...

Over de veiligheid en het responspercentage bij behandeling met gilteritinib waren al gegevens bekend. Op het AACR 2019 werden de finale resultaten van de studie gepresenteerd.Ter herinnering, bij ongeveer een derde van de gevallen van AML is er een mutatie van het FLT3-gen. Gilteritinib is specifiek bestemd voor patiënten met die mutatie. De prognose van die patiënten is bijzonder slecht en met de klassieke chemotherapieschema's wordt zelden een remissie verkregen, die dan nog van korte duur is.De ADMIRAL-studie werd uitgevoerd bij 371 patiënten, die in een 2-1-verhouding werden gerandomiseerd naar gilteritinib 120 mg/d (n = 247) of een standaardchemotherapie (door de onderzoeker te kiezen voor de randomisatie): hetzij weinig intense cytarabine in lage dosering of azacitidine tot optreden van tumorprogressie of intolerantie, hetzij een zeer intense chemotherapie (1 of 2 cycli van mitoxantron/etoposide/cytarabine of fludarabine/cytarabine/G-CSF/idarubicine) (n = 124).De mediane totale overleving was beter in de gilteritinibgroep dan in de chemotherapiegroep (9,3 versus 5,6 maanden), dus een daling van het overlijdensrisico met 36% (HR 0,64; 95% BI 0,49-0,83; p = 0,007). Na 12 maanden waren 37% van de patiënten van de gilteritinibgroep en 17% van de patiënten van de chemotherapiegroep nog in leven. Het aantal patiënten met een complete respons met volledig of gedeeltelijk hematologisch herstel was ook hoger in de gilteritinibgroep dan in de chemotherapiegroep: respectievelijk 34% en 15%.De langste overleving werd waargenomen bij de patiënten van de gilteritinibgroep die een transplantatie hadden ondergaan en die daarna opnieuw gilteritinib hadden gekregen om een relaps te voorkomen. In beide groepen werd echter maar zelden een lange overleving verkregen. Daarom is het wenselijk klinische studies op touw te zetten met gilteritinib in combinatie met andere behandelingen bij soortgelijke patiënten als de patiënten uit de ADMIRAL-studie, net als klinische studies met gilteritinib als eerstelijnstherapie bij nieuw gediagnosticeerde patiënten.Op een officiële persconferentie na het congres verklaarde Alexander Perl: "Gezien de resultaten over de overleving en de vrij geringe toxiciteit zou gilteritinib in monotherapie de nieuwe standaardbehandeling moeten worden bij patiënten met een relaps van of een therapieresistente AML met een FLT3-mutatie".