...

Door een snel toenemende prevalentie staat obesitas de jongste jaren steeds meer in het brandpunt van reflectie en onderzoek. Samen met de opkomst van de bariatrische chirurgie en nieuwe farmacotherapie heeft die groeiende kennis ertoe geleid dat de behandeling van obesitas een multi- disciplinair karakter kreeg. In een volgende stap was er nood aan wetenschappelijke gegevens en richtlijnen om dat multidisciplinaire werk adequaat te organiseren. BASO (Belgian Association for the Study of Obesitas) (1) schreef vanuit haar roeping als wetenschappelijke vereniging een consensus waarin de taak en de bijdrage van alle betrokken disciplines besproken wordt (2). "We stelden echter vast dat dit lijvige document relatief weinig geraadpleegd wordt", geeft prof. Van der Schueren aan. "Dat ligt waarschijnlijk aan het format. Het is een wetenschappelijk overzichtswerk, veeleer dan een handleiding die rechtstreeks naar de klinische praktijk kan worden vertaald." "We moesten dus dringend die vertaalslag maken en de snel evoluerende kennis rond obesitas naar alle zorgverstrekkers communiceren. Daarom hebben we een platform samengesteld waarin niet alleen onderzoekers zetelen, maar ook een hele reeks andere stakeholders, zoals Domus Medica. Evenals patiëntverenigingen, want we willen uiteraard voeling krijgen met de obstakels waar patiënten tegenaanlopen bij de zorg voor hun lichaamsgewicht." Het Obesitas Platform België is een nationaal project, waarbij de verschillende regio's van het land betrokken zijn. De bedoeling is niet alleen praktijkondersteuning. Het Platform is ook een duidelijk identificeerbare structuur die kan overleggen met instanties zoals het Riziv of het kabinet-volksgezondheid om mee het beleid te bepalen. Het project gaat van start met een beperkt overlegcomité waarbinnen vlot prioriteiten kunnen worden vastgelegd, maar wil in de toekomst ook een aantrekkingspool zijn voor alle instanties en verenigingen die een steentje menen te kunnen bijdragen. Een website zal worden opgericht, en onder andere als aanmeldingspunt dienstdoen. "We hebben een platform in het leven geroepen dat duidelijk te onderscheiden is van BASO", stipt Bart Van der Schueren aan. "Dat maakt het mogelijk het wetenschappelijke karakter van BASO te vrijwaren. Samenwerking van verschillende stakeholders is onontbeerlijk voor het leveren van kwaliteitsvolle zorg, maar we willen vermijden dat bepaalde ervaringen en visies die op een meer individuele basis worden uitgedragen, automatisch met BASO worden geassocieerd. Het moet duidelijk blijven dat het wetenschappelijke werk binnen BASO daarvan losstaat." Het Obesitas Platform België wordt gelanceerd op 20 mei tijdens de Obesity Academy for GP's (Hotel Van der Valk, Brussels Airport). "Een event dat wordt bijgewoond door huisartsen en andere hulpverleners", duidt prof. Van der Schueren. "Maar ook het kabinet-Vandenbroucke en de Technisch-medische raad van het Riziv zullen vertegenwoordigd zijn. We voelen bij de overheden een bereidheid om stappen te zetten in de zorg rond obesitas, en de Obesity Academy is een uitstekende gelegenheid om te communiceren en ervoor te zorgen dat beslissingen van hogerhand sporen met onze visie als zorgverleners." Het Platform wil het concept van stapsgewijze zorg (stepped care) ondersteunen. Dat houdt in dat de huisarts obesitas stadieert, en op basis daarvan bepaalt welke patiënten hij zelf behandelt, en welke hij naar de specialist doorverwijst. Bart Van der Schueren: "Men zou obesitas kunnen behandelen in aparte klinieken waar vertegenwoordigers van de eerste, tweede en derde lijn consult houden. Maar onze visie vanuit het Platform is nu net dat zorg voor obesitas stevig moet ingebed blijven in het omringende zorglandschap. Een long- of kankerpatiënt kan bijvoorbeeld een te hoog lichaamsgewicht hebben, en moet daarom via een korte lijn binnen het ziekenhuis naar obesitaszorg kunnen worden doorverwezen. Net zoals ook de huisarts een patiënt in zijn globaliteit behandelt, en niet selectief voor obesitas. Zo bekijken we dat althans vanuit de Belgische zorgstructuur en geestesgesteldheid, als neerslag van een eerste project dat we intussen met het Platform uitgevoerd hebben." Tot slot wil de BASO-voorzitter het nog eens benadrukken: "Zorgverleners moeten er zich voldoende van bewust zijn dat obesitas een ziekte is, waarrond er structureel gewerkt wordt. Er is kennis, er is zorg, er is medicatie, en de overheid is bereid geld vrij te maken. Zeker vanuit die optiek is het jammer dat nog te veel mensen met obesitas niet hun weg vinden naar de juiste zorg."