...

Te vroeg geboren kinderen en adolescenten lopen een hoger cardiovasculair risico, wat zich vooral vertaalt in meer ischemisch hartlijden, hartfalen, hypertensie en pulmonale hypertensie. De cardiovasculaire sterfte is in deze bevolkingsgroep hoger. Het hart van jongeren die te vroeg zijn geboren, vertoont specifieke kenmerken zoals een kleiner volume van de ventrikels, een minder goede systolische en diastolische functie en een verhoudingsgewijs grotere spiermassa. Dat heeft een negatieve invloed op de hartfunctie, die significant minder goed is dan bij gezonde, aterm geboren kinderen. De disfunctie kan worden opgespoord bij ontslag uit het ziekenhuis en houdt aan gedurende de hele adolescentie. Een hypothese stelt dat meer borstvoeding de cardiale prestaties tijdens het eerste levensjaar van prematuren zou verbeteren. Om die hypothese te toetsen, hebben vorsers een transversale studie uitgevoerd van de cardiale prestaties en de voeding van 80 te vroeg geboren baby's en 100 aterm geboren baby's, die ter wereld zijn gekomen tussen 2011 en 2013. Bij de te vroeg geboren baby's werd een tweedimensionale echocardiografie uitgevoerd 32 tot 36 weken na de laatste menstruatie en op een gecorrigeerde leeftijd van 1 jaar en bij de aterme geboren baby's op de leeftijd van 1 maand en 1 jaar. De statistische analyses werden uitgevoerd van januari tot mei 2021. Bij de prematuren die tijdens de eerste weken na de bevalling veel borstvoeding hadden gekregen, waren de functie en de structuur van het linker- en het rechterhart beter dan bij prematuren die meer flesvoeding hadden gekregen. In de eerste groep waren de drukken in de longslagader lager. Op de leeftijd van één jaar was de respons van het rechterhart op stress beter. Alle metingen leunden dicht aan bij de resultaten gemeten bij aterm geboren baby's die eveneens veel borstvoeding hadden gekregen. Die resultaten zijn waargenomen voor ontslag uit het ziekenhuis en hielden aan tot op de leeftijd van één jaar (duur van de follow-up). De lijst van heilzame effecten van borstvoeding bij premature baby's wordt dus weer wat langer.