...

Meer dan 200 kandidaatleraars meldden zich de voorbije maanden aan om in De Radar aan de slag te gaan. De tien vacante vacatures voor leerkracht zijn inmiddels ingevuld door 9 vrouwelijke leerkrachten én er is een mannelijke directeur... Het klinkt clichématig, maar dat is het allerminst. "De kandidaten toonden over het algemeen een sterke motivatie", zegt Jaak Poncelet, algemeen directeur van het psychiatrisch ziekenhuis ASSTER (1). "Drie elementen spraken hen sterk aan: de kleinschaligheid, het individuele onderwijs en vooral het gevoel iets te kunnen betekenen voor jongeren met problemen. Een gevoel van: hier kunnen we daadwerkelijk iets doen!""Na 20 jaar zwoegen gaat onze droom eindelijk in vervulling", vervolgt Poncelet. "Toch is het nog een klein wonder want we kregen pas groen licht op de laatste ministerraad vlak voor de verkiezingen."Op 2 september e.k. wordt de ziekenhuisschool op de campus Melveren van ASSTER in Sint-Truiden plechtig geopend. De Radar Melveren fusioneert met de ziekenhuisschool van de Psychiatrische Kliniek Alexianen in Tienen die voorheen verbonden was aan de ziekenhuisschool UZ Leuven. De twee campussen kunnen zo'n 48 jongeren en jongvolwassenen, van 12 tot 18+ onderwijs verschaffen. Op de campus in Melveren zijn er vijf klaslokalen voorzien, waar 1 à 2 leerlingen en 1 à 2 leraren kunnen plaatsnemen, en een lerarenkamer."Elke jongere die in het middelbaar onderwijs zit, krijgt onderwijs, tenminste als de ouders daarin toestemmen", zegt Kris Lemmens, zorgmanager van ASSTER. "Ook 18-plussers die hun middelbaar onderwijs niet hebben voltooid omdat ze in het watervalsysteem zijn afgegleden, komen in aanmerking. De studierichtingen en de vakken zijn heel divers: dat gaat van Latijn en Grieks tot houtbewerking en haartooi.""Van de leraars wordt bijgevolg een zekere flexibiliteit verwacht", voegt de kersverse directeur van De Radar, Kenneth Vansichen, eraan toe. Hij was tot voor kort wiskundeleraar aan het Atheneum in Sint-Truiden en maakt nu de overstap naar directieniveau. "Het onderwijs is zeer breed geworden. Er kunnen zich ook leerlingen aanmelden van bijvoorbeeld het kunstonderwijs, de kokschool of de sporthumaniora. In sommige gevallen zullen we uiteraard een beroep moeten doen op externe freelancers om specifieke vakken aan te leren."Is het einddoel hetzelfde als in een reguliere school, namelijk de jongeren naar een diploma toe te leiden, dan is de aanpak toch flink verschillend. "In de eerste plaats omdat het gaat om een tijdelijke invulling", zegt directeur Vansichen. "De jongeren blijven maximum 12 maanden in de instelling. Soms zijn ze van school weggestuurd en op de dool. Het komt er op aan de leerlingen in die maanden weer klaar te stomen voor het reguliere onderwijs. De jongeren zijn dan ook in twee scholen ingeschreven: zowel in hun thuisschool als in de ziekenhuisschool. Examenvragen bijvoorbeeld krijgen we van de thuisschool, de jongeren leggen de toetsen af op hetzelfde moment als de klasgenoten in de thuisschool, en de thuisschool verbetert en levert het rapport af aan de leerling."Bovendien gaat het in een dergelijke school niet alleen om louter les krijgen, het schoollopen maakt ook deel uit van de therapie. Moet een leraar in een psychiatrische ziekenhuisschool dan ook over andere skills beschikken dan louter pedagogische? Inderdaad, zegt Vansichen. "Voor ze starten krijgen de leraren - wat ik zou willen noemen - een snelcursus, van hoe het er in onze instelling aan toe gaat, en waaraan ze zich mogen verwachten. Dat is erg belangrijk. We onderscheiden voor de leraars drie taken: ze zijn vakleerkracht en klastitularis, maar sommigen hebben ook een brugfunctie en de link tussen de school en het medisch team. De brugleraar volgt ook de teamvergaderingen en maakt de vertaalslag van de bevindingen van de leerkrachten naar het medisch team." Kris Lemmens voegt toe: "Door het feit dat het om individueel of quasi-individueel onderwijs gaat, komt een sterke band, ja in vele gevallen een vertrouwensrelatie tot stand tussen de leerkracht en de leerling. Dat is van cruciaal belang voor de evolutie van de leerling. Uit ervaringen in andere scholen blijkt dat niet alle, maar toch een aantal leerlingen de draad echt weer opnemen en nadien vlot hun diploma halen."Crisismomenten kunnen optreden in een psychiatrische instelling. Worden de leraars daarop voorbereid? "Vanzelfsprekend bereiden we de leraars daarop voor", zegt Kenneth Vansichen. "Vaak komen jongeren hier al terecht in een crisissituatie. We proberen ze van dag 1 in de schoolse realiteit binnen te leiden, al is het in het begin maar om kennis te maken met de leraar, om een babbeltje te slaan. Maar ook kunnen de leerlingen na verloop van tijd in crisis hervallen. Dat is een van de redenen waarom de leraren ook meestal met zijn tweeën zijn. Bovendien is er in elk klaslokaal een alarmknop aanwezig wanneer problemen zich zouden voordoen."De organisatie Broeders van Liefde, de inrichtende macht van de school, benadrukt bij monde van voorzitter Raf De Rycke het belang van dit initiatief. "Men mag niet vergeten dat kinderen en jongeren niet alleen recht op onderwijs hebben, maar zelfs gehouden zijn aan een leerplicht", stelt De Rycke. "Het is dan ook van groot belang dat kinderen en jongeren een onderwijsaanbod op maat krijgen tijdens hun opname en behandeling in een ziekenhuis en het herstel in het algemeen. Op die manier kan de leerachterstand beperkt worden en zal de herinschakeling op school vlotter kunnen verlopen."De organisatie Broeders van Liefde werkt inmiddels al aan een volgende stap: een ziekenhuisschool voor de kinderen van het lager onderwijs die opgenomen zijn binnen Asster. Gehoopt wordt deze vergunning tegen het schooljaar 2020-21 rond te krijgen. In afwachting van een vergunning kunnen de kinderen -12 als vrije leerling les krijgen.