...

Als uw ouders overlijden dan worden u en de andere erfgenamen onverdeeld eigenaar van de goederen van uw ouders. Dat betekent dat u een breukdeel erft van de ganse nalatenschap. Bent u bijvoorbeeld met vier kinderen en is er geen testament, dan erft u elk OE van alle goederen van uw ouders. Om te weten welke concrete goederen en/of gelden er uiteindelijk aan u toekomen moet de nalatenschap vereffend en verdeeld worden.Als u geïnteresseerd bent in één van de onroerende goederen van de nalatenschap (een appartement of een villa aan zee, bijvoorbeeld), dan kunt u proberen om het met de andere erfgenamen op een akkoordje te gooien waarbij u het onroerend goed in kwestie overneemt en de andere erfgenamen andere goederen verkrijgen. Is het onroerend goed meer waard dan uw deel in de nalatenschap dan kunt u eventueel ook een opleg betalen.Raakt u het met uw broer(s) en/of zus(sen) niet eens over de waarde van het onroerend goed, dan kunt u in onderling overleg eventueel een schatter (laten) aanstellen die aangeeft wat de waarde is van het onroerend goed in kwestie. Dat kan bijvoorbeeld een notaris zijn, een landmeter of een vastgoedmakelaar. U zou zelfs op voorhand kunnen afspreken dat deze schatting bindend is en dat u er allen aan vastzit.Komt u tot een akkoord, dan moet de toebedeling van het onroerend goed aan u via een notaris gebeuren. Die moet een authentieke akte opmaken. Weet dat als u het onroerend goed overneemt, u geen verkoop- of registratierechten moet betalen op de waarde van het onroerend goed. U zal enkel een delingsrecht moeten betalen. Om u een idee te geven bedraagt dat in Vlaanderen 2,5 % op de waarde van het ganse onroerend goed.Raakt u er onderling niet uit en gaan uw mede-erfgenamen niet akkoord dat u het onroerend goed overneemt, dan kunt u in enkele zeer uitzonderlijke gevallen eisen dat u het onroerend goed van uw ouders toch kan inkopen tegen een door een schatter bepaalde prijs, waarbij de andere erfgenamen zich daar niet tegen kunnen verzetten. Dit is meer bepaald het geval als de wet op de kleine nalatenschappen toepassing vindt, alsook in het kader van de wet op de erfregeling inzake landbouwbedrijven.U moet er dan wel rekening mee houden dat als u het onroerend goed op deze manier verkrijgt, u verplicht bent om het zelf te gaan bewonen of exploiteren. Bij de wet op de kleine nalatenschappen mag u het pand dat u inkoopt ook gedurende een bepaalde periode niet verkopen.Om het onroerend goed onderhands (bijvoorbeeld via een vastgoedmakelaar) te kunnen verkopen is het akkoord nodig van alle erfgenamen. De andere erfgenamen kunnen het pand dus zonder uw akkoord niet te koop stellen via een vastgoedmakelaar.Een makelaar zal overigens zonder uw akkoord het onroerend goed niet kunnen 'aanbieden' op de vastgoedmarkt. Doet hij dat toch, dan begaat hij zelfs een deontologische fout. Stelt u vast dat het onroerend goed toch te koop staat zonder dat u dat wil, stuur dan een aangetekende brief naar de makelaar waarbij u eist dat hij de verkoop 'intrekt'.Als uw mede-erfgenamen niet akkoord zijn dat u het onroerend goed overneemt en de wet laat geen preferentiële toewijzing toe, dan zal de notaris die door de rechtbank werd aangeduid voor de vereffening/verdeling eerst nagaan of een zogenaamde verdeling in natura mogelijk is. Dat is het geval als de notaris van de goederen van de nalatenschap evenwaardige kavels kan samenstellen voor alle erfgenamen.Bij zo'n verdeling in natura kunt u vragen dat de kavel waarin het onroerend goed zit waarin u interesse hebt aan u wordt toegewezen. Zijn ook andere erfgenamen geïnteresseerd in dezelfde kavel dan kan de toewijzing gebeuren door lottrekking. In dat geval is het onzeker of u de kavel ontvangt waarin het onroerend goed zit dat u wil inkopen.Indien een verdeling in natura ook niet mogelijk is en u komt met uw mede-erfgenamen niet tot een akkoord, dan moet het huis of appartement waarin u interesse hebt openbaar verkocht worden. Op zo'n openbare verkoop mag u overigens zelf bieden. Het is dus niet omdat het onroerend goed openbaar verkocht wordt dat u het niet meer zou kunnen kopen. Met een beetje geluk betaalt u op zo'n openbare verkoop overigens minder voor het pand dan wat volgens een schatter de verkoopwaarde daarvan is. Als u uiteindelijk het hoogste bod hebt en het onroerend goed koopt, betaalt u overigens zowat 7.5 % minder aan kosten dan een andere kandidaat-koper.Hou er wel rekening mee dat het kan gebeuren dat u bij uw aankoop de ganse verkoopprijs moet betalen, waarna u pas uw deel daarin terugkrijgt bij de uiteindelijke vereffening/verdeling van de nalatenschap.