...

Tot 2018 moesten artsen dit soort van teksten - contracten, statuten... - voorleggen aan de Provinciale Raden van de Orde, en ervoor zorgen dat die over de meest actuele versie beschikten. Maar met artikel 12 van de 'nieuwe' code vervalt deze verplichting. Oude adviezen en richtlijnen over verplichtingen die niet meer in de code van medische deontologische uit 2018 voorkomen, zijn niet meer van toepassing, zoonderstreept de Orde. Bepalingen in bestaande teksten die nog verwijzen naar de verplichting om ze voor te leggen aan de Provinciale Raad, worden beter geschrapt - luidt het in de 'FAQ' die met de laatste adviezen werd meegestuurd. Een andere belangrijke verandering met de nieuwe code is bovendien dat artsen een professionele vennootschap kunen vormen waarvan ook niet-artsen deel uitmaken. Dat maakt multidisciplinaire vennootschappen met andere gezondheidswerkers mogelijk. De vroegere contractencommissies zijn ondertussen afgeschaft. En de Orde stelt dat ze niet bevoegd is om haar leden juridisch advies te geven. Ze beschikt over geen modeldocumenten voor overeenkomsten, statuten, huishoudelijke reglementen... Maar dat betekent niet dat er afgedongen kan worden op de deontologische verplichtingen van de artsen - het betekent vooral dat ze er zelf moeten over waken dat verbintenissen die ze aangaan die verplichtingen niet in gedrang brengen. Aan de arts om ervoor te zorgen dat de organisatie van zijn praktijk, de juridische structuur waarbinnen hij werkt en de samenwerkingsovereenkomsten die hij afsluit, hem in staat stellen de fundamentele principes van zijn beroep toe te passen.