...

Prof. Antoine Bondue, hoofd van de dienst cardiologie van het Erasmusziekenhuis (Brussel) en voorzitter van het wetenschappelijk comité van de Belgische Cardiologische Liga, legt uit dat dit onderwerp gekozen werd omdat overgewicht (BMI > 30 kg/m2) bijzonder frequent is in de Belgische bevolking. "En vooral, het is een maatschappelijk gezondheidsprobleem dat alleen maar erger wordt, zeker bij jongeren. We luiden de alarmbel omdat overgewicht en obesitas (BMI > 35 kg/m2) gerelateerd zijn aan een verhoogd risico op cardiovasculaire ziekten." Op het congres zullen lezingen het onderwerp in eerste instantie transversaal behandelen, over de leeftijdsgroepen en de verschillende behandelingsmodaliteiten heen. "Iemands neiging om overgewicht te ontwikkelen wordt bepaald door een hele reeks psychosociale en nutritionele factoren, en die werken in vanop kinderleeftijd", onderstreept prof. Bondue. "Om de patiënt te behandelen zien we momenteel een heel spectrum aan mogelijke maatregelen opborrelen. Dat behelst psychosociale en nutritionele interventies en bewegingsadvies. Maar ook farmacologische en technische opties zijn voorhanden." Sprekers zullen het verband tussen overgewicht en cardiovasculaire ziekten vanuit verschillende hoeken belichten. Antoine Bondue pleit voor een beter inzicht op persoonlijk en maatschappelijk niveau rond de talrijke stappen die mensen kunnen nemen om hun gewicht onder controle te houden, samen met de daaraan verbonden cardiovasculaire risicofactoren (arteriële hypertensie, lipidenstoornissen, insulineresistentie, diabetes type 2, ...). "De opdracht van de Belgische Cardiologische Liga ligt bij cardiovasculaire preventie, wat betekent dat mensen op de hoogte moeten zijn van cardiovasculaire risicofactoren. Veel mensen weten niet wat hun bloeddrukcijfers, hun nuchtere glycemie of hun cholesterolwaarde is. Ze weten soms wel dat ze te veel wegen, maar staan daar verder niet bij stil. Daaraan werken is een aspect van cardiovasculaire preventie." Het is niet alleen zaak deze dimensies aan te pakken, maar ook alle leeftijdsgroepen in het proces mee te nemen. "Daarom hebben we kinderartsen uitgenodigd. Zij zullen erop wijzen dat het verband tussen overgewicht en cardiovasculaire ziekten zich al instelt in de eerste levensjaren. Mensen moet begrijpen waarom aandacht voor cardiovasculaire risicofactoren en gezonde voeding noodzakelijk is vanaf het prille begin. Dat vereist inzicht bij de omgeving, want kinderen zijn vaak het slachtoffer van wat er om hen heen leeft. Ingrijpen is belangrijk, vooral omdat men niet kan zeggen dat er geen opties voorhanden zijn." Aan die opties is er op de nascholingsdag een volledig luik gewijd. Prof. Bondue: "We zoomen in op de psychosociale omkadering en het voedingsadvies - welke voedingsmiddelen zijn aan te raden en welke moet men vermijden? Daarna komen de mechanische interventies aan bod, via heelkunde (maagring of bypass) of endoscopie." Het programma wordt afgerond met een luik over de farmacologische behandeling. Er zal onder andere gesproken worden over geneesmiddelen die oorspronkelijk in een andere indicatie werden ontwikkeld, zoals de GLP-1-analogen. "Het is duidelijk dat GLP-1-analogen een positief effect hebben op het gewicht, omdat ze het verzadigingsgevoel in de hand werken. Ze kunnen patiënten helpen om de kaap te ronden. Maar ze moeten deel uitmaken van een globale benadering, waarbij de leefgewoonten worden aangepast. Als men dat niet doet, blijft het effect van medicatie onvolledig en tijdelijk." Het congres van de Belgische Cardiologische Liga richt zich hoofdzakelijk tot huisartsen, maar ook belangstellende specialisten (cardiologen, endocrinologen, internisten, ...) zijn welkom. Er zijn twee parallelle sessies, één in het Nederlands en één in het Frans. De sprekers zijn experten ter zake en de moderatoren zijn vertegenwoordigers van huisartsverenigingen en de Belgische Cardiologische Liga. "We hopen dat het gehoor het congres verlaat met een hedendaagse en adequate kijk op de behandeling van obesitas, zoals die in 2023 voorligt", concludeert de Brusselse cardioloog. "De Belgische Cardiologische Liga wil een forum opzetten voor interdisciplinair overleg. Het is geen congres van cardiologen voor cardiologen, maar van cardiologen voor alle betrokken disciplines."