...

Koen Michiels, voorzitter van Zorgnet-Icuro, benadrukte in zijn welkomstwoord de enorme fricties op de arbeidsmarkt, in het algemeen maar zeker ook in de zorg. Verpleegkundigen en ander zorgpersoneel vinden, blijft voor ziekenhuizen en woonzorgcentra een enorme uitdaging. In zijn uiteenzetting zei Frank Vandenbroucke zich bewust te zijn van de problematiek. De socialistische minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid verwees naar al geleverde inspanningen (Zorgpersoneelsfonds, IFIC) maar beseft dat dat niet volstaat. "Om voldoende mensen aan te spreken, moeten jobs kwaliteitsvol en werkbaar zijn", zei hij. Alleszins betrekt de minister alle partners bij een Toekomstagenda voor het Zorgpersoneel. Vandenbroucke verwees ook naar het recente sociaal akkoord waaraan een budget van 100 miljoen vasthangt. "Zeven miljoen is bestemd voor de aanwerving van bijkomend HR-personeel dat zich specifiek toelegt op het uitwerken van kwalitatieve maatregelen met het oog op meer welzijn op het werk - vorming, combinatie werk-privé, loopbaanoriëntatie enz.", dixit de Vooruit-excellentie. De middelen voor het sociaal akkoord worden opgenomen in het Budget Financiële Middelen (BFM). Hij herinnerde voorts aan de indexsprongen die vanaf 1 juli meegenomen worden in de verhoging van het BFM en aan de eenmalige verhoging met 2% van de medische honoraria. Dat in afwachting van de indexatie in het honorariumbudget 2023. Ook op de zitting 85 jaar Wit-Gele Kruis van Vlaanderen was de zoektocht naar personeel een hot issue. Voorzitter Dirk Broos koppelde dat aan de noodzaak van een nieuwe financiering in de thuisverpleging. "We botsen op beperkingen. We willen meewerken aan een generiek kader voor de herziening van de financiering van de gezondheidszorg", zei hij. Concreet verwees Broos naar projecten rond thuishospitalisatie waarbij ziekenhuizen, huisartsen en thuisverpleging intens samenwerken. "Dat vergt een flexibelere financiering. Niet prestatiegericht maar gericht op continuïteit, kwaliteit en veiligheid van zorg", aldus nog Broos. Voordien had adjunct-administrateur-generaal bij het Riziv Pedro Facon het budgettaire en reglementaire kader geschetst waarbinnen de thuisverpleegkunde werkt. De sector is goed voor circa twee miljard Riziv- geld en stelt zowel zelfstandige als loontrekkende verpleegkundigen tewerk, allen geconventioneerd. Net zoals Vandenbroucke een dag eerder verwees Facon naar al geleverde budgettaire inspanningen - sociale akkoorden, Zorgpersoneelsfonds. Hij benadrukte de nood aan een fundamentele discussie over inhoud en plaats van het beroep en de sector en over het organisatie- en financieringsmodel. Als geopteerd wordt voor praktijkfinanciering dan is praktijkregistratie, met een goed zicht op wat de praktijken zijn, een belangrijke uitdaging. Een gemengd financieringssysteem moet heel wat types activiteiten omvatten. Met name gaat het over preventie, educatie, opvolging, zorg op afstand maar ook over punctuele vragen die een nomenclatuurhervorming vereisen. En voorts is er chronische zorg, zorgcoördinatie en thuishospitalisatie. "Een plan van aanpak om dat te realiseren is noodzakelijk", aldus de hoge ambtenaar.