...

Artikel 132 van de Europese btw-Richtlijn bepaalt dat geen btw moet worden betaald voor ziekenhuisverpleging en medische verzorging en voor de handelingen die daarmede nauw samenhangen, door ziekenhuizen, centra voor medische verzorging en diagnose en andere erkende inrichtingen van dezelfde aard.In een geschil tussen een verzorgingscentrum en de belastingsoverheid in Portugal was de vraag gerezen of betalingen die worden verricht in ruil voor het openen van het persoonlijke dossier van elke patiënt met daarin de medische achtergrondinformatie die het recht geeft om medische behandelingen in een kuuroord (spa) te ondergaan, handelingen zijn die nauw samenhangen met ziekenhuisverpleging en medische verzorging. Het antwoord op die vraag is van belang voor ieder patiëntendossier. In zijn antwoord op de vraag van de Portugese rechter herinnert het Europees Hof voor Justitie er vooreerst aan dat in principe op iedere dienstverlening btw moet worden betaald. De uitzonderingen in de btw-Richtlijn zijn bedoeld om te vermijden dat de toegang tot medische verzorging wordt bemoeilijkt doordat btw moet worden betaald. Daarom moeten die uitzonderingen op de regel strikt worden geïnterpreteerd. Volgens het Europees Hof is het openen van een medisch dossier een handeling die nauw samenhangt met medische verzorging voor zover dit dossier gegevens bevat over de gezondheidstoestand van de patiënt, over de voorgeschreven en geplande medische verzorging en over de wijze waarop die verzorging zal worden verstrekt. Bovendien moet de raadpleging van die gegevens onontbeerlijk zijn om die verzorging te kunnen verstrekken en de nagestreefde therapeutische doelstellingen te kunnen bereiken. Vertaald naar de situatie in België wil dat zeggen dat een medisch dossier dat beantwoordt aan de minimale inhoud opgelegd door artikel 33 van de wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering, dat op 1 januari 2022 in werking trad, van btw is vrijgesteld. Tot die minimale inhoud behoren onder meer de volgende gegevens: de reden van het contact of de problematiek bij de aanmelding; de resultaten van onderzoeken zoals klinische, radiologische, biologische, functionele en histopathologische onderzoeken; de diagnose vastgesteld door de betrokken gezondheidszorgbeoefenaar; het chronologisch overzicht van de verstrekte gezondheidszorg met opgave van type en datum en de doorverwijzingen naar andere gezondheidszorgbeoefenaars, diensten of derden.