...

Het is niet omdat aandelen van uw vennootschap op uw naam staan dat uw echtgeno(o)t(e) daar bij een echtscheiding (of zijn/haar erfgenamen bij zijn/haar overlijden) geen aanspraak op kan maken. Alles hangt daarbij af van het huwelijksvermogensstelsel waaronder u gehuwd bent.Bent u gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen, dan kunt u meteen gerust zijn. De aandelen in de vennootschap die op uw naam staan vallen dan in uw eigen vermogen. U moet ze als uw huwelijk eindigt door een echtscheiding of een overlijden niet delen met uw (ex-)echtgeno(o)t(e) of zijn/haar erfgenamen.Die regel geldt zelfs als u voor de oprichting van de vennootschap gelden zou hebben gebruikt van uw echtgeno(o)t(e) zolang de aandelen maar op uw naam alleen staan. Hij of zij zou dan hoogstens een vergoeding van u kunnen vragen. In uitzonderlijke gevallen zou uw ex ook een vergoeding kunnen vragen als die gratis of tegen een te lage vergoeding hielp in uw vennootschap (door bijvoorbeeld telefoons op te nemen, de administratie deels te doen...).Bent u gehuwd onder het wettelijk stelsel dan liggen de zaken moeilijker. Als de vennootschap dan werd opgericht tijdens uw huwelijk valt de vermogenswaarde van de aandelen in de regel in het gemeenschappelijk vermogen ook al staan de aandelen op uw naam alleen. Dat betekent dan ook dat u bij een echtscheiding aan uw ex een vergoeding zal moeten betalen voor de aandelen. Die vergoeding kan daarbij 'geregeld' worden via verrekeningen (waarbij uw ex bv. een ander gezamenlijk vermogensbestanddeel zoals een onroerend goed krijgt toebedeeld) of door een daadwerkelijke betaling.Die vergoeding kan aanzienlijk zijn en hangt af van de waarde van de aandelen. Slaagt u er onderling niet in om tot een waardering te komen waar u zich beiden in kunt vinden, dan zal de notaris die gelast is met de vereffening/verdeling allicht een deskundige aanstellen om tot de waardering over te gaan.Op de voorgaande regel bestaan niettemin een aantal uitzonderingen. Soms is het namelijk toch mogelijk om ervoor te zorgen als u gehuwd bent onder het wettelijk stelsel dat aandelen die u verwerft tijdens het huwelijk in uw eigen vermogen vallen. Meer bepaald kunt u dat doen als u kunt bewijzen dat de vennootschap werd opgericht met gelden die u al had voor het huwelijk of met gelden die u geschonken kreeg (bv. van uw ouders) of die u verkreeg uit een erfenis.Hou er dan wel rekening mee dat u dit alles zal moeten bewijzen, wat in de praktijk lang niet altijd eenvoudig is. U moet aantonen dat de gelden effectief eigen zijn en dat het juist die eigen gelden waren die werden gebruikt voor de oprichting van de vennootschap. Werkt u bijvoorbeeld met een schenking van uw ouders, zorg er dan voor dat die schenking toekomt op een rekening op uw naam alleen, dat daar geen andere gelden opkomen en dat u kunt bewijzen dat de gelden van die rekening (die niet vermengd werden met gemeenschappelijke gelden) werden gebruikt voor de oprichting van de vennootschap. Uw accountant kan u bij dit alles helpen.Als u bent gehuwd onder het wettelijk stelsel, dan loopt u - zelfs als de aandelen eigen zijn - het risico dat u bij een echtscheiding (of overlijden van uw ex) toch een vergoeding moet betalen. Meer bepaald zegt het nieuwe huwelijksvermogensrecht dat een echtgenoot die zijn beroep uitoefent binnen een vennootschap waarvan de aandelen hem eigen zijn, aan het gemeenschappelijk vermogen een vergoeding verschuldigd is voor de nettoberoepsinkomsten die het gemeenschappelijk vermogen niet heeft ontvangen en redelijkerwijze had kunnen ontvangen indien het beroep niet binnen een vennootschap was uitgeoefend.Bouwt u met andere woorden een 'spaarpotje' op binnen de vennootschap waarvan de aandelen in uw eigen vermogen vallen, dan riskeert u toch een zekere vergoeding te moeten betalen aan uw ex. Indien u de gelden namelijk had uitgekeerd en 'privé' gespaard, dan waren deze in het gemeenschappelijk vermogen gevallen. Hoe de rechtbanken de term 'redelijkerwijs' zullen invullen is op dit moment nog niet echt duidelijk. U hoeft bij de berekening echter niet zomaar uit te gaan van het principe dat de vennootschap al haar winst had moeten uitkeren. U kunt er eventueel op wijzen dat uw vennootschap een 'spaarpot nodig had' voor een investering enz.U kunt tijdens uw huwelijk perfect van huwelijkscontract veranderen. Voorwaarde is wel dat u en uw echtgeno(o)t(e) het daarover eens zijn. De oprichting van uw vennootschap kan eventueel een aanleiding zijn om het huwelijkscontract dat u destijds afsloot eens te laten nakijken en na te gaan of het zinvol is om dat te wijzigen. U maakt hiervoor best een afspraak bij een notaris. Die kan u ook adviseren over de mogelijkheden waarvoor u kan kiezen.Weet overigens dat er ook in een stelsel van scheiding van goederen heel wat modaliteiten kunnen worden ingevoegd die het stelsel minder 'hard' kunnen maken.