...

Ereprof. Denis L. Clement, oud-diensthoofd Hart- en bloedvaten in UZ Gent, oud-decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent en lid van de Belgische Cardiologische Liga, kruipt in de pen om dr. Luc Missault te eren."Dr. Missault studeerde af als doctor in de genees-, heel- en verloskunde aan de Universiteit Gent in 1986. Hij werd opgeleid tot cardioloog aan het UZ Gent, dienst hart- en vaatziekten. Tijdens en na zijn opleiding tot cardioloog liep hij stage aan befaamde instellingen in Sydney, Australië en Johannesburg, Zuid-Afrika. Al snel voelde hij zich aangetrokken tot de echocardiografie, die toen in volle expansie was, en tot de interventionele cardiologie die, samen met de cardiale chirurgie, tot een nieuwe discipline uitgroeide. In het kader van zijn interesse in de echocardiografie werkte hij met al zijn energie, soms overdag maar vooral na de werkuren en nog meer tijdens het weekend, aan een doctoraat in de biomedische wetenschappen dat hij in 1993 met brio verdedigde aan het UZ Gent. Dr. Missault werkte als staflid op de dienst cardiologie in UZ Gent waar hij verantwoordelijk was voor de echocardiografie, die zich onder zijn impuls tot een autonome discipline ontpopte. Zijn rol in de interventionele cardiologie was groot, niet alleen omdat hij alle technische aspecten grondig beheerste, maar ook omdat hij de brug kon maken tussen de klassieke, klinische cardiologie en de cardiochirurgie. Hij bood in die periode ook zijn medewerking aan in de sportcardiologie, zo leerde hij talrijke befaamde sportlui kennen die later hun medewerking verleenden bij zijn functie in de Belgische Cardiologische Liga. Dr. Missault werkte samen met verschillende klinieken in de omgeving van Gent, zoals het St. Lucas Ziekenhuis. In 1994 werd hij aangezocht door het bekende Hartcentrum van St. Jan te Brugge, dat een heel nauwe samenwerking had met het UZ Gent. Vanzelfsprekend kon hij in Brugge zijn grote expertise in echocardiografie en interventionele technieken ten dienste stellen.In de klinische cardiologie bouwde hij er, in nauwe samenwerking met de steeds groter wordende kern van hoogopgeleide cardiologen, een goed bezochte consultatie uit, die door veel patiënten en hun artsen in de omgeving bijzonder geapprecieerd werd. In dit kader werkte hij actief mee aan de internationaal bekende OvA-studie die de grote prognostische waarde van de ambulante bloeddruk bij hypertensie aantoonde. Hij was medeauteur van de publicatie in The New England of Medecine, het tijdschrift met de grootste impactfactor in de internationale geneeskunde. Vanaf dat moment groeide de reputatie van Luc Missault gestaag, hij werd door vele nationale en internationale instellingen en verenigingen aangesproken voor samenwerking, advies en leiding. Hij werd voorzitter van de Belgische Beroepsvereniging voor Cardiologie, coördinator en secretaris van de werkgroep over hartfalen van de Belgische Vereniging voor Cardiologie. In 2009 werd hij voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van de Belgische Cardiologische Liga, een erg actieve vereniging die tot het einde al zijn interesse en sympathie kon meedragen. Zijn inspraak in de wetenschappelijke projecten die de Liga zou ondersteunen was groot, hij had talrijke contacten met cardiologiediensten in het land. Hij interesseerde zich sterk voor de rol van de Cardiologische Liga in het informeren van patiënten en de bevolking in het algemeen, met bijzondere aandacht voor preventie. Talrijke documenten en brochures werden er ontwikkeld onder zijn impuls, opgesteld in goed begrijpelijke taal. Dr. Missault gaf ontelbare voordrachten in binnen- en buitenland. Hij had de gave om moeilijke materie op een heldere manier voor te stellen, zijn voordrachten waren steeds keurig voorbereid en hadden onmiddellijk impact op de praktijk van de aanwezige artsen. Ook voor patiënten waren ze nuttig en informatief. Voor de Liga organiseerde hij jaarlijks de 'grote vergadering voor huisartsen' in Brussel, die telkens druk bijgewoond werd. Hij nam ook vaak deel aan groepsreizen, achteraf werden de teksten van zijn voordrachten in Tempo Medical gepubliceerd. Naast dit alles zette hij zich ook in voor de 'Week van het Hart' die door de Belgische Cardiologische Liga elk jaar georganiseerd wordt.Het was merkwaardig om te zien hoe hij boodschappen 'voor elke dag' voor patiënten en hun artsen kon formuleren, maar evengoed zeer gespecialiseerde uiteenzettingen kon houden over zijn interventionele technieken, zoals een complexe coronaire stenting, het sluiten van open foramen ovale, het gebruik van intracardiale echografie en klepvervanging. Het succes van dr. Missault was niet alleen gebonden aan zijn grote expertise in de cardiologie, maar ook aan zijn aantrekkelijke persoonlijkheid. Hij bleef er jong en fris uitzien, steeds vriendelijk glimlachend. Hij was uiterst correct tegenover iedereen, met opleiders en collega's bleef hij een goede band behouden. Hij hield van cultuur, in het bijzonder muziek. Voor een concert met zijn lievelingszanger of -zangeres, zocht hij steevast een collega op om hem diezelfde avond op de administratieve vergadering te vervangen. Bij de Belgische Cardiologische Liga zullen we ons dr. Luc Missault herinneren als een arts met een fijne persoonlijkheid, die heel gevoelig was voor de problemen van de patiënten. Hij droeg de liga een warm hart toe, en had een grote inbreng in het regelmatig verschijnend tijdschrift Hart en Slagaders voor patiënten en artsen. We zullen zijn boodschappen voor de cardiologische geneeskunde dan ook onthouden. Vaarwel, beste Luc, onze heel oprechte dank voor alles. We zullen je niet vergeten. "