...

Heel wat Belgen lieten al een zorgvolmacht opstellen. Vorig jaar ging het om zowat 55.000 landgenoten zodat het totaal aantal zorgvolmachten nu rond de 150.000 ligt. Door de opmaak van zo'n zorgvolmacht kan men iemand aanduiden die zijn vermogen kan beheren en andere beslissingen kan nemen op een moment dat men dit zelf niet meer kan. 1. Waarom werken met een zorgvolmacht?Als men iemand een 'gewone' volmacht geeft om zijn zaken te behartigen, dan eindigt die volmacht op het ogenblik dat de persoon die de volmacht geeft wilsonbekwaam wordt. De gewone volmacht heeft op dat moment dus geen verdere uitwerking meer. Als er dan geen zorgvolmacht werd opgesteld bestaat de kans dat naar de vrederechter moet worden gestapt om daar een bewindvoerder te laten aanstellen. De vrederechter beslist dan wie bewindvoerder zal zijn. Dat kan bijvoorbeeld een familielid zijn (zo bijvoorbeeld één van de kinderen) of een derde (een advocaat bijvoorbeeld). Uw patiënt die intussen wilsonbekwaam geworden is heeft mogelijk weinig of geen invloed op die keuze. Bovendien zal de bewindvoerder in de regel zelf beslissingen nemen waar uw patiënt vaak al evenmin iets in te zeggen heeft. Indien er een zorgvolmacht werd opgesteld is dat niet het geval. Uw patiënt kan dan 'kiezen' wie zijn belangen moet behartigen als hij of zij dat zelf niet meer kan. Bovendien kan uw patiënt concrete instructies geven over welke beslissingen op dat moment dienen te worden genomen. 2. Hoe een zorgvolmacht opstellen?Een zorgvolmacht moet schriftelijk worden opgemaakt. Een mondelinge zorgvolmacht is dus niet geldig. Strikt gezien kan gewerkt worden met een onderhands document dat uw patiënt bijvoorbeeld zelf (of samen met de lasthebber) opstelt. In de praktijk is het echter aangewezen om voor de opmaak een beroep te doen op de diensten van een notaris. Een notaris kan immers helpen om de wensen van uw patiënt te vertalen in correcte juridische bewoordingen. De tussenkomst van een notaris is zelfs verplicht als de gevolmachtigde ook onroerende goederen mag verkopen. De kostprijs van zo'n notariële zorgvolmacht bedraagt ongeveer 350 euro. Eens ze is opgemaakt moet de zorgvolmacht geregistreerd worden. Dat gebeurt in een speciaal daartoe bestemd register dat wordt bijgehouden door de Federatie van het Notariaat. Als uw patiënt een zorgvolmacht laat opstellen door een notaris, dan zorgt die voor de registratie. Bij een zorgvolmacht die hij of zij zelf opstelt moet de registratie gebeuren via de griffie van het vredegerecht van de verblijfplaats van uw patiënt. 3. Wie aanduiden als gevolmachtigde?Diegene die de zorgvolmacht geeft kiest zelf wie hij of zij als gevolmachtigde aanstelt. Dat kan bijvoorbeeld een van de kinderen of kleinkinderen zijn, een goede vriend of een professioneel (zoals bijvoorbeeld een advocaat). Er kunnen ook meerdere personen tegelijk worden aangeduid waarbij elk van hen een verschillende bevoegdheid krijgt, of waarbij zij met een bepaalde meerderheid bepaalde beslissingen moeten nemen. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn als er meerdere kinderen zijn.Het is trouwens aangewezen om ook minstens één subsidiaire naam op te geven voor het geval diegene die men aanduidt de opdracht niet kan of wil aanvaarden. De keuze voor een bepaalde persoon is trouwens niet definitief. Diegene die de zorgvolmacht laat opmaken kan perfect, zolang hij of zij niet wilsonbekwaam is, een andere gevolmachtigde kiezen. Uw patiënt kan bepalen dat de gevolmachtigde wordt vergoed voor zijn taak, doch dit is niet verplicht. Weet wel dat de gevolmachtigde dan belast zal worden op deze vergoeding. 4. Welke zijn de bevoegdheden?Uw patiënt kan in de zorgvolmacht meteen bepalen welke bevoegdheden de gevolmachtigde precies krijgt. Hierbij heeft hij een zeer grote vrijheid. Zo kan hij de gevolmachtigde bijvoorbeeld toelaten om daden van beheer te stellen (zoals bijvoorbeeld het verhuren van onroerende goederen, het innen van huur- en andere inkomsten, het herbeleggen van tegoeden bij de bank et cereta). De zorgvolmacht kan de gevolmachtigde ook toelaten om daden van beschikking te verrichten (de verkoop van een woning bijvoorbeeld) en zelfs om schenkingen te doen aan bepaalde personen. De zorgvolmacht kan bovendien ook gebruikt worden om de gevolmachtigde toe te laten een aantal beslissingen te nemen die betrekking hebben op de zorg voor uw patiënt. Hierbij kan uw patiënt bijvoorbeeld bepalen in welk woonzorgcentrum hij wil opgenomen worden, welke zorgen hij wil krijgen bij een ziekte of ongeval en diens meer. 5. Vanaf wanneer geldt de volmacht?Uw patiënt kan in de zorgvolmacht een bepaling opnemen die aangeeft vanaf welk moment deze volmacht geldt. Hierbij kan bijvoorbeeld worden aangegeven dat de gevolmachtigde kan beslissen vanaf het ogenblik dat uw patiënt voldoende wilsonbekwaam is om de volmacht uitwerking te doen hebben of die beslissing kan ook bij één of meer artsen naar keuze van uw patiënt gelegd worden. De uitwerking van de zorgvolmacht eindigt van zodra uw patiënt overlijdt. De gevolmachtigde wordt dus niet gelast met de afwikkeling van diens nalatenschap.