...

Op 23 januari van dit jaar bracht de Orde der artsen een advies uit over de deontologische aspecten van het vaccinatieprogramma tegen covid-19. In de tekst staat onder meer dat de Orde "zal waken dat artsen hun deontologische plicht nakomen door een voortrekkersrol op te nemen bij het advi- seren en promoten van vaccinatie". Daarnaast hebben dokters ook de deontologische plicht toe te zien op eventuele bijwerkingen en die te melden aan het FAGG. Verder wijst de Orde erop dat "in het verleden de verstrekking van des- informatie vanwege vaccinsceptici (arts of niet-arts) het vertrouwen in vaccinatie dermate aantastte dat de vaccinatiegraad afnam en er een heropflakkering van de ziekte optrad. Bijgevolg", zo luidt het Ordinale advies verder, "zal streng opgetreden worden tegen het ver- spreiden van informatie welke niet met de huidige stand van de wetenschap strookt." Op 29 maart werd tegen dit advies - dat sinds 28 januari op de website van de Orde staat - beroep aangetekend bij de Raad van State. Bedoeling daarvan is het nietig te laten verklaren en de uitvoering te schorsen. Wie de klagers zijn, deelt de Orde niet mee. De rechtszitting had plaats op 2 september. De indieners van het beroep motiveerden dat het niet louter om een advies gaat, de tekst is "dwingender". De verzoekers argumenteren dat de Orde het advies "de kracht van een regel- gevende circulaire wil geven". Volgens hen stelt een arts die het niet naleeft zich bloot aan een ethische procedure. In haar verweer verwerpt de Orde dat door eraan te herinneren dat de Nationale raad geen bindende beslis- singen kan nemen, dat is een bevoegdheid van de provinciale raden. Verder wijst de Orde erop dat het advies "geen andere verplichtingen, verboden of beperkingen stelt dan die welke voortvloeien uit de Code voor de Medische deontologie". De Raad van State volgt in zijn uitspraak de Orde. Er zijn geen elementen in de tekst die de louter adviserende bevoegdheid van de Orde te buiten zouden gaan, zo luidt het. Er dus zijn er volgens de Raad van State ook geen redenen om het advies te beschouwen als een "verdoken verordenende omzendbrief". De stelling dat dit de bevolking geen vrijheid laat maar hen gebiedt zich te laten vaccineren, kan niet zonder meer worden bijgetreden, zo luidt het. Integendeel, de Raad van State wijst erop dat het advies net de vrije toe- stemming van de patiënt benadrukt. Voorts luidt het dat artsen zich er deontologisch van moeten onthouden om informatie te verspreiden die niet strookt met de huidige stand van de wetenschap. Dat is evident, dixit de Raad van State. Evenzeer vanzelfsprekend is dat de Orde streng optreedt tegen wie informatie verspreidt die daarmee niet strookt. "Dergelijke handelswijze mag van elke normaal zorgvuldige beroepsorde verwacht worden", aldus het arrest. Om al die redenen verwerpt de raad van State het beroep. De verzoekende partijen moeten de kosten (1.200 euro) betalen plus een 'rechtsplegings- vergoeding' van 700 euro aan de Orde.