...

In een arrest van 14 oktober 2022 sprak het Hof van Cassatie zich uit over een beslissing van de Nederlandstalige raad van beroep van de Orde der artsen. Deze legde op 28 juni 2021 een arts een tuchtsanctie op. Het arrest vermeldde niet over welke sanctie het gaat en de beslissing van de raad van beroep werd - zoals helaas altijd - niet gepubliceerd. Een tuchtsanctie kan variëren van de lichtste tot de zwaarste straf, respectievelijk van een waarschuwing tot een schrapping. Het belet niet dat dit om twee redenen een bijzonder interessant arrest is. Artikel 6,2° van de wet op de Orde der artsen draagt de provinciale raden op te waken over het naleven van de regels van de medische plichtenleer en over de handhaving van de eer en waardigheid van het beroep. Daartoe kunnen de provinciale raden tuchtsancties opleggen wegens fouten die artsen in de uitoefening van het beroep of naar aanleiding ervan begaan. En eveneens wegens zware fouten buiten de beroepsuitoefening wanneer ze de eer en waardigheid van het beroep kunnen aantasten. De gesanctioneerde arts was opgeroepen om voor de tuchtraad van de Orde te verschijnen. De oproeping vermeldde echter niet dat de fouten die de arts werden verweten, de eer en de waardigheid van het beroep zouden aantasten. De arts stelde dat hij zich daardoor niet had kunnen verdedigen tegen die aantijging. Klopt niet vond het Hof van Cassatie. Iedere tuchtrechtelijke vervolging wegens fouten houdt steeds het verwijt in dat de eer en waardigheid van het beroep werd aangetast. Dat dit niet uitdrukkelijk vermeld stond in de oproeping, belette de arts niet zich daartegen te verdedigen. In zijn beslissing stelde de raad van beroep vast dat de betrokken arts "de zogenaamde kinesiologie toepaste, bestaande uit het leggen van diverse voedingsmiddelen op het lichaam van de patiënt, de tong, de buik en de lichaamsplooien, om daaruit allerlei besluiten te trekken." De raad oordeelde dat die praktijk "niet als medisch wetenschappelijk en maatschappelijk verantwoord kan worden aanzien. Zelfs wanneer een arts kinesiologie aanvullend op het klassiek onderzoek toepast, is het een praktijk die niet conform de huidige stand van de wetenschap wordt uitgevoerd." Verder stelde de raad dat deze behandeling "terecht als een vorm van onwetenschappelijk handelen, zelfs als kwakzalverij" kan beschouwd worden. Daardoor wordt "de eer en de waardigheid van het beroep en het maatschappelijk vertrouwen in het beroep in hoge mate geschonden." Het Hof van Cassatie oordeelde dat de motivatie, waaruit blijkt dat de raad van beroep de wetenschappelijke waarde van de zogenaamde kinesiologie heeft onderzocht, de beslissing tot het opleggen van een tuchtsanctie juridisch verantwoordde.