...

Het viel wat tussen de plooien van het Covid-19-nieuws maar het proefproject rond de terugbetaling van psychologische zorg dat Maggie De Block een jaar geleden opstartte, wordt verlengd en uitgebreid. Even recapituleren waarover het gaat. Het Verzekeringscomité van het Riziv sloot met 20 netwerken voor geestelijke gezondheid van volwassenen een overeenkomst af. Elk van deze netwerken heeft een werkingsgebied. Vorig jaar werd hen gevraagd in het kader van deze conventie overeenkomsten af te sluiten met een aantal klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen. Enkel geconventioneerde zorgverleners krijgen sessies terugbetaald. Om de financiële kant van de zaak te regelen, wordt binnen het GGZ-netwerk één ziekenhuis belast met de facturatie van de eerstelijnspsychologische sessies aan de ziekenfondsen en met de uitbetaling van de verzekeringstegemoetkoming aan de klinisch psychologen en orthopedagogen. De conventie richt zich tot patiënten met matig ernstige psychische problemen. En de terugbetaling gold tot voor kort enkel als de patiënt door een huisarts of psychiater naar een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog verwezen werd voor een kortdurende, eerstelijns psychologische behandeling. Sinds begin april 2020 mogen ook preventie- of arbeidsartsen doorverwijzen. De artsen dienen per reeks van maximum vier sessies een (nieuw) verwijsvoorschrift op te stellen. Na verwijzing heeft de patiënt recht op maximaal acht sessies per jaar. De behandeling dient betrekking te hebben op vaak voorkomende psychische problemen zoals angst, depressie of problematisch alcoholverbruik. De eerste sessie kan tot 60 minuten in beslag nemen. Hierbij wordt een diagnose gesteld van de psychische problemen. De volgende sessies duren telkens maximaal 45 minuten. Aan bod komen dan 'algemene psychologische zorg', 'oplossingsgerichte behandelingen' enz. Idealiter moet de psycholoog of orthopedagoog verslag uitbrengen aan de arts. Alleszins dient hij als zorgverlener beschikbaar te zijn voor overleg. Klinisch psychologen/orthopedagogen krijgen 60 euro voor een sessie van één uur en 45 euro indien de consultatie 45 minuten duurt. De beroepsverenigingen van klinisch psychologen hadden heel wat kritiek op dit in hun ogen te beperkte honorarium. Volgens hen was het één van de redenen waarom zo weinig psychologen in de conventie stapten. Per sessie betaalt de patiënt 11,2 euro uit eigen zak, 4 euro voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming. Na invoering van de maatregel in 2019 waren experts ook kritisch voor de leeftijdsbeperking. Minister De Block komt daaraan nu tegemoet door de conventie uit te breiden tot jongeren onder de 18 jaar en 65-plussers. Nieuw is tot slot dat de terugbetaalde sessies bij een klinisch psycholoog of orthopedagoog via video kunnen gebeuren. Dat kadert rechtstreeks in de maatregelen om de Covid-19-pandemie te counteren. Zo kan psychologische zorgverlening gebeuren zonder dat mensen zich fysiek hoeven te verplaatsen. Opmerkelijk is ook dat artsen niet langer een papieren verwijsvoorschrift moeten uitschrijven. "Elke traceerbare verwijzing is toegestaan, bijvoorbeeld ook een sms of e-mail" stelt het kabinet De Block.