...

Toen in 1945 het TvG boven de doopvont werd gehouden, zag de geneeskunde er nog heel anders uit. "Je studeerde toen af als arts - als een algemeen geneeskundige. Nu is iedereen gespecialiseerd. Wat je wil weten over je vakgebied ga je als arts ook zoeken in de vaktijdschriften voor je eigen specialisme", aldus professor em. Jan Heyrman, die met zijn lange ervaring momenteel het operationeel directeurschap van de publicatie waarneemt.TvG wil een disciplineoverschrijdend tijdschrift zijn, het wil de arts een breed perspectief bieden over wat er juist in andere specialismen dan het zijne gaande is. Waarom een collega binnen zijn discipline de diagnose en therapeutische beslissingen juist zo aanpakt. Artikels gebaseerd op origineel onderzoek zijn uiteraard welkom, maar artsen zullen die meestal wel liever in de eigen vaktijdschriften publiceren. De traditie met state-of-the-art-artike-len, vaak gebaseerd op navorming (Pentalfa, de Gentse alumni-vereniging,...) wordt zeker voortgezet, want past binnen de brede oriëntatie. Er zijn themanummers die de evoluties binnen een bepaald domein belichten - en daarmee belangrijke informatie over dat vakgebied voor de andere disciplines handig bundelt. Het ideale artikel is er een dat de methodiek heeft ingebouwd van een systematic review.TvG wil ook een aantal kanalen van kwaliteitsvolle informatie bundelen. De samenwerking met het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie voor de publicatie van de Folia Therapeutica is ondertussen al enkele jaren oud. Met CEBAM loopt de rubriek 'Uit de pers gelicht', een evidence-based blik op thema's uit de actualiteit. Met het KCE bestaat nu ook een afspraak om, wanneer ze richtlijnen hebben uitgewerkt of een onderzoek publiceren dat een belangrijk aspect van onze gezondheidszorg belicht, daarvan een samenvatting in het TvG te publiceren. Ook het Riziv zou een synthese van de Consensusteksten brengen. "Met EBPracticenet zitten we rond de tafel om te zien hoe we een complementair medium kunnen zijn voor hun aanbod."Casuïstiek blijft zeker ook passen binnen de richting die het TvG wil uitgaan. "Een casus geeft je vaak inzage in de beslissingsprocessen die men binnen een bepaald vakgebied volgt. Waarom is een MRI aanvragen bij een klacht over hoofdpijn voor de huisarts meestal een slechte keuze, maar waarom kan dat wel een goede keuze zijn voor de specialist, bijvoorbeeld? De informatie die de arts haalt uit bepaalde tests of uit medische beeldvorming verschilt nogal eens naargelang de context. De beslissing om iets al dan niet verder te exploreren is een heel beredeneerd proces. Een systematische benadering van Clinical Decision Making is iets wat op academisch niveau tussen de verschillende specialismen gemeengoed is geworden, maar op het terrein zelf is het veel minder bekend. We willen daar een reeks aan wijden, en met die invalshoek naar casussen kijken."MaNaMa en dissertaties zijn volgens Heyrman een belangrijke bron die het TvG moet aanboren. Ze bevatten vaak unieke content. Huisartsen in opleiding exploreren bijvoorbeeld vaak lokale samenwerkingsmodellen en netwerkvorming - interessante informatie waarover je in andere literatuur weinig terugvindt. Specialisten in opleiding volgen vaak een state of the art-aanpak. Samenwerking en teamwork is iets wat TvG zeker meer zal belichten. De bedoeling is om één zo'n proefschrift per nummer te brengen. Ook kan TvG af een toe een overzicht van een aantal interessante Manama's publiceren. Belangrijk in de evolutie van het TvG is dat het tijdschrift meer gaat inzetten op een elektronisch platform. Daar kan men eventueel een ruimer aanbod van proefschriften presenteren: de geïnteresseerde lezer hoeft maar te klikken op wat hij van dichterbij wil bekijken.Een elektronische publicatie speelt veel beter in op de actuele leesgewoonten, denkt Heyrman. Een arts leest tegenwoordig zelden meteen een heel artikel. Veeleer scant hij het aanbod en neemt hij notitie van wat hij later misschien nodig kan hebben. "Elektronisch kun je makkelijk een zoekstrategie uitwerken. Aan de tools daarvoor hebben we ook gewerkt. Belangrijk vanuit dat oogpunt - en zeker een meerwaarde voor de auteurs - is dat de artikelen die in het TvG verschijnen tegenwoordig ook opgenomen worden in Embase. Sinds een jaar is het overigens mogelijk zich alleen te abonneren op het elektronisch tijdschrift - tegen een kleine helft van de prijs van een volledig abonnement. Al een duizendtal artsen koos hiervoor - in de toekomst zal het elektronische platform zeker aan belang winnen.Ook de structuren van het TvG werden aangepast aan een koers gericht op de toekomst. Meer partijen werden betrokken in de VZW-structuur. Daarin zijn uiteraard nog de decanen van de verschillende geneeskundefaculteiten vertegenwoordigd, maar ook de interuniversitaire centra voor de beroepsopleidingen. De studenten en artsen in opleiding zijn tevens present. De banden met de alumniverenigingen zijn aangehaald. En er is een opening gemaakt naar andere zorgberoepen. Met name apothekers en verpleegkundigen rapporteren vaak onderzoek, naar medicatie of naar zorgmodellen, waarvan de resultaten voor een artsenpubliek zeer relevant zijn.