Rybelsus®

...

Rybelsus® (oral semaglutide), is een nieuwe tablet voor de behandeling van T2D, en de eerste GLP-1 receptoragonist (GLP-1 RA) voor orale toediening.Semaglutide is een GLP-1-analoog met 94% sequentiehomologie van humaan GLP-1. Semaglutide fungeert als GLP-1 RA die zich selectief aan de GLP-1-receptor bindt en deze activeert. GLP-1 is een fysiologisch hormoon met meervoudige werking in de glucose- en eetlustregulatie en in het cardiovasculaire systeem. De huidig beschikbare GLP-1 RA's (met positief effect op de glykemische controle, lichaamsgewicht en cardiovasculair risico) worden toegediend via een injectie, die een barrière vormt voor het starten of de intensificatie van de behandeling.Door deze barrière weg te nemen en aan te tonen dat veilige en doeltreffende orale peptideformuleringen mogelijk zijn, kunnen GLP-1 RA's toegankelijk worden gemaakt voor meer patiënten, wat leidt tot tastbare verbeteringen in hun behandeling. Hepatische encefalopathie is een ernstige complicatie van gevorderde chronische levercirrose. Ze wordt gekenmerkt door een episodisch verlies van de hersenfunctie wanneer de lever niet voldoende gifstoffen uit het bloed kan verwijderen.De minimale vorm van verwardheid kan opgevolgd worden via cognitieve tests, maar dit gebeurt helaas te weinig, waardoor de aandoening ondergediagnosticeerd en onderbehandeld blijft. Dit leidt tot een lagere levenskwaliteit, evolutie tot ernstigere vormen met meer ziekenhuisopnames, gezondheidskosten en mortaliteit. LiverSync® is de eerste en enige app die helpt bij het regelmatig monitoren van veranderingen in cognitieve functie, via speelse tests met data-access voor de behandelende arts. 'Because patients inspire us' is de drijfveer voor Norgine om met deze gratis app in vier talen de patiënt dichter bij de arts te brengen met deze nieuwe mogelijkheid voor opvolging. Zona wordt veroorzaakt door de reactivering van het varicellazostervirus of VZV, dat zich in slapende toestand in de ganglia van het sensorisch zenuwstelsel schuilhoudt.De belangrijkste oorzakelijke factor van die reactivering is een leeftijdsgebonden verzwakking van het immuunsysteem.Shingrix is het eerste en enige niet-levende vaccin met adjuvans dat specifiek ontworpen is om de leeftijdsgebonden verzwakking van het immuunsysteem tegen te gaan. Van de twee componenten die opgaan in de unieke samenstelling van Shingrix, het antigeen gE en het adjuvans ASO1B, is aangetoond dat ze specifiek een verbetering teweegbrengen van de immuunrespons tegen VZV, zodat het lichaam zich kan verzetten tegen de leeftijdsgebonden verzwakking van het immuunsysteem die de belangrijkste oorzaak vormt van zona. De uitbraak van het severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in China eind 20191 heeft wereldwijd een pandemie veroorzaakt2 en vormt momenteel een ingrijpende gezondheidskwestie. Veklury (remdesivir) is het eerste en tot nog toe het enige antivirale geneesmiddel dat is goedgekeurd voor de behandeling van covid-193, de infectieuze respiratoire aandoening die wordt veroorzaakt door SARS-CoV-2.4 Als prodrug wordt Veklury in de gastheercel gemetaboliseerd tot zijn actieve vorm remdesivirtrifosfaat, die interfereert met het SARS-CoV-2-specifieke RNA-polymerase en zorgt voor een vertraagde ketenterminatie tijdens replicatie van het virale RNA.5 De werkzaamheid en veiligheid van Veklury werd aangetoond in een door het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) gesponsorde internationale klinische studie.6 Een verkorting van de hospitalisatieduur en een verminderde waarschijnlijkheid op ziekteprogressie werd waargenomen bij patiënten behandeld met Veklury.6 In een post-hoc analyse bij patiënten met 'low flow' zuurstoftoediening werd eveneens een significante afname van het risico op overlijden waargenomen.6 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden.