...

Een derde van de patiënten die een hemorragische beroerte krijgen, zijn mensen die een antitrombotische behandeling nemen. Patiënten met een hemor ragische beroerte hebben immers vaak een voorgeschiedenis van trombotische incidenten, zoals hartinfarct of ischemische beroerte. Dat heeft te maken met de gemeenschappelijke risicofactoren van hemorragische beroerte en trombotische incidenten, waaronder voornamelijk de leeftijd en hypertensie.Meestal wordt de antitrombotische medicatie gestopt als zich een hemorragische beroerte voordoet. Vaak wordt ze ook niet meer opnieuw opgestart, uit angst voor een nieuwe bloe ding. Deze situatie geeft echter stof tot nadenken, omdat de antitrombotische preventie daardoor wegvalt. Kan men de antitrombotische medicatie alsnog handhaven?Over het effect van een behandeling met plaatjesremmers na hemorragische beroerte waren tot nog toe alleen observatiestudies voorhanden. De resultaten wijzen globaal uit dat men de plaatjesremmers in die situatie veilig kan gebruiken. De interventiestudie in The Lancet bevestigt dit.Iets meer dan 500 patiënten werden geïncludeerd, met een mediaan van 76 dagen na hun hemorragische beroerte. Al deze patiënten namen voordien een antitrombotische behandeling. Na het hemorragisch incident werden ze at random toegewezen aan een behandelingsschema met of zonder plaatjesremmers.Na twee jaar follow-up lieten de patiënten met plaatjesremmers geen hogere incidentie van nieuwe hemorragische beroerte optekenen. Integendeel, de incidentie was bij hen iets lager dan bij patiënten die plaatjesremmers weerden: 4% versus 9%. Het verschil was net niet significant (p= 0,06).Plaatjesremmers mogen dus na een hemorragische beroerte gehandhaafd worden. De auteurs gaan in hun conclusie nog een stap verder en stellen dat de plaatjesremmers misschien wel een beschermend effect tegen hemorragische beroerte gehad hebben. Vanwaar die ogenschijnlijk paradoxale situatie? Ischemische beroerte, zo zeggen de auteurs, kan aan de oorsprong liggen van een hemorragische beroerte. Een hemorragische beroerte kan ontstaan door hemorragische conversie van een ischemische beroerte. Twee gelijkaardige, gerandomiseerde studies zijn momenteel aan de gang, om de huidige bevindingen te bevestigen of te ontkrachten.