...

Alle patiënten kregen bovendien de gebruikelijke standaardbehandeling conform de plaatselijke richtlijnen. Het primaire eindpunt was een samengesteld eindpunt van cardiovasculaire sterfte, niet-fataal myocardinfarct en niet-fataal CVA (MACE-3).De REWIND-studie werd uitgevoerd bij 9.910 patiënten van gemiddeld 66 jaar in 24 landen. Van de patiënten waren 54% mannen, de diabetes bestond sinds gemiddeld 10,5 jaar, het mediane HbA1c-gehalte was 7,2%. Alle patiënten vertoonden cardiovasculaire risicofactoren, maar slechts 31% had een cardiovasculaire voorgeschiedenis.Tijdens een mediane follow-up van 5,4 jaar was de incidentie van eerste optreden van een van de items van het primaire eindpunt significant met 12% gedaald: 594 accidenten in de dulaglutidegroep en 663 in de placebogroep (HR 0,88; 95% BI 0,79-0,99; p = 0,026). De totale sterfte was 12% lager in de dulaglutidegroep en het aantal ziekenhuisopnames wegens hartfalen was 9% lager.Bij subgroepanalyses werden die gunstige effecten teruggevonden ongeacht de leeftijd en het geslacht en zowel bij de 69% patiënten zonder cardiovasculaire voorgeschiedenis als bij de 31% patiënten die gezien cardiovasculaire antecedenten een hoog risico liepen.Tijdens de follow-upperiode daalde het risico op ontwikkeling van nierinsufficiëntie met 15%. Die resultaten werden behaald zonder stijging van het aantal ernstige bijwerkingen. In de studie werden de bijwerkingen waargenomen die klassiek worden gezien met GLP-1-receptoragonisten (maag-darmproblemen, vaak van korte duur, zoals nausea, constipatie en diarree): 47% in de dulaglutidegroep en 34% in de place-bogroep.Toeval of niet, het comité ad hoc van het EMA heeft een update van de gegevens over dulaglutide aanbevolen met inclusie van de cardiovasculaire resultaten de dag nadat ze werden gepresenteerd.