...

Op het online platform van Eduthon is een e-learning te vinden die gaat over het ontstaan van postoperatief delier of cognitieproblemen bij de kwetsbare oudere. Of het nu gaat om een geplande of een acute opname, het is voor een oudere, kwetsbare patiënt een enorme aanslag op lichaam en geest. Heeft de patiënt naast de hospitalisatie ook nog een chirurgische interventie nodig dan neemt het risico op verlies van levenskwaliteit nog verder toe.De e-learning behandelt eerst de definitie van delier: een acuut ontstane aandachts- en bewustzijnsstoornis die gepaard gaat met veranderingen in cognitie, en soms zelfs paranoïde wanen, met een sterk fluctuerend beloop gedurende de dag. Een delier kan veroorzaakt worden door medicatie, een somatische aandoening, bijvoorbeeld een infectie, of een trauma zoals chirurgie. Hierna wordt dieper ingegaan op de risicofactoren en het bepalen van het risico en ook preventie en behandeling. Hoe kwetsbaarder de gezondheid van de patiënt, hoe groter het risico op postoperatieve complicaties en complicaties tijdens een hospitalisatie. Deze kwetsbare patiënten worden ook wel 'frail patients' genoemd.Frailty, dat uitgebreid behandeld wordt in de e-learning, is een multidimensionaal geriatrisch syndroom van algemeen verminderde reserves, met hierdoor een afname van de tolerantie voor lichamelijke, psychische en fysiologische stressoren. Dit uit zich vaak in één symptoom, zoals bijvoorbeeld vallen. Deze 'frail patients' presenteren zich vaak met een slechte voedingsstatus, een verminderde lichamelijke inspanningstolerantie en reeds vooraf bestaande cognitieve problematiek.Bij het vermoeden van een delier moet allereerst uitgezocht worden of er uitlokkende factoren zijn die gestaakt of behandeld kunnen worden. Het is hierbij van belang te denken aan uitlokkende medicatie, infecties, en katheters. De omgeving van de patiënt moet ook zo worden ingericht dat de patiënt zich goed kan oriënteren; foto's van familie, een kalender en een klok kunnen hierbij helpen. Verstoringen in het dag-nachtritme moeten zo veel mogelijk worden vermeden. Fixatie moet te allen tijde afgewend worden omdat dit het delier in stand kan houden.De medicamenteuze behandeling is voornamelijk gericht op symptoomonderdrukking. Haloperidol is het meest gebruikte middel in Europa. Het routinematig starten van medicatie voor de behandeling van delier wordt niet geadviseerd. De e-learning gaat uiteraard verder in op de medicamenteuze behandeling en ook de afbouw hiervan. Met de e-learning 'Postoperatieve cognitieproblemen en delier bij kwetsbare ouderen' kan u 1 accreditatiepunt behalen.