Uitstel van betaling van sociale zekerheidsbijdragen

...

Zelfstandigen die sociale bijdragen betalen, kunnen om vrijstelling, vermindering of uitstel van betaling vragen. Verzoeken tot vermindering en kwijtschelding komen minder voor en zijn enkel bestemd voor zelfstandigen die een dramatische daling van hun inkomen kennen. Daarom gaan we hier niet verder in op de hieraan verbonden voorwaarden. Maar u kunt wel een schriftelijk verzoek indienen bij het sociaal verzekerings- fonds om uw betaling van sociale zekerheidsbijdragen met een jaar uit te stellen, zonder dat dit een achterstalligheidsrente of boete oplevert. Dit slaat op de voorlopige bijdragen voor de vier kwartalen van 2020, op voorwaarde dat één van die driemaandelijkse termijnen niet is betaald. U moet deze aanvraag vóór 15 december 2020 indienen, wat dan uitstel verleent tot het overeenkomstige kwartaal van het jaar 2021. Particulieren kunnen investeren in start-ups of groeibedrijven, wat een belastingvoordeel van 30 tot 45% oplevert. De wet maakt het nu mogelijk om ook te investeren in een kmo waarvan de omzet als gevolg van de crisis tussen 14 maart en 30 april 2020 met meer dan 30% is gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Dat gebeurt door aankoop van aandelen van de vennootschap, die u minimaal vijf jaar moet bijhouden. Het bedrag is beperkt tot 250.000 euro en biedt een fiscaal voordeel van 20%. De onderneming moet zich wel aan bepaalde regels houden, zoals geen dividend uitkeren of hiermee geen kapitaalverminderingen uitvoeren gedurende een periode van vijf jaar. Dit systeem kan men ook combineren met andere vormen van tax shelter, maar het geldt niet voor bepaalde vormen van vennootschappen (onroerend goed, beleggingsmaatschappijen, enz.). De regering heeft een verhoogde investeringsaftrek van 25% ingevoerd op vaste activa die tussen 12 maart en 31 december 2020 door kmo's zijn verkregen of gevormd. Ontvangstkosten zijn kosten die gemaakt worden in het kader van de public relations van het bedrijf voor de ontvangst van klanten, leveranciers, zakenrelaties en zijn normaal gesproken voor 50% aftrekbaar. Deze receptiekosten kunnen zowel binnen de bedrijfsterreinen als daarbuiten worden gemaakt. Zo gaat het bijvoorbeeld om de cateringkosten voor de organisatie van een receptie, de bloemist- of decoratiekosten, de aanschaf van rokersartikelen, enz. Deze kosten zijn voor 100% aftrekbaar als ze tussen 8 juni en 31 december 2020 werden gemaakt. Giften van ten minste 40 euro ten voordele van erkende organisaties leveren normaal gesproken een belastingvoordeel op van 45%. Het belastingvoordeel voor giften in 2020 ten gunste van deze verenigingen die door de huidige crisis zijn getroffen wordt nu verhoogd tot 60%. Het bedrag mag wel niet hoger zijn dan 20% van het totale netto-inkomen van de donor (in tegenstelling tot de normale 10%) en niet hoger dan 397.850 euro. Een werkgever kan zijn werknemers cheques ter waarde van maximaal 300 euro toekennen. Ze zijn volledig aftrekbaar, vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en hebben geen enkele invloed op de personenbelasting van de werknemer. De huidige crisis heeft geleid tot een enorme toename van het thuiswerk. Werkgevers kunnen hun werknemers tot maximaal 129,48 euro per maand vergoeden voor de extra kosten die dit thuiswerk met zich meebrengt. Om in aanmerking te komen voor deze forfaitaire onkostenvergoeding moet de werknemer minimaal vijf dagen per maand thuis werken. De vergoeding is volledig aftrekbaar voor de werkgever, is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen, genereert geen belasting voor de werknemer en kan het voorwerp uitmaken van een schikking met de fiscus, meer bepaald als andere kosten al door de werkgever worden terugbetaald. De termijn voor het indienen van de aangifte voor de vennootschapsbelasting van 24 september wordt verlengd tot 29 oktober 2020. Daarnaast is er ook de fiscale regeling van de tax shelter om de audiovisuele en culturele productie in België te stimuleren. Die maakt het mogelijk om een fiscaal voordeel toe te kennen aan bedrijven die de audiovisuele productie subsidiëren (niet te verwarren met de hierboven beschreven regeling met dezelfde naam). Deze regeling stelt dat de productie- uitgaven binnen een bepaalde termijn moeten gebeuren, wat tijdens de corona- crisis voor problemen zorgde omdat veel artistieke producties zijn uitgesteld. Dat is nu aangepast door de termijnen te verlengen en de voorwaarden voor het behoud van de voordelen te versoepelen. Zij die via deze taks shelter hebben geïnvesteerd, kunnen dus op beide oren slapen. Voorafbetalingen van belastingen zijn sinds enkele jaren nog belangrijker geworden omdat er nu een malus wordt toegepast wanneer zelfstandigen en bedrijven geen voorafbetalingen doen. De belastingdienst verhoogde het percentage van de voordelen van de voorafbetalingen voor het jaar 2020, zodat uitstel van betaling voor bedrijven minder nadelig uitvalt. Hieronder geven we de aangepaste percentages weer. U ziet dat dit voordeel varieert naargelang de onderneming al dan niet een dividend uitkeert. Ondernemingen, of ze hun activiteit nu als fysiek persoon of vennootschap uitoefenen, krijgen het recht hun verwacht verlies als gevolg van de crisis voor het boekjaar 2020 af te trekken en te verrekenen met de belastbare winst voor het boekjaar 2019. Deze maatregel verlaagt het belastingbedrag voor 2020 en is onderworpen aan een aantal voorwaarden die uw accountant in detail kan toelichten. De vergoedingen die men ontvangt in het kader van de steunmaatregelen van de gemeenschappen, gewesten, provincies en gemeenten zijn vrijgesteld van belasting (hinderpremie, compensatiepremie). Wie als gevolg van de huidige crisis financiële problemen ondervindt, kan een afbetalingsplan aanvragen voor zijn belastingen en ook vragen om vrijgesteld te worden van nalatigheidsinteresten en verhogingen bij laattijdige betaling. Dit verzoek moet uiterlijk op 31 december 2020 worden ingediend. De fiscale maatregelen die de overheid heeft uitgezet zijn talrijk en kunnen iedereen ten goede komen, wat ook de reële impact van de crisis op uw activiteit is. Het zou jammer zijn hier geen gebruik van te maken, temeer omdat sommige van deze maatregelen ook een belastingvoordeel opleveren. Ze kunnen mensen ook aanmoedigen om uitgaven te doen bij bedrijven die zwaar onder de crisis hebben geleden en op die manier het herstel van de economie stimuleren.