...

Artsen waren er aanvankelijk niet helemaal gerust in. Vier jaar na Louise Brown, 's werelds eerste ivf-baby, werd haar zus Natalie eveneens via ivf geboren. Er weerklonk een zucht van opluchting toen Natalie als eerste ivf-kind zelf op een volledig natuurlijke manier een kind baarde. De vrees bestond immers dat natuurlijk moederschap voor ivf-meisjes niet weggelegd zou zijn. In een recent onderzoek dat werd gepubliceerd in Plos One, hebben onderzoekers gegevens verzameld in een groep van bijna 600.000 kinderen die tussen 2004 en 2015 in Australië het levenslicht zagen. Meerlingenzwangerschappen werden niet in het onderzoek meegenomen. De onderzoekers vergeleken 4.697 ivf-kinderen met 168.503 spontaan verwekte kinderen op een standaardschaal voor het evalueren van het ontwikkelingsproces bij kinderen, de Australian Early Developmental Census. Deze schaal meet de lichamelijke gezondheid, de sociale vaardigheden, de emotionele maturiteit, de taalvaardigheid en cognitieve ontwikkeling, de communicatievaardigheden en de algemene kennis. Het onderzoek wees geen enkel significant verschil uit tussen de twee groepen kinderen. De ivf-kinderen scoorden 0,3% beter, maar dat is statistisch irrelevant. Daarnaast werd de National Assessment Program-Literacy and Numeracy (NAPLAN) ingezet om 8.976 ivf-kinderen te vergelijken met 333.335 spontaan verwekte kinderen. NAPLAN is een test die op verschillende, vooraf vastgelegde leeftijden kinderen evalueert op schoolprestaties, meer bepaald lezen, schrijven en redeneren. Ook hier geen verschil. Voor artsen en ouders met een oningevulde kinderwens is dat uitstekend nieuws. Eerdere studies waren tot de conclusie gekomen dat ivf aanleiding geeft tot een verhoogd risico op congenitale afwijkingen, autisme, ontwikkelingsachterstand en intellectuele handicap. "Onze studie includeerde een relatief recente geboortecohorte, wat kan verklaren dat onze resultaten verschillen van wat oudere studies rapporteren, omdat ivf-technieken over de jaren veranderd zijn", commentarieert eerste auteur Amber Kennedy in een communiqué.