...

Het zijn maar enkele verzuchtingen waarmee WZC-medewerkers de afgelopen coronamaanden worstelden, weet psycholoog Erik Conings. Vanuit het netwerk eerstelijnspsychologen ELP Limburg biedt hij, samen met andere psychologen in het netwerk, psychosociale ondersteuning aan de medewerkers van woonzorgcentra in Limburg. Dankzij de steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck van de Koning Boudewijnstichting is deze dienstverlening kosteloos voor wie er gebruik van wenst te maken. "Net als de artsen, verpleegkundigen, en andere zorgverleners in de frontlinie, hebben woonzorgmedewerkers de afgelopen coronamaanden het beste van zichzelf gegeven. Nu de grootste drukte is gaan liggen, kunnen lichamelijke en psychische klachten doorbreken", vertelt Erik Conings. Het is vanuit deze verwachting dat het Eerstelijnsnetwerk Psychologen Limburg eerder dit jaar intekende op een projectoproep van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, dat investeert in een kwaliteitsvolle eerstelijnszorg. Via een projectoproep werden 30 organisaties geselecteerd die directies en personeel van woonzorgcentra ondersteunen. ELP Limburg is daar één van. "Het is een kans om het begrip eerstelijnspsychologie meer bekendheid te geven, alsook om binnen de covidcrisis iets te betekenen", zegt Caroline Praet, psycholoog en coördinator implementatie ELP Limburg. Iets meer dan een jaar geleden ging de conventie rond de terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg van start waardoor 18- tot 65-jarigen kunnen rekenen op terugbetaalde hulp door een geconventioneerde klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog. In april van dit jaar maakte minister Maggie De Block bekend dat er een uitbreiding komt naar min-achttienjarigen en vijfenzestigplussers. Een afspraak bij een eerstelijnspsycholoog kost normaal ongeveer 11 euro, dankzij de steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck (15.000 euro) zijn deze sessies gratis voor het woonzorgcentrumpersoneel in Limburg. Van poetsmedewerkers, tot verpleegkundigen en directieleden: iedereen in de organisatie kan beroep doen op het eerstelijnspsychologisch aanbod. "Met de eigen bijdrage die nu wegvalt, verdwijnt een extra drempel", zegt Erik Conings. Een andere drempel, zo blijkt uit de ervaring van de psycholoog, is soms de doorverwijzing. Naast een huisarts kan de verwijzing gebeuren door een arbeidsarts. "Artsen zijn wel op de hoogte van het eerstelijnspsychologisch aanbod, maar weten niet altijd goed wanneer ze juist moeten doorverwijzen. Daardoor gebeurt de doorverwijzing soms te laat, wanneer het probleem al ernstig is." Immers, eerstelijnspsychologische zorgverlening is kortdurend van aard: voor elke cliënt zijn er vier sessies, eventueel te verlengen met nog eens vier. "Het doel is preventie en vroeginterventie", licht Caroline Praet toe, "in de context van het woonzorgpersoneel is dat bijvoorbeeld vermijden dat matige angstklachten zouden evolueren naar een ernstige posttraumatische stressstoornis met vermijdingsgedrag." De psychologen vragen artsen daarom waakzaam te zijn als patiënten klagen over vermoeidheid, prikkelbaarheid, slecht slapen, ... en tijdig door te verwijzen. De klachten kunnen covidgerelateerd zijn, maar de eerstelijnspsychologen zijn er ook om andere klachten te behandelen, zo benadrukken de gesprekspartners. Let wel, niet iedereen komt in aanmerking. Indicatoren voor een correcte doorverwijzing zijn: de patiënt/cliënt heeft een matig ernstig psychisch probleem op het vlak van angst, depressie of alcoholgebruik (geen verslaving). "De doorverwijzing naar/sessies bij de eerstelijnspsycholoog kunnen als een indicatiestellingsinstrument aangegrepen worden", zegt Caroline Praet. "Een manier om samen, huisarts en psycholoog, na te denken over wat het meest aangewezen traject is voor de patiënt/cliënt. Zo heeft de eerste sessie voornamelijk tot doel de klachten/ problemen in kaart te brengen. Zijn bv. meer dan acht sessies nodig om een probleem aan te pakken, dan zal worden doorverwezen naar andere hulpverleners zoals Centra Geestelijke Gezondheids-zorg of gevestigde 'tweedelijnspsychologen'". Het is dan ook belangrijk om de bevindingen terug te koppelen naar de doorverwijzende arts, weet Erik Conings, zodat deze laatste feedback krijgt over de doorverwijzing, alsook over wat de eerstelijnspsycholoog al dan niet kan betekenen voor zijn patiënt. Meer info: www.ggzlimburg.be of caroline.praet@zorggroepzin.be.