...

De Vlaamse regering heeft een les getrokken uit de pandemie. De huisartsenkringen speelden een belangrijke rol bij de bestrijding van covid, onder meer door het oprichten van test- en triagecentra. Vlaanderen wil een juridische basis creëren om de huisartsenkringen beter te betrekken in de strijd tegen de infectieziekten. Dat geldt overigens in het algemeen - niet alleen wanneer er een pandemie woedt. In het BVR (Besluit van de Vlaamse Regering) van 26 juni 2015 komt er dus een zevende opdracht voor de kringen bij: medewerking van de kring aan de organisatie van de profylaxe tegen besmettelijke aandoeningen binnen de Eerstelijnszone. De Vlaamse regering voorziet in de mogelijkheid om bij een pandemie het extra werk dat de kringen op zich nemen te honoreren. De vraag of de kringtoelage zelf moet worden vergroot op grond van de nieuwe opdracht, zou "afgestemd" worden met de sector. Maar de kringen doen dit eigenlijk al routinematig, luidt het in de toelichting. Het hoofddoel van de wijziging is een stevigere juridische regeling. Tegelijk brengt de Vlaamse regering op voorstel van minister van Welzijn, Wouter Beke (CD&V) een aantal andere wijzigingen aan het betreffende BVR. De kringen ontvangen voortaan hun werkingstoelage van de Vlaamse overheid op het eind van de maand mei van het betrokken jaar. Die werkingstoelage wordt berekend op het aantal inwoners in de huisartsenzone aan het begin van het vorige kalenderjaar. Er wordt gewerkt met een zogenaamde 'voorschotregeling': de kring krijgt 90% van de werkingstoelage in het jaar zelf, en het saldo van 10% in september van het jaar daarop. De aanpassing moet leiden tot meer transparantie, luidt het in de toelichting. De subsidiëring speelt zo korter op de bal wanneer het geografische gebied van een kring verandert. De overstap werd trouwens al in 2020 gerealiseerd, zo wordt aangestipt. Vorig jaar kregen de kringen de subsidie voor het werkingsjaar 2019 en voor 2020 zelf. De Vlaamse regering wil eventuele versnippering binnen de Eerstelijns-zones voorkomen. Ze bepaalt dat het aantal huisartsenkringen binnen de ELZ in de toekomst niet meer mag toenemen - er kunnen niet meer kringen in een ELZ actief worden dan er in het begin van dit jaar waren. Huisartsenkringen waarvan het geografische werkingsgebied gespreid ligt over meer dan één ELZ, kunnen in de toekomst geen gebiedsaanpassingen verrichten zonder het advies in te winnen van de zorgraden van de betrokken ELZ. De zorgraden moeten dan binnen de 60 dagen een advies uitbrengen, dat bij de aanvraag tot wijziging wordt gevoegd. Dit geldt bijvoorbeeld ook bij fusies van kringen. Een wijziging die leidt tot een toename van het aantal actieve kringen in één ELZ wordt in ieder geval afgewezen. De erkende Brusselse huisartsenkring BHAK krijgt een subsidie van 200.000 euro. Daarmee wil de Vlaamse regering de Brusselse huisarts ondersteunen en de toegang tot de zorg van Nederlandstalige Brusselaars verbeteren. De subsidie beantwoordt aan de Brussel-norm, luidt het. Het gaat eigenlijk om de bestendiging van een project dat in 2020 werd gestart, en dat de continuïteit van de tewerkstelling moet bestendigen na het verdwijnen van de DAC-contracten in 2019.