...

De vaccinatie van de bevolking in Wallonië gebeurt de komende maanden via negen grote en 30 lokale centra. Daarnaast komen er ook mobiele teams. Professor Yvon Englert: "Naast het afronden van de contracten met de vaccinatiecentra zijn we momenteel ook bezig met de redactie van een handleiding. Daarin staan de nodige instructies om een centrum op te zetten, personeel met de juiste competenties te rekruteren en zo meer. Voor elke functie zetten we de technische criteria op punt." De handleiding zou een dezer dagen beschikbaar moeten zijn. Geconfronteerd met het ongeduld van de Waalse huisartsenkringen die zo snel mogelijk specifieke instructies willen, vraagt professor Englert vooral geduld. Hij erkent dat de timing om vaccinatiecentra op te zetten krap is. Maar "de vaccinatiecampagne wordt gefinancierd met publiek geld en we moeten erover waken dat dat correct wordt gebruikt". De organisatie van vaccinatiecentra gebeurt door professionals uit de evenementensector en de logistiek. Dat is ook een manier om bedrijven die zwaar getroffen zijn door de pandemie te ondersteunen. In elk centrum is een parttime medisch directeur verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg en de continuïteit van de dienstverlening. Elke dag zal een arts fulltime aanwezig zijn voor medische taken. Er wordt een screening uitgevoerd bij de ingang van het centrum om te controleren of de burgers geen contra-indicaties voor vaccinatie hebben. De arts zal ook beslissen als er buitengewone gevallen opduiken. Tevens moet hij ingrijpen als zich een probleem voordoet in de vaccinatieketen of andere verwikkelingen (allergie, malaise, ongeval...). "In deze centra komen 2,5 miljoen burgers langs. Het is altijd mogelijk dat zich een medisch probleem voordoet" , licht Yvon Englert toe. Het vaccin wordt toegediend door verpleegkundigen. "We kregen zowel een kwalitatief als kwantitatief aanbod van apothekers. Zij zullen zorgen voor de voorbereidingen en het beheer van vaccins, de bereiding en het afval", aldus Englert. "Elk centrum zal samen met de deelnemende huisartsenkring(en) ver- antwoordelijk zijn voor het aanwerven van het nodige personeel. Dat is wat 'het terrein' wil, dus dat is wat wij doen. En uiteraard betalen we de zorgverstrekkers. We openen overigens een rekruteringsruimte voor vrijwillige professionals op de site van het Aviq (het Waalse agentschap Zorg en Gezondheid, nvdr). En we zullen de centra helpen door hen die spontane kandidaturen door te geven." Om elk centrum functioneel te maken, is er dagelijks nood aan een arts per centrum en een verpleegkundige per vaccinatielijn. In Wallonië worden in het totaal op termijn minstens en gelijktijdig 150 vaccinatielijnen voorzien. "Het ritme en de duur van de campagne wordt bepaald door het aantal beschikbare doses", zegt Englert. Artsen in vaccinatiecentra krijgen 80,34 euro per uur, zoals de co- ördinerende artsen van een triage- en testcentrum. Het honorarium is hetzelfde in heel België. De overheden zijn verantwoordelijk voor de goede organisatie van de vaccinatiecampagne. "We zoeken nu uit hoe we de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid kunnen dekken van alle mensen die in de centra zullen werken. De beslissing om de bevolking te vaccineren, de selectie van producten... vallen onder de verantwoordelijkheid van de overheden. De verantwoordelijkheid voor het goed uitvoeren van een medische procedure berust bij de artsen. De onvoorzienbare risico's worden door de gemeenschap gedekt. Dat is een goede zaak voor de burger", meent prof. Englert. Over de geografisch optimale in- planting van de centra wordt momenteel nog virtueel vergaderd. Dat gebeurt samen met de Waalse huisartsenkringen. Er wordt geluisterd naar de artsen op het terrein."Er waren bezwaren en voorstellen en daar hebben we naar geluisterd. We weerhielden niet alle voorgestelde centra. Rekening diende te worden ge- houden met een reeks beperkingen - beschikbaarheid, parkeerplaats, oppervlakte, enz. - bij de lokalisatie van de centra. Met de huisartsen in Verviers zijn er meningsverschillen. Die gaan we uitpraten. Ik begrijp de frustraties en teleurstellingen, ze zijn onvermijdelijk. De inzet is historisch. Nooit eerder werd in België een vaccinatiecampagne van deze omvang op- gezet. We moeten uit deze pandemie geraken en wij geloven dat de huis- artsenkringen bevoorrechte partners zijn. Maar ze kunnen niet zelf en alleen beslissen waar de centra zullen komen." Prof. Englert praat met alle Waalse huisartsenkringen om hen de concrete organisatie van de centra en het vaccinatieprogramma voor te stellen. "De zorgprofessionals zullen meer dan twee miljoen Walen vaccineren. Het is dan ook logisch dat zij eerst gevaccineerd worden."