...

Dat zijn enkele van de aanbevelingen in het rapport 'Kwaliteit van de stages van artsen-specialisten in opleiding in België' dat de FOD Volksgezondheid eind maart publiceerde. Ze moeten een oplossing bieden voor het gebrek aan tijd om aan de praktische opleiding van de aso te besteden, een probleem dat zowel de bevraagde assistenten, stagemeesters als coördinerend stagemeesters meldden. Wijzigingen aan het 'opleidingsysteem' mogen er zeker niet voor zorgen dat de administratieve last toeneemt, zo benadrukken de auteurs. Iets meer dan de helft van de bevraagde stagemeesters zegt nu al onvoldoende tijd te hebben voor de administratieve taken. De stagemeesters noemen dan ook het verlichten van de administratieve last - net als georganiseerde leermomenten en het verbeteren van de feedback aan aso's - als belangrijkste verbeterpunten met het oog op kwaliteit van de Belgische specialistenopleiding. De aanbevelingen focussen voorts voornamelijk op de interne en externe evaluatie van de kwaliteit van de opleiding. Zo blijkt uit de resultaten van het rapport dat interne initiatieven zoals verbeterplannen, de herziening van opleidingsprogramma's en het evalueren van stagemeesters of stageteams in hun rol als opleider tot op heden eerder weinig voorkomen. Van onafhankelijke externe evaluatiebezoeken, bijvoorbeeld. voor het behoud van de erkenning na het melden van een probleem in een stagedienst, blijken zowel aso's als stagemeesters voorstander. Tot slot dringen de auteurs er ook op aan om procedures te ontwikkelen om kwaliteitsproblemen in de opleiding te kunnen melden - iets dat veel assistenten vandaag moeilijk vinden. Vaso, de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding, noemt de aanbevelingen "eerder beperkt". Ze wijst op de verantwoordelijkheid van de federale overheid om aan de slag te gaan met haar eigen gegevens. "Dit rapport toont tal van opportuniteiten voor administratieve, pedagogische en kwalitatieve verbetering van de opleiding tot arts-specialist. Wij zijn bijvoorbeeld al lang vragende partij voor het organiseren van structurele visitaties van de opleidingsplaatsen of teach-the-teacher initiatieven, wat nu ook ondersteund lijkt te worden door de resultaten uit dit rapport", reageert voorzitter dr. Jonas Brouwers in een persbericht. "Het is nu aan de overheid om knopen door te hakken."