...

Geachte professor Nys, uw artikel 'Voorschrift heilig voor kinesitherapeut' in Artsenkrant van 20 januari 2022 doet veel vragen rijzen. Wij kunnen ons als beroepsvereniging voor kinesitherapeuten niet helemaal vinden in uw relaas. Wij willen er u graag op attent maken dat in de nomenclatuur voor de kinesitherapie zeer duidelijk het aantal behandelingen per pathologische situatie opgenomen is. Onze nomenclatuur is een wettelijk, technisch document dat dient ter ondersteuning van de wet op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Kinesitherapeuten kunnen niet buiten deze nomenclatuur werken. Daarnaast is de Kwaliteitswet erop gericht om een eenduidig kader te scheppen voor alle gezondheidszorgbeoefenaars. Hierbij zijn ook een aantal pistes voor de toekomst in de tekst verwerkt. Zo maakt men het mogelijk de (administratieve) werklast bij bepaalde zorgberoepen wat terug te dringen door andere zorgberoepen meer verantwoordelijkheid te geven. Wat zijn volgens de Kwaliteitswet de modaliteiten van het verwijsvoorschrift? In de Kwaliteitswet worden de voorwaarden waaraan een voorschrift moet voldoen algemeen bepaald voor alle gezondheidszorgbeoefenaars. De toepassing van deze bepaling zal rekening houden met de uitrol van het verplicht elektronisch voorschrijven en de bijhorende technische aspecten. Wanneer een gezondheidszorgbeoefenaar die ofwel met het oog op het stellen of bevestigen van een diagnose, ofwel met het oog op het opstarten van een therapie een beroep wenst te doen op een andere gezondheidszorgbeoefenaar stelt hij een verwijsvoorschrift op. Wanneer men aandachtig de voorwaarden bestudeert waaraan een verwijsvoorschrift moet voldoen, blijken deze haaks te staan op de interpretatie die u eraan geeft in hogervermeld artikel. Wat de competenties van de kinesitherapeut betreft. Bij een eerste kinesitherapiesessie peilt de kinesitherapeut naar de hulpvraag van de patiënt, voert een kinesitherapeutisch onderzoek uit en stelt een kinesitherapeutisch bilan op. Daarna wordt in samenspraak met de patiënt een behandelplan opgemaakt. Wij vestigen er ook graag uw aandacht op dat het in de meeste ons omringende landen mogelijk is om een kinesitherapeut te consulteren zonder verwijsvoorschrift van de arts. Bij rode vlaggen of twijfel tijdens de intake wordt de patiënt doorverwezen naar de arts om alsnog een medische diagnose en een verwijsvoorschrift te verkrijgen. Het spreekt voor zich dat een goede communicatie tussen de kinesitherapeut en de behandelende arts hierbij onontbeerlijk is. Het digitaal kinesitherapeutisch dossier zou, mits toestemming van de patiënt, immers ook toegankelijk kunnen zijn voor de behandelende arts. Vermits alle kinesitherapeuten het vandaag vanzelfsprekend vinden om met de behandelende arts te overleggen indien men wenst af te wijken van het voorschrift, verwachten wij vanuit de beroepsgroep niet meteen een wijziging op dit punt bij het ingaan van de Kwaliteitswet.