...

Een nieuwe Nationale Commissie op 13 februari moet de details nog bevestigen. De wachtposten krijgen voor personeelskosten en huur de volle index, volgens dokter Roel Van Giel (AADM). In 2023 zullen bij overschrijding van de spilindex voor de lonen, de subsidies worden herberekend. "Maar de administratie heeft het wel moeilijker met onze vraag om de uitgavenposten die geen indexering krijgen, nu toch te indexeren - de tarieven van banken, boekhouding en zo voort stijgen ook." Volgens dokter Johan Blanckaert (Bvas) zullen de dossiers die de wachtposten in 2022 hebben ingediend opnieuw worden geanalyseerd - rekening houdend met de reële kosten. AADM vraagt daarbij dat wachtposten die geen nieuw dossier meer hadden ingediend omdat ze toch al aan het plafond zaten, nu de gelegenheid krijgen om alsnog een vraag voor extra financiering in te dienen. De Bvas, aldus Blanckaert, verzocht op haar beurt om ook voor andere uitgaven door artsen de overschrijding van de spilindex veel sneller te verrekenen. De functionele samenwerkingsverbanden zullen er volgens Van Giel pas begin 2025 komen, wanneer de 1733-triage ook over het hele land al operationeel is - dat zou volgens de FOD Volksgezondheid in juni 2024 het geval moeten zijn. AADM schoof wel de eis naar voren dat het nieuwe financieringskader voor de wachtposten al van in 2024 geldt. Een ad-hocwerkgroep die normaal gezien afgelopen vrijdag had moeten plaatsvinden om het uitvoerings- KB bij artikel 155 §3 van de ziekenhuiswet te bespreken, dat de afhoudingen door ziekenhuizen van de erelonen transparant moet maken, werd uitgesteld tot 2 februari. Het punt kwam maandag op de Nationale Commissie niet aan bod. "We blijven er wel over waken dat dit nu snel uitgevoerd wordt", aldus dokter Blanckaert. Dokter Thomas Gevaert (Kartel/ASGB) meldt dat er, volgens de Riziv-uitgaven voor de eerste tien maanden, in 2022 geen overschrijding van het budget zal zijn - maar vermoedelijk een 'onderschrijding' van 100 miljoen euro.