...

Iedereen weet dat ouders tegenover hun nog niet-zelfstandige kinderen een onderhoudsverplichting hebben en dat ook (ex-)echtgenoten alimentatie aan elkaar verschuldigd kunnen zijn. Het Burgerlijk Wetboek zegt daarnaast dat u eveneens levensonderhoud verschuldigd bent aan uw ouders en andere bloedverwanten in de opgaande lijn (bv. grootouders) die behoeftig zijn. Dat geldt ook tegenover uw schoonouders. Schoon-grootouders en stiefouders komen niet in aanmerking. Weet wel dat de alimentatieplicht tegenover een schoonouder stopt als die een tweede huwelijk aangaat. Dat is ook het geval als de echtgenoot die de aanverwantschap heeft doen ontstaan en de kinderen uit zijn huwelijk met de andere echtgenoot geboren, overleden zijn. Bent u uit de echt gescheiden, dan hebt u ook geen onderhoudsverplichting meer tegenover de ouders van uw ex. Ruzie met uw ouders of schoonouders is op zich geen reden om geen alimentatie te moeten betalen, zelfs als het duidelijk is dat uw ouders of schoonouders in de fout gingen en de oorzaak waren van de ruzie.Opdat uw ouders of schoonouders bij u kunnen komen aankloppen, moeten ze wat men noemt behoeftig zijn. Het volstaat daarbij niet dat ze menen dat ze niet rondkomen. Er wordt gekeken of ze zich al dan niet in een relatieve noodtoestand bevinden, aan de hand van hun leeftijd, hun gezondheidstoestand, hun maatschappelijke status, enz. Bij die beoordeling wordt ook rekening gehouden met hun inkomsten (bv. uit pensioen, huur, spaargelden,...). Ook de mogelijkheid om bepaalde vermogensbestanddelen (bv. een eigen woning) te verzilveren, speelt mee. Verder wordt bij het bepalen van de alimentatie rekening gehouden met uw draagkracht: inkomsten, mogelijk- heden om inkomsten te verwerven, vermogen, enz. Werkt u via een vennootschap dan beperkt men zich niet tot de bedragen die u zich uitkeert. Er kan dan ook rekening worden gehouden met wat u zich zou kunnen uitkeren, met voordelen in natura en dies meer. Zijn er nog andere kinderen of schoonkinderen, dan dient u de alimentatie niet alleen te betalen. U kunt dan vragen dat ook zij een deel betalen. Dat gedeelte hoeft overigens niet noodzakelijk hetzelfde te zijn als wat u moet betalen. Elk van de (schoon)kinderen moet nu eenmaal bijdragen in functie van zijn draagkracht.Als u een alimentatie betaalt aan uw ouders of schoonouders, dan kunt u dat bij hun overlijden niet recupereren uit hun nalatenschap. U bent het betaalde bedrag dan 'kwijt'. Weet wel dat u de onderhoudsuitkering die u betaalt voor 80% kunt aftrekken in het kader van uw inkomstenbelasting. Uw ouders of schoonouders worden op hun beurt wel op 80% van het ontvangen bedrag belast. Gaan uw ouders of schoonouders naar een woonzorgcentrum en kunnen zij met hun eigen inkomsten en middelen de rekening daarvan niet betalen, dan bestaat de kans dat het OCMW vervolgens bij u komt aankloppen. Dat kan immers het betaalde bedrag terugvorderen van de onderhoudsplichtigen. Op die regel bestaan er wel een aantal uitzonderingen. Zo beslisten bepaalde steden en gemeenten dat het OCMW niet tot terugvordering overgaat. Bovendien kan om billijkheidsredenen wel eens worden afgezien van de terugvordering. Leeft u in ruzie met uw ouders of schoonouders om redenen die aan hen te wijten zijn, dan kunt u dat aangrijpen om te zeggen dat zulke billijkheidsredenen voorliggen.