...

De coronacrisis heeft niet enkel op gezondheidsvlak maar ook op economisch vlak zeer grote gevolgen. Zo worden bedrijven verplicht gesloten of moeten ze maatregelen van social distancing in acht nemen. Bovendien vallen heel wat mensen terug op een veel lager inkomen omdat ze bijvoorbeeld tijdelijk werkloos zijn of omdat ze als zelfstandige hun onderneming moet sluiten. Bedrijven die producten of diensten leveren kunnen ook worden geconfronteerd met een gebrek aan levering van bepaalde componenten of producten door hun leveranciers. Een partij die ten gevolge van de coronacrisis moeite heeft om een contract na te komen zou wel eens kunnen argumenteren dat er sprake is van overmacht. Hierdoor eindigt het contract of worden (bij een tijdelijke overmacht) verplichtingen opgeschort. Om van zo'n overmacht te kunnen spreken moet er algemeen gesteld sprake zijn van een onvoorzienbare gebeurtenis, die buiten de wil van de partij die de overmacht inroept de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of definitief onmogelijk maakt. In de praktijk zal dit argument lang niet altijd succes kennen. Weet overigens dat er in de overeenkomst die u met een leverancier of aannemer afsloot wel eens een clausule zou kunnen staan die aangeeft of overmacht al dan niet kan worden ingeroepen en waarbij wordt vermeld wanneer er precies sprake is van overmacht. Een dergelijke clausule is in principe ook geldig. Als uw huurder zich op de coronacrisis beroept om geen huur meer te moeten betalen, hoeft u dat niet zo maar te aanvaarden. Zelfs als de inkomsten van uw huurder gedaald zijn behoudt die nu eenmaal ook in deze tijden het genot van het onroerend goed dat u hem verhuurt. Een daling van zijn inkomsten is ook geen geval van overmacht. Die regel geldt niet enkel als u een woning of studentenkamer verhuurt maar ons inziens ook als u een handelspand verhuurt waarbij de huurder in het kader van de coronamaatregelen verplicht werd om zijn winkel te sluiten. U kunt wel op vrijwillige basis een regeling treffen met uw huurder waarbij u die voor een deel van de huurprijs een uitstel van betaling geeft. Maakt u een dergelijke afspraak, dan is het aangewezen om die ook op papier te zetten. Betaalt uw huurder de huur niet (of maar deels) en stapt u naar de vrederechter om daar de veroordeling van uw huurder te vragen, dan kan het gebeuren dat de vrederechter nu meer begrip dan anders vertoont voor uw huurder en die alsnog toelaat om achterstallen af te betalen. Meer informatie over de invloed van de coronacrisis op huurovereenkomsten vindt u overigens terug in een nota van de Vlaamse overheid. U vindt deze nota terug op de site van wonenvlaanderen.be*. Hierin wordt onder andere aangegeven hoe u thans een plaatsbeschrijving kunt opmaken, of en zo ja hoe huurherstellingen nu moeten gebeuren enzovoort. Als u een beroep doet op een aannemer voor het uitvoeren van bouw- of verbouwingswerken, dan kan het gebeuren dat u met de aannemer een uitvoeringstermijn overeenkwam. Mogelijk kwam u ook overeen dat uw aannemer u bij een laattijdige afwerking van de werf een schadevergoeding verschuldigd is. Als dat het geval is kan de aannemer zich niet altijd beroepen op overmacht als hij er door de coronacrisis niet in slaagt om de werf tijdig klaar te hebben. Hoewel u natuurlijk nooit verplicht bent om zo'n vergoeding wegens laattijdigheid op te eisen, kunt u dat in tijden van corona dus toch soms nog doen. Aannemers vallen nu eenmaal niet onder de lijst van bedrijven die verplicht moeten sluiten. Ze moeten wel de regels van de social distancing naleven. Dat betekent dat ze ook op een werf 1.5 meter afstand moeten houden. Bovendien mogen ze op een 'bewoonde werf' enkel dringende herstellingen doen. Andere werken die binnenshuis gebeuren op een bewoonde werf zijn integendeel niet toegelaten. Doet u dus bijvoorbeeld een beroep op een aannemer om verbouwingen te laten uitvoeren binnen in uw woning of praktijk dan moeten de werkzaamheden wel worden stopgezet. Weet trouwens dat bouwmaterialen nog altijd online kunnen worden gekocht en dat ook uw aannemer wellicht nog aan bouwmaterialen kan geraken. Ondernemingen die bouwmaterialen verkopen aan professionele afnemers mogen nu eenmaal nog open blijven. Voor leveranciers van allerhande medische of andere materialen geldt meestal hetzelfde als voor aannemers. Ook zij kunnen zich in deze coronatijden lang niet altijd beroepen op een situatie van overmacht om te ontsnappen aan bepaalde verbintenissen. Er moet steeds in het concrete geval worden nagekeken of er al dan niet sprake is van een overmachtsituatie. Weet overigens dat er in de overeenkomsten of algemene voorwaarden van leveranciers vaak een regeling rond overmacht wordt opgenomen. (*) wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/bijlage_huurrecht_-_gevolgen_corona-crisis_bis_clean.pdf