...

De koepelorganisatie Zorgnet-Icuro herinnert vooreerst aan de voorgeschiedenis. In navolging van de zesde staatshervorming formaliseerde Vlaanderen in 2019 de bevoegdheden rond de financiering van woonzorgcentra (wzc) en centra voor kortverblijf in de Vlaamse Sociale Bescherming en een aangepast Woonzorgdecreet. CRA's werden voortaan gefinancierd in het kader van een bijkomende erkenning. In mei 2021 volgde dan nog een aanzienlijke verbreding van het werkdomein van de CRA. De structurele financiering van de functie werd uitgebreid naar alle bewoners in het wzc en in de centra voor kortverblijf type 1. Voordien beperkte zich dit tot de bewoners in een erkende woongelegenheid met een bijkomende erkenning (RVT-erkenning). Tot slot actualiseerde een uitvoeringsbesluit van het Vlaams Woonzorgdecreet uit 2019 een aantal opdrachten van de CRA.Al die aanpassingen aan de regelgeving verwerkte de koepelorganisatie in een nieuwe modelovereenkomst voor CRA's. Ze werd opgesteld in samenspraak met de leden van de Zorgnet-Icuro-werkgroep 'CRA/medisch beleid'. Men vroeg hierover ook het advies van de Orde der artsen. De nieuwe modelovereenkomst wordt niet bij wet opgelegd. Het staat dus elke zorgvoorziening vrij ze te gebruiken en/of aan te passen. Wel beveelt Zorgnet-Icuro het gebruik ervan aan. De organisatie wijst erop dat "het model voorzieningen kan helpen om de rechtsverhoudingen met CRA's correct vast te leggen." In tegenstelling tot vroeger moet het contract niet langer telkens worden opgestuurd naar het Agentschap Zorg en Gezondheid of voor advies worden voorgelegd aan de Orde. "Het volstaat", zo luidt het," bij inspectie of wanneer de administratie van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid hierom verzoekt, de overeenkomst voor te leggen." Overigens finaliseert Zorgnet-Icuro momenteel een nota over het medisch zorgbeleid in de wzc's en in het bijzonder de positie van de CRA daarin. De nota wil een leidraad vormen voor het medisch zorgbeleid in de ouderenvoorzieningen.