...

De federale regering, met name de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, wil hiermee een dubbel doel bereiken. Naast hen compenseren voor de sterk stijgende energieprijzen, personeelskosten,... wil ze de zorgverleners ook aanmoedigen om toe te treden tot de akkoorden/overeenkomsten voor hun sector en zich aan de officiële Riziv-tarieven te houden en geen kosten door te rekenen aan hun patiënten. De 100 miljoen euro die in de Riziv-begroting voor deze steunmaatregel is opzij gezet wordt verdeeld over 12 zorgberoepen - van artsen tot bandagisten (apothekers-biologen worden als een aparte beroepsgroep gezien).Elke geconventioneerde zorgverlener vertrekt met eenzelfde basisbedrag. Daarvoor wordt de helft van de 100 miljoen verdeeld over alle geconventioneerde beroepsbeoefenaars in de 12 sectoren - een arts krijgt hier evenveel van als een audicien. De andere helft van het bedrag is afhankelijk van de 'conventiegraad' in de sector. Het Riziv verdeelt hier het bedrag over alle zorgverleners in de verschillende sectoren, ongeacht of ze zich houden aan de officiële tarieven of zijn uitgetreden uit het akkoord/de overeenkomst voor hun sector.Maar het bedrag dat dan bestemd is voor de zorgverleners binnen één sector, bijvoorbeeld de opticiens, wordt dan uitsluitend verdeeld over de geconventioneerde zorgverleners in die sector. Zorgverleners in een sector met een lage conventiegraad krijgen daarmee een grotere premie. Er wordt alleen rekening gehouden met zorgverleners die een minimumactiviteit binnen de ziekteverzekering hebben. Om de premie te kunnen krijgen moet die activiteit in 2023 ook een bepaalde drempel bereiken. Voor die drempel wordt in de regel gekeken naar de in 2023 aan het Riziv gefactureerde bedragen. Die moeten in totaal minstens 20% bedragen van de mediaan van wat zorgverleners tussen 45 en 55 jaar oud in de betreffende sector aan het Riziv aanrekenen. In de sector van de artsen (en tandartsen) berekent het Riziv dat afzonderlijk per specialisme. Bij artsen die in de forfaitaire geneeskunde werken (wijkgezondheidscentra en dergelijke) telt het aantal uren dat ze in de praktijk werken (minstens 20% van een VTE). Voor artsen in opleiding vervalt deze voorwaarde helemaal. Het Riziv zal de premie in het tweede semester van 2023 uitbetalen. Alleen voor wie dan nog niet aan de minimumdrempel is gekomen, zal de premie later worden betaald. De uitbetaling gebeurt automatisch. Zorgverleners moeten er alleen voor zorgen dat ze hun juiste rekeningnummer in ProGezondheid hebben opgegeven. Het Riziv berekende al een richtbedrag voor de verschillende sectoren, maar het juiste bedrag zal later volgen wanneer de gegevens nodig voor de berekening volledig bekend zullen zijn. Voor artsen zou de premie 1.072,63 euro bedragen. Het laagste bedrag krijgen de audiciens met 967,45 euro. Kinesitherapeuten krijgen 1.197,35. Tandartsen 1.634,62 euro.Het hoogste bedrag geldt voor de apothekers: 1.790,00 euro. Maar bij apothekers wordt de premie berekend per officina en niet per individuele apotheker.