...

Dokter Dirk Van Duppen benadrukt dat de elf praktijken van Geneeskunde voor het Volk (GVHV) helemaal achter de essentie van de Code staan. "Professor Michel Deneyer", legt hij uit, "vatte de basis van de nieuwe deontologische regels goed samen in zijn persbericht daarover."Niet langer gaat het enkel over de naleving van de eer en de waardigheid van het beroep. De deontologie beoogt in het belang van de patiënt, de volksgezondheid en het algemeen welzijn te waken over de handhaving van de morele integriteit van het beroep, de correcte invulling van de professionele autonomie van de artsen, de kwaliteit van de zorg, het vertrouwen van de burger en de bijzondere vertrouwensrelatie tussen de arts en zijn patiënten. Dit veronderstelt van artsen beroepsbekwaamheid, empathie, morele integriteit en verantwoordelijk gedrag in het kader van ons solidariteitsstelsel, stelt Deneyer in het persbericht.Voor GVHV was dat niet meer of niet minder dan een paradigmashift. Van Duppen: "Michel Bafort had vooraf onze voorstellen en amendementen gevraagd. In de nieuwe codex hield de Orde daar ook effectief rekening mee. Zo werd een serieuze opening gemaakt en stelden we de zin van een betaalstaking in vraag."(Lees het artikel verder onder de box.)Ook de ordinale adviezen in verband met de vernieuwde tuchtrechtprocedure vielen bij GVHV in goede aarde. Zittingen zijn voortaan in principe openbaar, de rechtspraak wordt meer uniform - en hangt dus niet langer af van de Provinciale Raden - en de Orde versterkt de positie van de patiënt."Dat alles", dixit Van Duppen, "gaat in de richting van een democratisering. Daarbij komt dat we positief verrast waren door het stevige Ordinale standpunt in verband met de medische hulp van collega's aan mensen zonder papieren. De Orde ging in tegen de hetze die sommige politici ontketenden."Dirk Van Duppen is niet te beroerd om te erkennen dat ook Geneeskunde voor het Volk veranderde. "Onze verhouding met en ons beeld van de collega's is bijgestuurd. Er zijn nu heel wat samenwerkingsverbanden met kringen, ziekenhuizen enzovoort. GVHV is gaan inzien dat ons initiële sectaire, radicale beeld niet klopt. Het gros van de collega's wordt niet door geld gedreven. Net zoals bij GVHV gaat het over intrinsieke motivatie, autonomie en mensen kunnen helpen. We hebben ons beeld dus gecorrigeerd."Daarnaast stelt Van Duppen vast dat het Canadese competentiesysteem CanMeds - de arts draagt maatschappelijke verantwoordelijkheid in een solidaire gezondheidszorg en is de gezondheidsadvocaat van de patiënt - vandaag het referentiekader vormt in de huisartsenopleiding. "Dat sluit nauw aan bij onze kernwaarden", zegt hij.Uiteraard veranderde ook de maatschappij. De gezondheidszorg democratiseerde, artsen staan niet langer op een verhoogje. "We evolueren naar een partnership, een dialoog en shared decision making samen met de patiënt. 'Doctor-centered care' wordt patient-centered care'. De solist die collega's als concurrenten beschouwt is niet meer." Artsen werken nu meer - multidisciplinair - samen. Nogmaals verwijst Van Duppen naar dokter Bafort: "Maatschappelijk en sociaal zijn er veel belangrijkere zaken dan het betalen van lidgeld aan de Orde. Er is de toenemende commercialisering, de ondermijning van de solidariteit en zo meer."Alle toenaderingen ten spijt blijft GVHV wel kritisch. Nog steeds wil GVHV de Orde als instituut beheerd door artsen vervangen door een Hoge Raad voor Medische Deontologie met daarin vertegenwoordigers van alle maatschappelijke geledingen.