...

We lezen dat Domus Medica bij monde van AADM de voorstellen van de budgetten voor 2023 goedkeurt. Wat keurt ze goed? ? Goedkeuring van budgetten voor kinesist en tandarts. ? Goedkeuring van een budget van zgn. 10 miljoen euro voor haio's en aso's: het gaat echter om 5 miljoen euro... ? Goedkeuring van New Deal die niet minder of niet meer inhoudt dan de verkettering en verdelging van de solohuisartsen door minister Frank Vandenbroucke. ? Goedkeuring van maatregelen enkel en alleen ten gunste van geconventioneerde artsen. AADM discrimineert een belangrijk deel van de huisartsen en miskent feitelijk het recht op dezelfde financiële incentives voor goede praktijkvoering aan niet-geconventioneerde huisartsen. ? AADM koppelt conventiestatus van artsen aan kwaliteit van de geleverde geneeskunde. ? AADM keurt de indexatie voor 2023 goed en vergeet actief de verloren koopkracht door inflatie van 11,3% van het huidige jaar 2022 te compenseren. AADM is duidelijk geen syndicaat voor huisartsen, en staat helemaal niet voor goede gezondheidszorg waar ze pleiten voor te staan. De negatieve spiraal van het laatste decennium in de gezondheidszorg komt niet toevallig overeen met hun deelname in de overlegorganen. Toekomstvisies die zich realiseren in deals met de overheid waarin bv. soloartsen verketterd worden naar de uitgang van de gezondheidszorg, hebben alleen maar gezorgd voor lange wachttijden nu ook in de huisartsenij, voor het verdwijnen van een unieke vertrouwensrelatie tussen patiënt en huisarts. Voor een beschikbaarheid van de huisartsen bijna enkel nog secundair aan de aanwezigheid van een secretaresse en telefonist. Voor een golf van verschuiving van noodzakelijke zorg naar de onpersoonlijke en verre maar dure wachtposten en dit tot groot ongenoegen van de patiënten. AADM is een syndicaat voor de overheid omdat het enkel bestaat bij gratie van die overheid. De voorwaarden om in de overlegstructuren te mogen zetelen werden eertijds obscuur ingevuld en toegelaten door de overheid. De betaalcheque was het wisselgeld voor slaafse onderwerping onder het mom van promotie van kwaliteitsgeneeskunde. De jaarlijkse conventie wordt misbruikt als wederkerend groot boerenbedrog. Immers 40% van de zgn. goedkeurende stemmen komt voort uit de passieve goedkeuring van artsen die niets met de werkvoorwaarden uit de conventie te maken hebben naast die stemmen van de huisartsen werkzaam in de wijkgezondheidscentra die niet negatief mogen stemmen! Die kwaliteitsgeneeskunde verdampt langzaam maar zeker in vele ondoorgrondelijke dure structuren die enkel dienen voor narcistisch promotie van een wereldvreemd zogenaamd syndicaat van 'de huisarts' welke uit de hand van de overheid eet. De evolutie naar staatsgeneeskunde met lange wachtrijen in kille geneeskunde is onvermijdbaar geworden. Spijtig...