...

Omwille van overbelasting in de ziekenhuizen ten gevolge de heersende inflatiegolf werd recent aangeraden - of verplicht - om een aantal heelkundige ingrepen - onder andere cataract - in daghospitaal, zonder nachtopname, te laten uitvoeren. De heelkundige ingreep van cataract is de meest uitgevoerde ingreep bij de mens - in de VS werden in 2022 bijna vier miljoen operaties gedaan! Dat oogheelkunde bij uitstek een specialiteit is waar ingrepen zonder hospitaalverblijf perfect kunnen worden uitgevoerd, besefte men reeds lang in de VS waar 'outpatient cataract surgery' in een 'free standing surgical center' wordt uitgevoerd sinds 1970 (Phoenix Arizona). De studie 'National outcomes of cataract extraction' (Ophthalmology 1993:101;100) beschrijft "a near-total shift to cataract extraction on an outpatient basis". In navolging voerde ik in 1985 de eerste cataractingreep in de Benelux uit buiten het ziekenhuis en ijverde onze groep B.O.O.S (Belgian Outpatient Ophthalmic Society), opgericht in 1993, voor een gelijke terugbetaling voor cataractheelkunde binnen en buiten het hospitaal. Want, zoals onze huidige minister van Volksgezondheid het recent zo mooi kwam uit te leggen, is er dan minder risico op infectie en is het kostenbesparend. Zeker akkoord, maar dat was ook het geval in 1993 toen mijn collega's Eric Cambie, Daniel Geerts en Paul Stadion en ikzelf de vereniging hebben opgericht. Conservatieve krachten in het Riziv onthielden toen onze patiënten van een gelijkwaardige terugbetaling omdat geweigerd werd ingrepen met een code K120 o N200 of hoger terug te betalen. Het is eigenlijk komisch, maar eerder zielig, dat men nu - verplicht door de omstandigheden - uitspraken doet die 180° tegengesteld zijn aan hetgeen 34 jaar geleden werd verteld door de bevoegde personen. Onze actie werd positief (brieven 1988) gesteund door alle professoren dienshoofden oogheelkunde in België (Delaey, Missotten, Prijot, Galand, Zanen, Libert) en door het Belgisch Oogheelkundig Gezelschap. Op een druk bijgewoonde persconferentie, gehouden in het Kasteel van Ham, werden op 2 juni 1994 de media en alle betrokken partijen geïnformeerd aangaande de doelstellingen, pricipes, voordelen en problemen in verband met de ambulante oogchirurgie en de doelstellingen van onze vereniging. Geïnviteerden waren toen Louis Michel, Philippe Maystadt, Philippe Busquin, Herman De Croo en dr. Riga die tevoren in een brief op 11 februari 1994 de artsen aanspoorde om de kosten voor geneeskundige verzorging te drukken.Toch duurde het nog abnormaal lang. Eindelijk - na vechten voor gelijke erkenning en terugbetaling voor onze patiënten - werd de ingreep van cataract sinds 2009 evenwaardig terugbetaald bij uitvoering in en buiten het ziekenhuis, op voorwaarde dat uiteraard aan alle standaarden van veiligheid en hygiëne werd voldaan. Niet te verwonderen dat de oogartsen jarenlang zeer 'boos' en gefrustreerd waren!