...

De vraag werd besproken tijdens de recente HealthCare Tender Day, een jaarlijks event met als thema overheidsopdrachten in de gezondheidszorg. De organisatie is in handen van EBP."Kan de medische wereld op een semi-verplichte manier meer betrokken worden bij het aankoopproces van medische hulpmiddelen? Artsen moeten de kans krijgen een mening te formuleren over het klinisch belang van de tool", aldus dokter Gilbert Bejjani, vicevoorzitter van de BVAS en lid van de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs. "Kunnen we ook zorgen voor volledige transparantie over belangenconflicten bij de artsen en een lijst opstellen van de partijen die betrokken zijn bij de aankoop?" Tijdens het debat (1) op de HealthCare Tender Day herinnerde dokter Bejjani aan verschillende evoluties in de gezondheidssector: de vergrijzing, de standaardisering van acute en niet-acute procedures, de noodzaak om complexe zorg te groeperen in referentiecentra en om nieuwe technologieën naar behoren te financieren, de oprichting van lokale en regionale ziekenhuisnetwerken, enzovoort. "De uitdaging van value-based care bestaat erin de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg te verbeteren. Preventie, de ontwikkeling van eerstelijnszorg en ziekenhuiszorg in de thuissituatie zijn manieren om tot een betere besteding van de middelen in de gezondheidszorg te komen." De vicevoorzitter van de BVAS vindt dat Belgische zorgverleners zich moeten voorbereiden om deel uit te maken van de Europese visie op 'value-based procurement'. "De zorgsector moet waarde toevoegen aan de inkoop en zich niet langer alleen richten op volumes, kosten en fundamentele klinische indicatoren", zo klonk het al op de Europese conferentie over 'value-based procurement' die in 2019 in Brussel werd gehouden. Dokter Gilbert Bejjani vindt dat er indicatoren moeten komen - die er nu niet zijn. "We moeten de klinische kwaliteit van een product kunnen kwantificeren. Daarom is het noodzakelijk over bepaalde gegevens te beschikken en die te delen. Dit komt al tot uiting in het Europese Patient-Reported Indicator Surveys (PaRiS)-project, dat in 2016 van start ging en tot doel heeft een nieuwe generatie indicatoren te ontwikkelen, te standaardiseren en te implementeren die uitkomsten en ervaringen in de gezondheidszorg meten. Dat is van cruciaal belang voor de volksgezondheid. Het idee is om verspilling en redundantie bij het meten van klinische indicatoren te voorkomen." Volgens Gilbert Bejjani kunnen deze overwegingen bijvoorbeeld worden toegepast op een controversieel onderwerp zoals het nut van investeringen in robotchirurgie (zie AK 2730). "Het hangt allemaal af van de indicatoren die je gebruikt om te vergelijken. Als het bijvoorbeeld gaat om de operatietijd, de verblijfsduur, de vermindering van incontinentie op lange termijn,... dan moet je ook de levenskwaliteit vergelijken. Neem bijvoorbeeld de aankoop van een katheter, waarbij je je ook moet afvragen wat de impact is van dit type katheter op de pijn van de patiënt." De anesthesist wijst op de hinderpalen die de overgang naar value-based purchasing momenteel in de weg staan: het werken in silo's, de onwil om te veranderen, het financieringssysteem, de complexiteit van de indicatoren,... "Vandaag kunnen artsen in België via de medische en medisch-farmaceutische commissies gevraagd worden om mee te werken aan een inkoopdossier. Artikel 73 van de Wet op de verplichte ziekteverzekering bepaalt dat overbodige of onnodig dure diensten moeten worden vermeden. Voor geneesmiddelen is het kader veel duidelijker. Bovendien bepaalt artikel vier van de recente Kwaliteitswet dat de keuze van de door zorgverleners aangeboden behandelingen gebaseerd moet zijn op wetenschappelijke gronden. Het Riziv probeert het value-based principe te integreren, maar zorginstellingen zijn dat niet verplicht. Op Europees niveau biedt het in 2014 door het Europees Parlement aangenomen Most Economically Advantageous Tender (Meat)-proces de mogelijkheid om na te denken over de monetaire waarde van klinische kwaliteit." Dokter Bejjani is er in elk geval van overtuigd dat Belgische artsen in de toekomst meer betrokken zullen moeten worden bij het principe van value-based purchasing.