...

De wet beoogt lokale en regionale netwerken van klinische ziekenhuizen uit te sluiten van voorafgaande concentratiecontrole door de Belgische mededingingsautoriteit (BMA). Dat moet ziekenhuizen in staat stellen zo snel mogelijk de hervorming van de sector uit te voeren en netwerken te vormen, zo luidt het. Het auditoraat van de Belgische mededingingsautoriteit nam op 22 juli 2020 het standpunt in dat de oprichting van ziekenhuisnetwerken concentraties kunnen vormen, en dus aan voorafgaande controle zijn onderworpen. "De netwerken zouden met andere woorden de kennisgevingsprocedure moeten doorlopen. De duur van de volledige procedure kan zo op vele maanden worden geraamd, gezien het complexe karakter van de sector en het gebrek aan ervaring van het BMA in deze sector." Dankzij de wet die nu werd goedgekeurd, zullen locoregionale netwerken van klinische ziekenhuizen voortaan worden uitgesloten van de voorafgaande concentratiecontrole door de Belgische mededingingsautoriteit."Ten eerste omdat de wetgever in 2019 met de hervorming van de ziekenhuissector van oordeel was dat een grotere samenwerking tussen ziekenhuizen wenselijk is uit het oogpunt van efficiëntie en kwaliteit van de zorg. Ten tweede omdat de specificiteit van de sector een afwijkende behandeling rechtvaardigt, met name de sterke regulering van de sector en het feit dat ziekenhuizen geen winstoogmerk hebben." "De goedkeuring van deze wet is uitstekend nieuws voor de ziekenhuisdirecties. Ze staan door de gezondheidscrisis al onder uitzonderlijke druk, en ondervonden bovendien hinder van deze belemmering bij het oprichten van de locoregionale ziekenhuisnetwerken, waarin zij al zeer veel energie hebben gestoken. Dit gunstige resultaat is dan ook heel goed nieuws", verheugt minister Vandenbroucke zich. De wet zal met terugwerkende kracht in werking treden vanaf 28 februari 2019, datum van inwerkingtreding van de wet waarbij voor elk ziekenhuis de verplichting wordt ingevoerd om deel uit te maken van een locoregionaal netwerk van klinische ziekenhuizen.