...

Echtgenoten die geen huwelijkscontract afsloten zijn gehuwd onder het zogenaamde wettelijk stelsel (scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten). Hetzelfde geldt voor echtgenoten die wel een huwelijkscontract afsluiten en daarbij kiezen voor dit wettelijk stelsel, waaraan ze dan in principe een aantal clausules kunnen toevoegen zoals bijvoorbeeld een verblijvingsbeding of een beding waarbij een bepaald goed in het gemeenschappelijk vermogen wordt ingebracht. Bent u onder het wettelijk stelsel gehuwd dan is het niet omdat de aandelen van uw artsenvennootschap op uw naam staan, dan die aandelen ook zonder meer in uw eigen vermogen vallen. De vermogenswaarde van de aandelen zal nu eenmaal in de regel gemeenschappelijk zijn. Dat betekent dan ook dat u bij een echtscheiding uw ex zal moeten 'betalen' voor de aandelen die u na de echtscheiding behoudt. De aandelen (en ook de vermogenswaarde daarvan) zijn wel eigen als u uw doktersvennootschap al oprichtte voor het huwelijk of als u dat tijdens het huwelijk deed met 'eigen gelden'. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als u kunt aantonen dat u de vennootschap oprichtte met gelden die u verkreeg uit een schenking van uw ouders. Zelfs als de aandelen van uw vennootschap in uw eigen vermogen vallen zullen de inkomsten die u tijdens het huwelijk uit uw vennootschap haalt gemeenschappelijk zijn. Dat is niet enkel het geval voor de vergoedingen die u zich als bestuurder uitkeert uit uw vennootschap maar ook bijvoorbeeld voor de dividenden die u zich uitbetaalt. Inkomsten die gehaald worden uit eigen goederen zijn in het wettelijk stelsel nu eenmaal gemeenschappelijk. Dit verandert maar vanaf het moment dat u bijvoorbeeld een advocaat een procedure in echtscheiding laat opstarten. Hetzelfde geldt ook voor de rekening- courant die in uw vennootschap wordt opgebouwd tijdens het huwelijk. Als de vennootschap aan u bepaalde sommen verschuldigd is uit hoofde van een rekening-courant (omdat bijvoorbeeld uw vergoeding niet volledig wordt uitgekeerd) dan is de schuldvordering die u op de vennootschap hebt in principe ook gemeenschappelijk. Het nieuwe huwelijksvermogensrecht dat in 2018 in werking trad bevat nog een bijkomende regel die uw ex bij een echtscheiding soms laat delen in de waarde van de aandelen van uw artsenvennootschap die in uw eigen vermogen vallen. Meer bepaald zegt de wet dat uw ex een vergoeding kan vragen voor de nettoberoepsinkomsten die het gemeenschappelijk vermogen niet heeft ontvangen en die het redelijkerwijze had kunnen ontvangen indien het beroep niet binnen een vennootschap was uitgeoefend.Concreet betekent dat dus dat uw ex wel eens aanspraak kan maken op een vergoeding voor aandelen van uw artsen- vennootschap die in uw eigen vermogen vallen als u spaarde binnen de vennootschap en er gelden in 'oppotte' veeleer dan die bedragen uit te keren tijdens het huwelijk. Deze wettelijke regeling is ook van toepassing op echtgenoten die voor de inwerkingtreding van de wet al gehuwd zijn, tenzij ze al een echtscheidingsprocedure waren gestart voor die datum. De wettelijke bepaling is vrij vaag. Ze bevat namelijk geen formule die toelaat te berekenen hoeveel u juist zal moeten betalen aan uw ex als 'vergoeding' voor uw eigen aandelen. Raakt u er bij een discussie onderling niet uit welk bedrag moet worden betaald dan is het in eerste instantie de notaris die door de rechtbank werd aangesteld om de vereffening- verdeling uit de doeken te doen die een standpunt zal moeten innemen. De kans is daarbij reëel dat de notaris een deskundige zal aanstellen om diens standpunt daaromtrent te kennen. Is één van u beiden het dan niet eens met het standpunt van de notaris, dan zal de zaak voorgelegd worden aan de rechtbank die het laatste woord heeft. U (of uw advocaat) argumenteert maar beter dat men er niet van mag uitgaan dat u alle winst die in de vennootschap werd gerealiseerd had moeten uitkeren. Zo kunt u er bijvoorbeeld op wijzen dat de vennootschap een spaarpotje moest opbouwen met het oog op toekomstige investeringen (in onroerend goed bijvoorbeeld, of in medisch materieel) of omdat u een buffer wilde opbouwen voor eventuele slechtere jaren. Als u gehuwd bent onder een stelsel van scheiding van goederen en de aandelen vallen in uw eigen vermogen dan moet u normaal gezien geen vergoeding betalen aan uw ex voor de aandelen in kwestie. Een uitzondering op die regel kan bestaan als uw ex hielp in uw praktijk (bij de administratie of het aannemen van telefoons bijvoorbeeld) en daar geen vergoeding voor ontving. De kans bestaat dan dat een rechtbank uw ex daarvoor toch een vergoeding toekent omdat er sprake is van een verrijking zonder oorzaak in uwen hoofde.