...

Een reservefonds is een soort spaarpot die wordt aangelegd binnen een appartementsgebouw. Elke mede-eigenaar stort daarin op geregelde basis bedragen en dit in verhouding tot diens aandeel in de gemene delen. De gelden die zich in het reservefonds bevinden kunnen op het moment dat dit nodig is gebruikt worden om de kosten van (grotere) verbouwingen en herstellingen die binnen het gebouw moeten gebeuren te dragen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de trappenhal opnieuw moet worden geschilderd, er grote werken nodig zijn aan het dak van het gebouw, noem maar op.Door een reservefonds aan te leggen kan er vermeden worden dat bepaalde eigenaars op het ogenblik dat er werken moeten gebeuren over onvoldoende financiële middelen beschikken om hun bijdrage daarin te betalen.Sinds 1 januari 2019 is het in principe verplicht om een reservefonds aan te leggen in appartementsgebouwen waar de voorlopige oplevering van de gemene delen minimum 5 jaar geleden plaats had. De algemene vergadering binnen het gebouw kan niettemin met een 4/5 meerderheid van stemmen beslissen om toch geen reservefonds aan te leggen. Bent u eigenaar van een appartement of praktijkruimte in een 'jonger' gebouw, dan is de aanleg van een reservefonds niet verplicht. Niettemin kan de alge - mene vergadering binnen zo'n gebouw beslissen om toch een reservefonds aan te leggen, waarbij een gewone meerdermeerderheid van stemmen voor deze beslissing volstaat.De algemene vergadering beslist hoeveel er jaarlijks in het reservefonds moet worden gestort. Bij de bepaling van dit bedrag kan er rekening gehouden worden met hoeveel er al in het fonds zit en met de werken die in de loop van de volgende jaren verwacht worden.De wet geeft wel een minimum aan dat elk jaar moet worden gestort. Meer bepaald mag de jaarlijkse bijdrage niet lager zijn dan vijf procent van het totaal van de gewone gemeenschappelijke lasten van het voorgaande boekjaar. De algemene vergadering van mede-eigenaars kan ook hier met een 4/5 meerderheid van de stemmen van deze minimumvereiste afwijken en beslissen om geen of een lagere bijdrage te hanteren.De gelden die in het reservefonds worden gestort moeten worden geplaatst op een aparte rekening. Ze mogen dus niet op dezelfde rekening komen waarop het werkkapitaal van het appartementsgebouw staat.Als u uw appartement of praktijkruimte binnen het gebouw verkoopt, krijgt u uw aandeel dat nog in het reservefonds zit niet terug. Dat aandeel is nu eenmaal gekoppeld aan uw appartement en blijft in het fonds zitten. Het komt dan ook 'ten goede' aan de volgende eigenaar van uw appartement.Wat u wel kunt doen is met de koper een afspraak maken dat die uw aandeel in het reservefonds bij de aankoop aan u terugbetaalt. Zorg er dan wel voor dat deze afspraak duidelijk in de compromis (en de notariële verkoopakte) staat. Als dat niet het geval is gaat men er namelijk vanuit dat de vergoeding voor uw deel van het reservefonds begrepen is in de verkoopprijs die u met de koper overeenkwam.