiten. De VDAB spreekt er zelden over en vacatures zijn zeldzaam. Om al deze redenen heeft de discipline te kampen met tekorten, die nog worden versterkt door de vergrijzing, wat de pensionering - en vervangingen - bespoedigt.Er zouden vandaag 150 raadgevend artsen zijn in België, waarvan ongeveer 100 in het zuiden van het land en er is een tekort van een paar dozijn. Daarom besloten de twee verenigingen (Abefradoc en Benevermedex) hun krachten te bundelen binnen een vereniging zonder winstoogmerk: Expecto. Wat in het Latijn staat voor 'voorzien' en 'wachten'.Expecto gaat een communicatiecampagne lanceren en meer stageplaatsen aanbieden, zowel voor studenten als werkende artsen, waaronder huisartsen die vinden dat ze inmiddels wel genoeg verkoudheden zagen of hun loopbaan een nieuwe wending willen geven. De stage duurt twee jaar voor pas afgestudeerde artsen en de duur kan een jaar bedragen voor 'geïnstalleerde' artsen. Net zoals assistenten wordt de stagiair begeleid door een stagemeester. Een deel van de opleiding is puur juridisch omdat een adviserend arts op de hoogte moet zijn van verzekeringsrecht. Een eerste belangrijk onderscheid is bijvoorbeeld het verschil tussen een arbeidsongeval en een ongeval van gemeen recht, die radicaal van elkaar verschillen wat de bewijsvoering betreft. In het gemeen recht moet het slachtoffer het oorzakelijk verband aantonen tussen de pathologie of het letsel en het ongeval.Expecto meent dat het beroep van verzekeringsarts heel wat troeven heeft: talrijke opdrachten (er is genoeg werk en de vergoeding is proportioneel), u bepaalt zelf uw agenda wat resulteert in een uitstekende privéwerkbalans (en geen nacht- of weekenddiensten). De opdrachten zijn gevarieerd en u komt in contact met verschillende disciplines, zowel binnen als buiten de geneeskunde. U kunt de baan combineren met die van arts en u kunt rekenen op de steun van de verzekeraar op juridisch vlak en op het vlak van digitalisering.De erelonen, waarover ons geen details verstrekt werden, zijn in verhouding tot het beroep en in elk geval hoger dan de tarieven voor consultaties van het Riziv, zo klinkt het.