...

Het forum is een organisatie van Guberna - Instituut voor Bestuurders. Uitgangspunt is dat de inspraak van artsen cruciaal is om op een efficiënte en effectieve manier een modern ziekenhuis te besturen. De afstemming en het medebestuur tussen artsen en ziekenhuizen is dan ook verankerd in de huidige ziekenhuiswet. Toch zit er vanuit governance oogpunt in die wet een 'weeffout', luidt het, omdat de noodzakelijke coördinatie tussen het artsenkorps enerzijds en het hiërarchisch gestructureerd ziekenhuis anderzijds, enkel georganiseerd wordt via het - al dan niet verzwaard - adviesrecht van de medische raad, wat leidt tot complexe en trage besluitvorming. "Praktijkonderzoek heeft aangetoond dat er diverse additionele pistes ontwikkeld worden om de artsen meer inspraak te geven, of zelfs te evolueren in de richting van een heuse co-governance gebaseerd op vertrouwen en een cultuur van transparantie en overleg."Het Hospital Governance Forum wil een aanzet geven om te reflecteren vanuit een globaal kader rond de mogelijke componenten van een co-governance aanpak. Naast een conceptuele introductie, kan u onder meer luisteren naar getuigenissen vanuit AZ Jan Palfijn, AZ Alma en het CHU van Charleroi.