...

Als u eigenaar bent van een appartement of van een praktijkruimte die gelegen is in een appartementsgebouw, dan wordt u uitgenodigd op de algemene vergaderingen van mede-eigenaars. Die hebben minstens één keer per jaar plaats. Hoe gaat u te werk als u zo'n uitnodiging krijgt?Bij de uitnodiging voor de algemene vergadering is een agenda gevoegd. Daarin staat welke punten er op de vergadering worden besproken. De algemene vergadering kan trouwens geen andere punten behandelen dan deze die op de agenda van de vergadering staan. Het gaat niet op om onder een noemer 'diversen' of 'varia' op de vergadering nog allerhande zaken te bespreken die niet expliciet vermeld worden op de agenda. Behalve in spoedeisende gevallen wordt de bijeenroeping ten minste 15 dagen vóór de datum van de vergadering aan u ter kennis gebracht.Bij de uitnodiging kunnen er documenten zitten (zoals bijvoorbeeld offertes van aannemers) die bepaalde agendapunten verduidelijken of er kan aangegeven worden hoe u die documenten voor de algemene vergadering van mede-eigenaars kan inzien. U kunt als mede-eigenaar ook een agendapunt op de algemene vergadering laten brengen. Dat dient u tijdig te vragen aan de syndicus.Op de algemene vergadering van mede-eigenaars worden de belangrijke beslissingen genomen die verband houden met het appartementsgebouw. Zo wordt er op de vergadering onder andere beslist over renovatiewerken aan de gemene delen van het gebouw, het goedkeuren van de jaarlijkse rekeningen, het aanstellen van een nieuwe syndicus, het wijzigen van het reglement van inwendige orde,...Het is dan ook belangrijk op de vergadering aanwezig te zijn en uw stem daar te laten horen. U kunt zich op de algemene vergadering laten bijstaan door één persoon. Dat kan bijvoorbeeld een familielid zijn, een kennis die thuis is in het appartementsrecht of zelfs een advocaat.Als u niet aanwezig kunt zijn kunt u iemand een volmacht geven om in uw plaats aanwezig te zijn en te stemmen op de vergadering. U kunt hierbij bijvoorbeeld een andere mede-eigenaar of een familielid aanduiden. Aan de syndicus zelf kunt u geen volmacht geven. U kunt aan uw gevolmachtigde meteen ook opdragen hoe deze op de vergadering moet stemmen. Weet wel dat er grenzen zijn aan het aantal volmachten dat iemand kan krijgen.De algemene vergadering kan op de geplande datum enkel doorgaan als er voldoende aanwezigen zijn. Meer bepaald moeten er minimaal 50 % van de eigenaars en 50 % van de stemmen vertegenwoordigd zijn. Dit moet het geval zijn bij aanvang van de vergadering. Het volstaat ook als de aanwezige eigenaars meer dan 3/4e van de stemmen bezitten, ook al zijn ze niet met de helft.Als er onvoldoende eigenaars aanwezig zijn (of vertegenwoordigd zijn met een volmacht) moet er een nieuwe vergadering plaatsvinden. Die kan dan wél geldig vergaderen, ook al zijn er onvoldoende aanwezigen. Weet wel dat als u iemand een volmacht gaf voor de eerste vergadering dit niet zomaar geldt voor de tweede. U zal dus meestal een nieuwe volmacht moeten geven als u wil dat iemand u vertegenwoordigt.De beslissingen op de algemene vergadering van mede-eigenaars worden in principe genomen met een gewone meerderheid van stemmen. Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blanco- en de ongeldige stemmen, niet beschouwd als uitgebrachte stemmen.Op die regel bestaan er wel een aantal uitzonderingen. Voor belangrijke beslissingen binnen het gebouw moet er een grotere meerderheid zijn. Zo beslist de algemene vergadering bijvoorbeeld met een 2/3 meerderheid van stemmen over renovatiewerken die binnen het gebouw moeten gebeuren. Een 4/5 meerderheid van stemmen is bijvoorbeeld nodig voor een beslissing over de wijziging van de verdeling van de lasten van de medeeigendom. Er is onder andere ook een 4/5 meerderheid nodig om te beslissen over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel daarvan.De syndicus maakt notulen op van het verloop van de algemene vergadering en van de beslissingen die er worden genomen. Op het einde van de vergadering worden de notulen normaal voorgelezen waarna ze worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de alsdan nog aanwezige medeeigenaars. Het is belangrijk de notulen na te lezen voor u ze ondertekent. Als er zaken instaan die niet correct zijn is het belangrijk aan de syndicus te vragen om de notulen aan te passen.Bent u het niet eens met een beslissing van de algemene vergadering van mede-eigenaars dan kunt u deze beslissing onder bepaalde voorwaarden aanvechten bij de vrederechter. Hiervoor hebt u vier maanden de tijd.