...

De CLL3-studie is een multinationale, open fase 3-studie die de standaardbehandeling bij dergelijke patiënten heeft vergeleken met een combinatie van obinutuzumab (OBI) + venetoclax (VEN). Venetoclax is een oraal geneesmiddel dat gericht is tegen Bcl-2, een eiwit, dat de overleving van leukemische cellen en hun weerstand tegen kankermedicijnen verhoogt.De studie werd uitgevoerd bij 432 patiënten (mediane leeftijd 76 jaar) met een CIRS-score > 6 (mediane score 8) of een berekende creatinineklaring < 70 ml/min (mediane Ccrea 66,4 ml/min) die nog geen behandeling hadden gekregen. De patiënten werden gerandomiseerd naar OBI + chloorambucil (CHL) (n = 216) of OBI + VEN. De behandeling duurde even lang in beide groepen: twaalf cycli van 28 dagen (OBI-VEN 6 cycli en daarna VEN alleen 6 cycli versus OBI-CHL 6 cycli en daarna CHL alleen). Het primaire eindpunt was de progressievrije overleving (PFS) zoals geëvalueerd door de onderzoekers zelf. Na een mediane follow-up van 28 maanden was de PFS beter in de OBI-VEN-groep: 30 gevallen van tumorprogressie of overlijden versus 77 in de OBI-CHL-groep (HR 0,35; 95% BI 0,23-0,53; p < 0,0001).De presentatie van Kirsten Fischer op het congres van de ASCO ging over de residuele ziekte in het perifere bloed en het beenmerg.1 De residuele ziekte werd om de drie maanden vanaf de vierde cyclus bepaald met PCR en NGS. Drie maanden na stopzetting van de behandeling was het percentage negatieve MRD (minimal residual disease) significant hoger in de OBI-VEN-groep dan in de OBI-CHL-groep zowel in het perifere bloed (76% versus 35%, p < 0,0001) als in het beenmerg (57% versus 17%, p < 0,0001). De analyse die op dat ogenblik werd uitgevoerd, leerde dat MRD correleerde met de PFS. Drie kwart van de patiënten van de OBI-VEN-groep met een negatieve MRD in het bloed was ook negatief in het beenmerg. In de OBI-CHL-groep werd die concordantie slechts bij 49% van de patiënten teruggevonden.Een negatieve MRD werd sneller bereikt (81% versus 27%, 1 jaar na de behandeling);Een groter aantal patiënten heeft de verschillende afbreekwaarden van negatieve MRD bij NGS bereikt (78% versus 34% voor < 10-4, 31% versus 4% voor < 10-6 en 35% versus 15% voor < 10-5 tot ?10-6);De MRD bleef langer negatief (HR van het risico van conversie 0,19; 95% BI 0,12-0,30). De mediane tijd tot conversie bedroeg 19 maanden na stopzetting van de behandeling.De onderzoekers onderstrepen dat snel een negatieve MRD werd bereikt, die lang aanhield, waardoor de PFS sterk toenam in vergelijking met een behandeling met OBI-CHL.