...

HPV-vaccinatie wordt reeds sinds het schooljaar 2010/2011 gratis aangeboden aan meisjes in het eerste jaar van het secundair onderwijs, volgend op het advies hierover van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) in december 2007. Gegevens van de vaccinatiegraadstudie die uitgevoerd werd in Vlaanderen in 2016 toonden aan dat het HPV-vaccinatieprogramma bij meisjes erg succesvol was, met een vaccinatiegraad van ongeveer 90%.Het initiële advies van de HGR had voornamelijk als doelstelling om baarmoederhalskanker te voorkomen. HPV veroorzaakt echter ook andere vormen van anogenitale kanker zoals vulva-, vagina-, penis- of anuskanker, en meer recent werd ook een verband met sommige orofaryngeale kankers aangetoond.Sinds 2017 beveelt de HGR daarom aan om via HPV-vaccinatie alle vormen van kanker waarin HPV een rol speelt te voorkomen, en ook jongens op te nemen in het vaccinatieprogramma. Eveneens werd aanbevolen om via HPV-vaccinatie ook de preventie van anogenitale wratten na te streven. Dat laatste kan door te opteren voor vaccins die niet enkel gericht zijn tegen kankerverwekkende HPV-types, maar ook tegen twee bijkomende types die genitale wratten veroorzaken. In Vlaanderen werd er daarom vanaf het schooljaar 2018/2019 alvast gekozen om meisjes te vaccineren met het 9-valent HPV-vaccin, dat deze twee bijkomende types bevat.Een studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2018 toonde vervolgens aan dat de uitbreiding van de vaccinatie van enkel meisjes naar ook jongens kosteneffectief zou zijn. Hierop besliste de Vlaamse Gemeenschap om vanaf het schooljaar 2019/2020 het 9-valent HPV-vaccin ook gratis aan te bieden aan jongens in het eerste jaar van het secundair onderwijs.Teneinde een eerste zicht te krijgen op het verloop van de opname van het vaccin bij jongens analyseerde het Agentschap Zorg en Gezondheid recent data over de hoeveelheid HPV-vaccins die geleverd werd aan de CLB's en andere artsen tussen augustus en december 2019, alsook registratiegegevens van HPV-vaccinaties uit Vaccinnet. De resultaten daarvan zijn beschikbaar, en werden voorgesteld tijdens het Valentijn Vaccinatiesymposium in februari.In lijn met wat verwacht kan worden door de uitbreiding van vaccinatie naar jongens, toonde de navraag dat het aantal geleverde vaccins in de periode augustus-december 2019 ongeveer verdubbelde ten opzichte van dezelfde periode in 2018 (78.183 ten opzichte van 41.614 vaccins). Gegevens uit Vaccinnet toonden aan dat het aantal geregistreerde HPV-vaccinaties voor de periode september-december 2019 bij meisjes 31.115 bedroeg en 32.264 bij jongens, voor de geboortejaren 2005-2008. Met een geschatte leeftijds cohorte rond de 35.000 wijzen deze preliminaire data erop dat de vaccinatiegraad voor jongens reeds in het eerste jaar van het programma mogelijk rond de 90% ligt; even hoog dus als bij de meisjes."Met die hoge vaccinatiegraad bij adolescenten zijn we koploper in Europa", stelt dr. Top. "En dat hebben we te danken aan de goed georganiseerde schoolgeneeskunde in Vlaanderen via de CLB's. Deze heeft er namelijk voor gezorgd dat er een goed ingeburgerde routine bestaat met betrekking tot vaccinatie bij ouders en leerlingen. Ouders zijn het gewoon om een uitnodiging te krijgen van het CLB om gratis te laten vaccineren, en het overgrote deel gaat daar ook op in. Eén van de sterke punten daarbij is ongetwijfeld de geharmoniseerde wijze waarop campagne gevoerd wordt in Vlaanderen omtrent vaccinatie, waarbij de CLB's uniforme communicatiematerialen gebruiken naar ouders en leerlingen toe."Dr. Top wijst er ten slotte op dat deze eerste bemoedigende cijfers aangaande de opname van de HPV-vaccinatie bij jongens preliminair zijn, en dat dit nog verder bevestigd dient te worden met meer onderbouwde gegevens. Deze worden in de nabije toekomst verwacht van een nieuwe Vlaamse vaccinatie-graadstudie die gepland is in de loop van 2020 en 2021.