...

De overheid wil dat huisartsen antigeentests kunnen uitvoeren in hun praktijk (voor zover ze daartoe individueel bereid zijn). Sciensano heeft de indicaties daarvoor al opgesteld. Er zit een wettelijke regeling in de pipeline en eerstdaags wordt het ook mogelijk om het resultaat elektronisch te registreren bij Sciensano (voor contact tracing). Maar hoe je dat praktisch kunt organiseren, daar wil de overheid graag zelf meer duidelijkheid over hebben. Professor en huisarts Ann Van den Bruel presenteerde op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen afgelopen maandag een proefproject om dat uit te zoeken. Ze zoekt vijf huisartsenpraktijken in elk gewest die eraan willen deelnemen, plus twee praktijken in de Duitstalige Gemeenschap (gemengd solo, groep, multidisciplinair). En telkens ook drie test- of triagecentra per gewest (één in de Duitstalige gemeenschap). Elke praktijk krijgt 100 sneltests gratis, testcentra krijgen er 1.000. "Krijgen ze die niet op, dan is dat ook een belangrijk resultaat", licht Marc Moens (Bvas) toe. Voor de patiënt is de sneltest gratis, weet hij, de arts krijgt een vergoeding van 16,72 euro. "De CM wees erop dat in sommige huisartsenpraktijken al sneltests worden uitgevoerd, tegen erg uiteenlopende tarieven." Daar zal nu paal en perk aan worden gesteld, meent hij. Het is mogelijk ook gevaarlijk, signaleert dokter Reinier Hueting (Kartel/ASGB) van zijn kant. "De afgenomen stalen bevatten levend virus - dat wordt niet geïnactiveerd zoals bij een swab voor PCR. Daar moet dan ook zeer voorzichtig mee omgesprongen worden." Professor Dirk Ramaekers kwam zich op de medicomut voorstellen als voorzitter van de taskforce voor vaccinatie tegen covid. Erg concrete plannen presenteerde hij niet. "Maar hij gaf wel de prioritaire groepen aan. En helemaal bovenaan staan de woonzorgcentra", weet Marc Moens. De zorgverleners (huisartsen, ziekenhuispersoneel,... - behalve dan vermoedelijk het personeel in de woonzorgcentra) komen op de tweede plaats, daarna de oudere leeftijds-groepen met comorbiditeit, dan de andere oudere groepen, dan de rest van de bevolking - vermeldt Moens uit het hoofd. De vaccinatie zal in groep gebeuren - de vaccins komen in multi-dose vials. Hoe dat concreet wordt uitgewerkt, wordt nog volop bekeken. Reinier Hueting: "Het hangt ook allemaal tezamen met hoe de vaccins beschikbaar raken. Welk vaccin is er het eerst? Hoeveel zijn ervan? Blijkt het beter geschikt voor een bepaalde doelgroep?" Is het vaccin minder geschikt voor kwetsbare ouderen, dan veranderen misschien ook de prioriteiten, stelt hij. Het ASGB hoopt snel meer informatie te krijgen over de praktische organisatie, om improvisatie zoals met de triage- centra te vermijden. Voor de communicatie is professor Yvon Englert verantwoordelijk. Ook naar de zorgverleners zelf is een duidelijke communicatie essentieel, stippen zowel Moens als Hueting aan. Volgens Moens is het misschien wenselijk dat leidinggevende artsen, zoals hoofdartsen en voorzitters van de medische raden, zichtbaar het voorbeeld geven. Er is een discussie ontstaan over de toekenning van het extra GMD-honorarium voor ondersteuning van de huisarts tijdens de strijd tegen covid. Een extra honorarium van 20 euro op de GMD's uit 2019, zoals minister Vandenbroucke het voorstelde, laat immers de huisartsen die in 2020 gestart zijn in de kou staan. En dat wil geen enkel artsensyndicaat. Maar hoe je dat dan oplost, daarover verschillen de meningen. De Bvas stelt voor om te vertrekken van het aantal GMD's in 2020. "Je past het extra honorarium per GMD gewoon aan zodat het budget van 165 miljoen euro verdeeld raakt", zo stelt Marc Moens voor. Volgens hem zijn de ziekenfondsen dat idee niet ongenegen, omdat het honorarium voor het GMD in 2019 eens gewijzigd is - de sleutelletter zou twee keer moeten worden aangepast. Hueting voert aan dat het verlengen en openen van GMD's in 2020 grote vertraging heeft opgelopen. Er zijn minstens anderhalf miljoen GMD's minder toegekend. Die achterstand zijn huisartsen nu pas aan het inlopen. Het effect van de automatische verlenging wordt later in 2021 bekend. "Beginnende huisartsen hebben ook nog niet zoveel GMD's", voert hij verder aan. Voor Kartel/ASGB is uitbreiding van het oorspronkelijke voorstel met een forfaitaire regeling voor starters een betere oplossing. De knoop moet worden doorgehakt. Maar het ziet er niet naar uit dat de huisartsen nog voor 20 december het bedrag op hun rekening zullen zien staat. Dat zal de eerste helft van januari worden. Verdere punten: - Er komt een aanpassing van de drempels voor de minimumactiviteit van artsen - met het oog op de toekenning van het sociaal statuut, de accreditering,... - Het voorstel voor een hogere vergoeding van een posttransplantatieconsult bij nefrologen - gefinancierd vanuit de index voor high risk-dialyse - is afgevoerd. De verlenging van de conventie voor de dialysecentra stelt andere problemen. - Een eerste ontwerptekst voor een nieuw akkoord zal ten vroegste 7 december op tafel liggen.