...

Zo komt er een beslissingsondersteuning bij het elektronisch voorschrijven van antibiotica - in een eerste fase voor luchtweginfecties (PSS Antibiotica - Prescription Search Support). Die zou volgens het Riziv eind 2025 ruim beschikbaar moeten zijn. De overheid start een nationale campagne praatoverantibiotica.be. Nagegaan wordt of men via het huidige accrediteringsstelsel (in afwachting van een fundamentele hervorming) een correct antibioticabeleid kan stimuleren. Het aantal accrediteringspunten zou verdubbeld worden voor deelname aan LOK-vergaderingen over goed antibioticagebruik. Er is een programma beschikbaar voor het Medisch-Farmaceutisch Overleg over antibiotica. Onderzocht wordt verder of men het voorschrijven van sommige antibiotica moet beperken tot specifieke indicaties - en of dat alleen nog door bepaalde artsen zou moeten gebeuren. De ziekenhuizen worden ook ingeschakeld. De Hospital Outbreak Support Teams werken op netwerkniveau aan infectiepreventie en -controle - onder meer door te waken over een correct antibioticagebruik. Dat moet meer in samenwerking met de eerste lijn gebeuren en ook leiden tot een reductie van het antibioticagebruik in de woonzorgcentra. Huisartsen kunnen bovendien deelnemen aan de antibioticabarometer die zeer binnenkort van start gaat. Eind vorig jaar publiceerde het Rekenhof een rapport over het antibioticabeleid in België. De ontwikkeling van de indicator over het doelmatig gebruik van antibiotica volgt onder meer de aanbevelingen van het Rekenhof. Een ervan was ook dat apothekers, in plaats van op het antibioticavoorschrift van de huisarts volledige verpakkingen aan de patiënt af te leveren, nog alleen de voorgeschreven doses zouden verstrekken. Die 'aflevering en terugbetaling per eenheid' zou er moeten komen tegen eind volgend jaar. Dat moet vermijden dat mensen thuis met overschotten van antibiotica blijven zitten, die dan bij het afval dreigen terecht te komen, of waarmee ze uit eigen beweging een 'kuur' opstarten. Uit de Eurobarometer in 2018 (een bevraging van de bevolking in de verschillende lidstaten over hun antibioticaconsumptie) blijkt dat 13% van de Belgen antibiotica gebruiken zonder doktersvoorschrift. Het Riziv onderzoekt of het de registratie van het ambulante antibioticagebruik nog kan verbeteren - ook van middelen die niet op voorschrift worden afgeleverd.Uitleg bij de indicator bundelde het Riziv (met name de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie) in een dossier dat van de Riziv-pagina over de indicator kan worden gedownload. De keuzes bij het opstellen van de indicatoren worden erin toegelicht - samen met een aantal data-analyses. Uit die laatste blijkt dat de mediane waarde voor de kwantitatieve indicator in 2021 bij de huisartsen al 23% bedroeg. De helft van de huisartsen blijft dus nu al onder de waarschuwingsdrempel. Ook het waarschuwingspercentage voor kinderen (14 jaar of jonger) komt overeen met het mediane percentage voor 2021.De doelstellingen van de kwalitatieve indicatoren leggen de lat een stuk hoger. Maar 5% van de huisartsen haalde in 2021 het waarschuwingspercentage dat maar 20% van de voorschriften voor amoxicilline de combinatie met clavulaanzuur mag betreffen. Maar circa 7% haalde de vooropgestelde plafondwaarde dat maar een vijfde van de antibioticavoorschriften er een mag zijn voor een tweedelijnsantibioticum.